380 kV Borçka – Gürcistan Elektrik İletim Hattı

AH.248 REFERANSLI 380 kV’LUK (~120km) TEK DEVRE ÜÇLÜ DEMET 954 MCM CARDİNAL İLETKENLİ BORÇKA – SINIR (GÜRCİSTAN) Elektrik İletim  HATTI

İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı:TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) Enerji İletim Hatları Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı

b) Adresi:İnönü Bulvarı No:27 Kat:14 Bahçelievler / ANKARA

c) Telefon numarası:3122038628

ç) Faks numarası:3122038295

d) Elektronik posta adresi:hasan.deniz@teias.gov.tr

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:Hasan DENİZ, Müdür

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin

a) Adı:h.248 referanslı 380 kv’luk (~120km) tek devre üçlü demet 954 mcm cardinal iletkenli borçka – sınır (gürcistan) e.i. hattı teklif birim fiyatlı tesisi

b) Yatırım proje no’su/kodu:08.D.03.0180

c) Miktarı (fiziki) ve türü: Yapım işinin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.


380 kV’luk Tek Devre üçlü demet 954 MCM CARDİNAL iletkenli (~120 km) BORÇKA–SINIR (GÜRCİSTAN) E.İ. Hattının teklif birim fiyatlı tesisi,

Galvanizli demir direklerinin temini ve montajı, 954 MCM CARDİNAL iletkenlerinin temini ve tel çekimi, 24 fiberli G-655 C standardında OPGW koruma telinin temini ve tel çekimi, 96 mm² çelik koruma telinin temin ve tel çekimi, AACSR koruma telinin temini ve tel çekimi, İzolatörlerin temini ve montajı, İletken, 96 mm2 çelik, AACSR ve OPGW koruma teli hırdavatlarının temini ve montajı, İkaz kürelerinin temini ve montajı, Direk yerlerinde zemin etüdü yapılması, Direk temellerinin yapımı, Yüksekliği 30 m.nin üstünde olan direklerin, toprak kulelerinin boyanması, Yüksekliği 30 m.nin üstünde olan AACSR ve 96 mm² çelik koruma teline ikaz küresi takılması;

İşleri yapılacaktır.


Tesis için gerekli olan direk imalatı ve montajı, iletken, izolatör, iletken ve koruma teli hat hırdavatları, damperler, 24 fiberli G-655 C standardında OPGW, AACSR ve 96 mm² çelik koruma telleri, koruma teli bağlantı malzemeleri, ikaz küreleri vs. hattın komple tesisi için gerekebilecek her türlü malzeme temini ve hattın komple tesisi işi yüklenici tarafından yapılacaktır. TEİAŞ’ın tasarımına göre direk imalatı, direk yerlerinde zemin etüdü yapılması, direk temelleri, komple tel çekimi, her türlü malzemenin kabul ve gerekirse tip testleri, nakliye, şantiyede korunması ve depolanması, işletmeye alma işlerinin tamamı yüklenicinin sorumluluğunda olup, hat TEİAŞ’ın teknik kriterlerine uygun koşullarda çalışır durumda teslim edilecektir.

ç) Yapılacağı yer:ARTVİN

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası: 2011/68184

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Giriş Katı (A Blok) Toplantı Salonu, İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler / ANKARA.

ç) İhalenin yapılacağı adres: TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Giriş Katı (A Blok) Toplantı Salonu, İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler / ANKARA.

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 15.06.2011

e) İhale (son teklif verme) saati: 14:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri:TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Giriş Katı (A Blok) Toplantı Salonu, İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler / ANKARA.

3.2.Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 – İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 14.Kat 95 No.lu Oda, İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler / ANKARA.

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 14.Kat 95 No.lu Oda, İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler / ANKARA.

