DHMİ-1-Elektrik Genel Şartnamesi

1. KAPSAM

Bu şartname, Elektrik İşleri Genel ve Özel Teknik Şartnamelerinin adı geçen şartnamelerde belirtilsin veya belirtilmesin, tamamlayıcı bir parçası olarak kabul edilecektir.

2. YÖNETMELİK, PROJE VE ŞARTNAMELER

2.1 Uygulanabilir Yönetmelikler

Elektrik işleri ile ilgili olarak uygulanacak sistemler plan ve projelerde gösterilmiştir. Aksi proje ve teknik şartnamelerde belirtilmedikçe, söz konusu işler:

a. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının konu ile ilgili yürürlükteki en son yönetmeliklerine,

b. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının şartnamelerine,

c. İller Bankası şartnamelerine,

d. TEDAŞ/TEAŞ şartnamelerine,

e. TSE Standartlarına,

f. IEC normlarına,

g. VDE normlarına,

h. DIN normlarına,

uygun olacaktır.

Teknik şartnameler ile yukarıda belirtilen normlar, şartnameler ve standartlar arasında farklılık olması durumunda, teknik şartnameler geçerli olacaktır.

2.2 Projeler ve Uygulanması

Bu sözleşme kapsamındaki tüm elektrik işleri projelere uygun olarak yapılacaktır. Etisan Enerji,   işe başlamadan önce projeleri dikkatle inceleyerek doğrulayacak ve varsa, yorumlayamadığı ya da noksan veya hatalı gördüğü hususları en kısa zamanda İdare ‘ye yazılı olarak bildirecektir. Zamanında bildirilerek açıklığa kavuşturulması ve/veya düzeltilmesi sağlanmayan proje bölümlerinden tesise yansıyan sorunların tüm sorumluluğu Etisan Enerjiye ait olacaktır.

Etisan Enerji, yukarıda belirtilenler dışındaki bir nedenle projelerdeki esaslardan ayrılma veya projede değişiklik yapma gereğini duyduğunda bu ayrılma ve/veya değişikliğin nedenlerini, teknik ayrıntılarını ve projede ya da keşif bedelinde doğrudan veya dolaylı olarak yol açacağı değişiklikleri sözleşmenin imzasından sonraki 60 gün içinde İdare ‘ye bildirecektir. İdarenin yazılı onayı olmadan projede hiç bir değişiklik yapılmayacaktır.

Her türlü revizyon ve değişiklikler, bunları kapsayan pafta ve belgelerin İdare tarafından onaylanmasından sonra geçerlilik kazanacaktır. İdare, yazılı onay alınmadan değişiklik yapılan tesis ve tesisat bölümlerini söktürme ve bil-a bedel tekrar yaptırma hakkına haiz olacaktır.

Proje ve teknik şartnameler arasında herhangi bir konuda uyumsuzluk olduğunda, aksi projelerde belirtilmemişse, teknik şartnameler uygulanacaktır.

3. MALZEME VE TEÇHİZAT

Proje, keşif ve birim fiyat tariflerinde belirtilen her türlü teçhizatın akım, gerilim, güç, iletken sayısı ve kesiti, hassasiyet, tolerans, koruma sınıfı, kapasite, vs. değerleri bu proje için gerekli minimum değerlerdir. Bu değerde standart bir üretim olmaması halinde bir üst seviyedeki standart üretim kullanılacaktır. Bundan dolayı Etisan Enerjiye  hiç bir fiyat farkı ödenmez.

3.1 Standart İmalat

Yeni yapılacak tesislerde kullanılacak ithal ve yerli malı malzeme ve cihazların mümkün olduğu kadar standartlaştırılması, kullanıcıya eğitim, işletme, bakım ve yedek parça temininde kolaylıklar sağlayacaktır. Bu nedenle Etisan Enerjinin mümkün olduğunca benzer tesislerde kullanılan malzeme ve cihazların eşdeğerini temin etmesi yararlı olacaktır.

3.2 Malzemenin Kalitesi

Teknik şartnameler kapsamında temin edilecek tüm elektrik malzemesi ve teçhizatı daha önce testler dışında kullanılmamış,  birinci kalitede ve bu gibi malzeme ve/veya teçhizatın seri yapımını yeterince uzun zamandan beri sürdüren, iyi tanınmış bir yapımcının, teknik şartname isteklerine uygun en son standart ürünü olacaktır.

3.3 Malzeme ve Teçhizatın Standartlara Uygunluğu

3.3.1 TSE’si Bulunan Malzeme ve teçhizat

Özel teknik şartnamelerde belirli bir Türk Standartlarına atıf yaparak o standarda uygun yapılmış olması şartı belirtilen yerli yapım malzeme ve teçhizat, Türk Standartları Enstitüsü’nün markasını taşıyacak ve söz konusu standarda uygunluğu bu Enstitü tarafından belgelendirilmiş olacaktır. Bu gibi malzeme ve/veya teçhizat için yukarıda tanımlanan dışındaki kalite belgeleri veya benzeri belgeler yeterli sayılmayacaktır.