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):500 TRY (Türk Lirası) ( Beşyüz Türk Lirası)

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale Kayıt No:
380kV’luk (~ 120 km) km Tek Devre 3Bx954 MCM  İLETKENLİ BORÇKA – SINIR (GÜRCİSTAN) ENERJİ İLETİM HATTI
TAHMİNİ ÖLÇÜ
İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI MİKTAR BİRİMİ
GALVANİZLİ DEMİR DİREK 4258 Ton
Çelik köşebentler, bayraklar, civatalar, somun ve rondelalar, tırmanma engelleri ve civataları,
kuşkonmazlar, direk numara ve ölüm levhaları gibi direkte kullanılan bütün ilgili malzemelerin Teknik Şartnameye göre
temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması, prototip maliyeti dahil
FAZ İLETKENİ TEMİNİ VE TEL ÇEKİMİ (Hat Uzunluğu) 120 km
3B Tek Devre 954 MCM ACSR CARDINAL iletken içeren 9 adet faz  iletkeninin teknik şartnameye
uygun olarak temini, her türlü nakliyesi ve tel çekiminin yapılması
SPACER-DAMPER 5688 Adet
Üçlü demet Spacer Damperlerin temini, her türlü nakliyesi ve montajı
90 V ASKI TAKIMI (160 kN ZİNCİR VEYA KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLER DAHİL) 324 Takım
90 V Askı Takımının temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajı
(RESİM NO: 41-0001 KARŞI AĞIRLIK VE ŞAKILLARI HARİÇ)
110 V ASKI TAKIMI (160 kN ZİNCİR VEYA KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLER DAHİL) 78 Takım
110 V Askı Takımının temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajı
(RESİM NO: 41-0001 KARŞI AĞIRLIK VE ŞAKILLARI HARİÇ)
110 V ÇİFT ASKI TAKIMI (160 kN ZİNCİR VEYA KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLER DAHİL) 69 Takım
110 V Çift Askı Takımının temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajı
(Resim No:  51-0004 Kopma yükü 320 kN)
100 V ÇİFT ASKI TAKIMI (160 kN ZİNCİR VEYA KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLER DAHİL) 6 Takım
100 V Çift Askı Takımının temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajı
(Resim No:  41-0022 Kopma yükü 320 kN)
DURDURUCU TAKIMI (160 kN ZİNCİR VEYA KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLER DAHİL) 495 Takım
954 MCM 3’lü demet Gergi Takımının temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajı
(Resim No :  42-0002)
ÖZEL GERGİ TAKIMI ( 160 kN ZİNCİR VEYA KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLER DAHİL) 156 Takım
Üçlü demetten tekliye geçiş için kullanılan gergi takımının iletken tarafındaki topbaşı ve bağlantı  parçaları dahil temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajı
(RESİM NO: 41-0033)
JUMPER ASKI TAKIMI (160 kN ZİNCİR VEYA KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLER DAHİL) 327 Takım
Jumper Askı Takımının temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajı
(Resim No:41-0003 Karşı ağırlık üst askıları hariç)
KARŞI AĞIRLIK ASKI TAKIMI 336 Takım
Karşı Ağırlık Askı Takımının temini, her türlü nakliyesi ve montajı
(Resim No: 42-0002 Karşı ağırlıklar hariç, karşı ağırlık üst askıları dahil )
KARŞI AĞIRLIK 357 Adet
Karşı Ağırlığın temini, her türlü nakliyesi ve montajı
(Resim NO:  42-0002 Karşı ağırlık askı takımları hariç)
İLETKEN EKİ 320 Adet
İletken için ek malzemesinin temini, her türlü nakliyesi ve ek yapılması
AACSR KORUMA TELİ (15.3 mm) TEMİNİ VE TEL ÇEKİMİ (Hat Uzunluğu) 6 km
Hattın çelik özlü alüminyum alloy koruma telinin ilgili teknik
şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi ve tel çekiminin yapılması
AACSR TOPRAK TELİ İÇİN ASKI TAKIMI 2 Takım
AACSR Toprak Teli İçin Askı Takımının topraklama parçaları dahil temini, her türlü nakliyesi ,
direğe ve koruma iletkenine montajı
AACSR TOPRAK TELİ İÇİN GERGİ TAKIMI (Tek Taraflı) 20 Takım
AACSR Toprak Teli İçin Gergi Takımının topraklama parçaları dahil temini, her türlü nakliyesi ,
direğe ve koruma iletkenine montajı
SAYFA TOPLAMI
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale Kayıt No:
380kV’luk (~ 120 km) km Tek Devre 3Bx954 MCM  İLETKENLİ BORÇKA – SINIR (GÜRCİSTAN) ENERJİ İLETİM HATTI
TAHMİNİ ÖLÇÜ
İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI MİKTAR BİRİMİ
AACSR İÇİN TİTREŞİM DAMPERİ 38 Adet
AACSR için titreşim damperinin temini, her türlü nakliyesi ve montajı
AACSR TİTREŞİM DAMPERİ İÇİN ZIRH ÇUBUĞU 18 Adet
AACSR titreşim damperi için zırh çubuğunun temini, her türlü nakliyesi ve montajı
AACSR KORUMA TELİ EKİ 1 Adet
AACSR için ek malzemesinin temini, her türlü nakliyesi ve ek yapılması
OPGW KORUMA TELİ (15,3 mm) TEMİNİ VE TEL ÇEKİMİ  (Hat uzunluğu) 120 km
24 fiberli G-655 C OPGW koruma telinin İlgili teknik şartn.göre temini, her türlü nakliyesi ve tel çekimi
OPGW ASKI TAKIMI ( Topraklama parçaları dahil) 151 Takım
OPGW Askı Takımının topraklama parçaları dahil temini, her türlü nakliyesi,
direğe ve koruma iletkenine montajı
OPGW GERGİ TAKIMI (Tek taraflı) 217 Takım
OPGW Gergi Takımının topraklama parçaları dahil temini, her türlü nakliyesi ,
direğe ve koruma iletkenine montajı
OPGW ÖZEL ASKI TAKIMI ( Topraklama parçaları dahil) 8 Takım
OPGW Özel Askı Takımının topraklama parçaları dahil temini, her türlü nakliyesi ,
direğe ve koruma iletkenine montajı
OPGW İÇİN TİTREŞİM DAMPERİ 702 Adet
OPGW İçin Titreşim Damperinin temini, her türlü nakliyesi ve montajı
OPGW TİTREŞİM DAMPERİ İÇİN ZIRH ÇUBUĞU 226 Adet
OPGW Titreşim Damperi İçin Zırh Çubuğunun temini, her türlü nakliyesi ve montajı
OPGW EK KUTUSU 31 Adet
OPGW Ek Kutusunun ve direğe bağlantı malzemelerinin temini, her türlü nakliyesi ve montajı
96 mm2 KORUMA TELİ TEMİNİ VE TEL ÇEKİMİ (Hat Uzunluğu) 114 km
12.7 mm EHSS Galvanizli Çelik Koruma Telinin ilgili teknik şartnameye göre temini,
her türlü nakliyesi ve tel çekimi
96 mm² KORUMA TELİ ASKI TAKIMI 157 Takım
96 mm² Koruma Teli Askı Takımının topraklama parçaları dahil temini, her türlü nakliyesi,
direğe ve koruma iletkenine montajı
(96 mm2 EHSS için Resim No:4)
96 mm² KORUMA TELİ GERGİ TAKIMI (Tek Taraflı) 197 Takım
96 mm² Koruma Teli Gergi Takımının topraklama parçaları dahil temini, her türlü nakliyesi,
direğe ve koruma iletkenine montajı
(96 mm2 EHSS için Resim No:5)
96 mm² KORUMA TELİ İÇİN TİTREŞİM DAMPERİ ( Resim No: 6) 664 Adet
96 mm² Koruma Teli İçin titreşim damperinin temini, her türlü nakliyesi ve montajı