3.3.2 TSE’si Bulunmayan Malzeme ve Teçhizat

Türk Standardı bulunmayan yerli yapım malzeme ve teçhizat için Etisan Enerji, Türk Standartları Enstitüsünden veya ülke çapında tanınmış ve kalite denetimi yapmaya ehil ve yetkili olan başka bir kuruluştan alınmış ve söz konusu malzeme ve/veya teçhizatın kalite denetiminden geçirildiğini ve yapımcısının kataloglarında yer alan veya denetimi yapan kuruluşça belirlenen kalite faktörlerini doğrular sonuçların alındığını belirtir kalite belgesi verecektir. Kalite belgesinin, Türk Standartları Enstitüsü dışında başka bir kuruluştan alınmış olması halinde belge ekinde ayrıca uygulanan muayene ve deney yöntemlerini, esas alınan kalite faktörlerini ve deney sonuçlarını içeren bir deney raporu verilecektir.

3.3.3 Yurt Dışından Temin Edilecek Malzeme ve Teçhizat

Etisan Enerji, yurt dışında yapılmış malzeme ve/veya teçhizat kullanması durumunda, bu malzeme ve/veya teçhizat için, imal edildikleri ülkenin ilgili standartlarına ya da dünyaca kabul edilmiş uluslararası standartlara uygun olduğunu belirten belge verecektir.

3.4 Malzeme ve Teçhizat Bildirimi

Etisan Enerji,   işe başlama tarihinden sonraki 45 gün içinde ve olabildiğince kısa zamanda ve malzeme, ekipman ve teçhizatın ihzarat, tesis, montaj ya da kullanımına başlamadan önce tesiste kullanacağı tüm malzeme, ekipman ve teçhizatı içeren bildirimi en az 3 üreticiden temin edecek ve her birini dört kopya olarak hazırlayarak onay için İdareye sunacaktır.

Bu yazılı bildirim, malzeme ve teçhizatın yapıldığı ülkenin ve yapımcıların adlarını, katalog numarasını, kesitler, çizimler, diyagramlar ile onay için gerekecek diğer tanıtıcı bilgileri içerecektir. Standartlara uygunluk ve kalite belgeleri ile deney raporları bu bildirime eklenecektir. Bu bilgilerin onay için yeterli bulunmaması durumunda, İdarenin isteyeceği her türlü bilgi ve gerekirse numune temin edilecektir.

Bildirimde yer alan ve gerekli diğer dokümanları tamamlanmış olan malzeme ve teçhizat İdarenin onayından sonra geçerlilik kazanacaktır. İdare, bu teknik şartnamenin kapsamında temin edilecek malzeme ve/veya teçhizat kalemlerinden biri ya da daha çoğu için, şartname isteklerine uygunluğunu pekiştirici ek belgeler isteme ve/veya ürünü veya yapımcısını ya da yapıldığı ülkeyi değiştirme hakkına sahiptir.

3.5 İdarenin Yetkileri

Etisan Enerji, projede kullanacağı malzeme ve teçhizat listesini, proforma faturalarını, üç firmadan alacağı kataloglarını onaylanmak üzere İdare ‘ye zamanında vermediği takdirde, İdare tüm malzeme ve teçhizatı en az 3 firmadan teklif alarak kendisi seçecektir. İdare ‘nin yapacağı bu seçim geçerli ve kesin olacak, Etisan Enerji bu malzeme ile teçhizatı sözleşme fiyatında ve işin tamamlanma süresinde hiç bir değişiklik yapmadan verecektir.

3.6 Değişiklikler

Bozuk teçhizat, tesisat yapılırken veya muayene sırasında hasara uğrayan teçhizat, kontrol mühendisinin  uygun göreceği bir şekilde değiştirilecek veya tamir edilecektir. Tesisat ile ilgili olarak uygulanacak sistemler projelerde gösterilmiştir. Eğer Etisan Enerji mukavele eki plan ve projelerden ayrılmayı gerekli görüyorsa veya birbirinin aksine durumlar varsa, bu gibi hususların detayları müteahhitlikçe en kısa zamanda hazırlanacak ve kontrol mühendisine verilecektir. Kontrol mühendisi değişiklikleri uygun bulursa gerekçeleri ile birlikte İdare ‘ye verecek ve İdare ‘nin yazılı onayı alınacaktır.

4. İŞÇİLİK

Elektrik tesis ve tesisatları ile ilgili tüm işleri, malzeme ve teçhizatı imalatçı firmaların istediği şekilde monte edebilecek deneyim ve becerisi olan usta ve ehliyetli elemanlarca yapılacaktır.

Normal olarak, uzmanlaşmış eleman gerektiren işlerde vasıfsız işçi kullanılmayacaktır. İdare, uzmanlık isteyen işlerde çalıştırılacak elemanlardan ehliyetini belgelendirmesini isteme ve uygun görmediklerinin çalıştırılmamasını talep etme hakkına sahiptir.

5. MONTAJ

Etisan Enerji, kullanacağı teçhizatın en iyi çalışacak şekilde yerlerine monte edilip çalıştırılmasından sorumludur. Montajı nitelik gerektiren şalt cihazları, otomasyon-SCADA sistemi, dizel-elektrojen grupları, vb. gibi cihaz ve malzemelerin montajları üretici-tedarikçi firma veya üretici-tedarikçinin öngördüğü kuruluş, firma veya kişiler tarafından yapılacaktır. Teçhizatın montaj yerlerinde inşaat işlerinden dolayı ortaya çıkacak değişiklikler için değişimin kapsamına bağlı olmaksızın Kontrol Mühendisinin onayı gereklidir.

6.  ELEKTRİK ŞOKLARINA KARŞI KORUNMA

Tüm elektrik tesisatları ve ekipmanları IEC/VDE ‘ye göre normal servis ve arıza durumlarında elektrik şoklarına karşı korunmuş olacaktır.

Arıza durumundaki elektrik şokuna karşı koruma, beslemenin otomatik olarak kesilmesiyle olacaktır.

1000 V ‘a kadar olan tesisatlar, bir nötr iletkeni ve ayrıca bir koruma iletkeni kullanılarak korunacaktır. Nötr ve koruma iletkenleri AG panosunda birbirleriyle irtibatlandırılacaktır. 1000V’un üzerindeki tesisatlarda yalnızca koruma topraklaması bağlantısı yapılacaktır.

Canlı bir kısım ile açıktaki iletken bir kısım arasındaki hatalı izolasyon durumunda, tesisatın herhangi bir kısmında emniyet için gerilim sınırı olan 50V’un üzerinde bir temas gerilimi elde edilmeyecektir.

7. RADYO PARAZİTLERİNİ ÖNLEME

Bütün elektrik cihaz ve ekipmanlar için radyo parazitlerini önleme, aksi belirtilmedikçe VDE 0875’e göre N sınıfı olacaktır.

8. KABLOLAR

Bütün iç tesisat devrelerinde, panolarda, ekipman ve cihaz iç bağlantılarında, harici tesisatta (Orta gerilim kabloları hariç),muhabere sisteminde, vs. kullanılacak tüm kablolar PVC izoleli, bakır iletkenli olacaktır.

9. RENK KODU

Baralar, faz, nötr, koruma iletkenleri, vs. IEC yayın No: 445 ve 446’ya uygun olacaktır.

10. TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI

Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması IEC Yayın No: 79-10, KISIM 10 Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılmasına göre tespit edilecektir.

11. KOROZYONUN ÖNLENMESİ

Tüm metal bölümler korozyona karşı etkin biçimde korunmuş olacaktır. İki farklı madenin birbirine temasından doğan pil olayı nedeniyle oluşacak korozyonun önlenebilmesi için madenlerin temasından doğacak gerilim:

a. Açık havada 0.25 Volt

b. Kapalı yerlerde 0.50 Volt ‘un üzerinde olmayacaktır.

Alüminyum ve alaşımlarının toprakla direk teması kesinlikle önlenecektir. Hava ile temasta olan demir teçhizat bir kat astar, iki kat yağlı boya ile boyanacaktır.

12. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

Teklifler, sözleşme hükümlerine uygun olarak hazırlanacaktır. Teklifle birlikte, teklif edilen malzeme ve cihazın şartname hükümlerini karşıladığını gösterecek ve tercihen en az 3 firmadan alınmış katalog, çizim, kalite belgesi, vs. eklenecektir. Firmalar ayrıca tekliflerini hazırlarken şartname maddelerini aynen karşıladıklarını, şartname madde sırasına göre cevaplayacaklardır.

Etisan Enerjinin teklif aşamasında İdare ’ye sunduğu malzeme ve teçhizat İdare ’ce uygun görülerek kabul edilmiş anlamına gelmez ve bu durum ihale yeterliliği için bir koşul değildir. İşin yapımına esas olacak malzeme ve teçhizatın bildirim, seçim ve onayı bu şartnamenin 3.4 maddesi uyarınca yapılacaktır.

13. NAKLİYE

Tüm malzeme ve ekipman kara, hava, deniz ve demiryolu ile taşıma sırasında oluşabilecek sarsıntı, şok ve paragraf 6’da belirtilen çevre şartlarının değişiminden etkilenmeyecektir.

14.  AS-BUILT PROJELER

Geçici kabulden önce, elektrik tesisatına ait tüm uygulama projeleri üstünde gerekli değişiklikler işlenerek, as-built proje olarak sözleşmede belirtilen sayıda İdareye teslim edilecektir.

15. GARANTİ

Bu sözleşme kapsamındaki tüm elektrik tesis ve tesisatı aksi belirtilmediği takdirde geçici kabul tarihinden itibaren iki(2) yıl süre ile malzeme kusurlarından, hatalı imalat veya işçilik ya da tesis hatalarından oluşan arızalara karşı garanti edilecektir. Garanti süresi içinde arızalanan veya bozulan tesis bölümü veya teçhizat birimi, İdarenin bu konudaki bildirimi alınır alınmaz Etisan Enerji tarafından değiştirilecektir. Garanti konusunda, İdarenin 4077 sayılı kanunda belirtilen hakları saklıdır.

Tüm DHMİ Elektrik Şartnamelerini incelemek için tıklayınız