96 mm² KORUMA TELİ İÇİN İLETKEN EKİ 35 Adet
96 mm² Koruma Teli için ek malzemesinin temini, her türlü nakliyesi ve ek yapılması
KOMPLE TRANSPOZİSYON SET (İZOLATÖRLER DAHİL)
ÜÇ FAZ TRANSPOZİSYON (RESİM NO:  52-0002 )  (İZOLATÖRLER  DAHİL) 2 Set
Üç Faz Transpozisyon için gerekli malzemenin temini, her türlü nakliyesi ,direğe ve iletkenlere montajı
SAYFA TOPLAMI
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale Kayıt No:
380kV’luk (~ 120 km) km Tek Devre 3Bx954 MCM  İLETKENLİ BORÇKA – SINIR (GÜRCİSTAN) ENERJİ İLETİM HATTI
TAHMİNİ ÖLÇÜ
İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI MİKTAR BİRİMİ
İKİ FAZ TRANSPOZİSYON( RESİM NO:  52-0003 ) (İZOLATÖRLER  DAHİL) 1 Set
İki Faz Transpozisyon için gerekli malzemenin temini, her türlü nakliyesi ,direğe ve iletkenlere montajı
HAVA İKAZ KÜRESİ 794 Adet
Hava ikaz küresi ve bağlantı malzemelerinin temini, her türlü nakliyesi ve montajı
HAVA İKAZ KÜRESİ (Zırh çubuğu dahil) 46 Adet
Hava ikaz küresi ve bağlantı malzemelerinin temini, her türlü nakliyesi ve montajı
DİREK BOYAMASI (Boya Dahil) 247 Adet
TEMELLER
Temel çelik iskeleti, beton, beton donatısı, her tip zeminde kazı yapma, teraslama, düzeltme, kalıp yapma, dolgu yapma, topraklama,
çevresinin temizlenmesi, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvarların yapılması dahil temelin yapımı
3B1 TİPİ DİREK İÇİN İYİ ZEMİN(CG) DİREK TEMELİ 400 Ayak
3B1 TİPİ DİREK İÇİN ZAYIF ZEMİN(CP) DİREK TEMELİ 12 Ayak
3B1 TİPİ DİREK İÇİN BLOK KAYA(RP) DİREK TEMELİ 20 Ayak
3PC TİPİ DİREK İÇİN İYİ ZEMİN(CG) DİREK TEMELİ 4 Ayak
3PC TİPİ DİREK İÇİN ZAYIF ZEMİN(CP) DİREK TEMELİ 1 Ayak
3PC TİPİ DİREK İÇİN SULU ZEMİN(CW) DİREK TEMELİ 1 Ayak
3PC TİPİ DİREK İÇİN BLOK KAYA(RP) DİREK TEMELİ 2 Ayak
3C1 TİPİ DİREK İÇİN İYİ ZEMİN(CG) DİREK TEMELİ 176 Ayak
3C1 TİPİ DİREK İÇİN ZAYIF ZEMİN(CP) DİREK TEMELİ 8 Ayak
3C1 TİPİ DİREK İÇİN BLOK KAYA(RP) DİREK TEMELİ 12 Ayak
3PD TİPİ DİREK İÇİN İYİ ZEMİN(CG) DİREK TEMELİ 6 Ayak
3PD TİPİ DİREK İÇİN ZAYIF ZEMİN(CP) DİREK TEMELİ 1 Ayak
3PD TİPİ DİREK İÇİN SULU ZEMİN(CW) DİREK TEMELİ 1 Ayak
3PD TİPİ DİREK İÇİN BLOK KAYA(RP) DİREK TEMELİ 4 Ayak
3PD +27 GÖVDE UZATMALI DİREK İÇİN İYİ ZEMİN(CG) DİREK TEMELİ 12 Ayak
3D TİPİ DİREK İÇİN İYİ ZEMİN(CG) DİREK TEMELİ 180 Ayak
3D TİPİ DİREK İÇİN ZAYIF ZEMİN(CP) DİREK TEMELİ 8 Ayak
3D TİPİ DİREK İÇİN BLOK KAYA(RP) DİREK TEMELİ 20 Ayak
3PE TİPİ DİREK İÇİN İYİ ZEMİN(CG) DİREK TEMELİ 26 Ayak
3PE TİPİ DİREK İÇİN ZAYIF ZEMİN(CP) DİREK TEMELİ 1 Ayak
3PE TİPİ DİREK İÇİN SULU ZEMİN(CW) DİREK TEMELİ 1 Ayak
3PE TİPİ DİREK İÇİN BLOK KAYA(RP) DİREK TEMELİ 8 Ayak
3E TİPİ DİREK İÇİN İYİ ZEMİN(CG) DİREK TEMELİ 40 Ayak
3E TİPİ DİREK İÇİN ZAYIF ZEMİN(CP) DİREK TEMELİ 4 Ayak
3E TİPİ DİREK İÇİN BLOK KAYA(RP) DİREK TEMELİ 8 Ayak
3F TİPİ DİREK İÇİN İYİ ZEMİN(CG) DİREK TEMELİ 3 Ayak
3F TİPİ DİREK İÇİN ZAYIF ZEMİN(CP) DİREK TEMELİ 1 Ayak
PEH TİPİ DİREK İÇİN İYİ ZEMİN(CG) DİREK TEMELİ 42 Ayak
PEH TİPİ DİREK İÇİN ZAYIF ZEMİN(CP) DİREK TEMELİ 1 Ayak
PEH TİPİ DİREK İÇİN SULU ZEMİN(CW) DİREK TEMELİ 1 Ayak
PEH TİPİ DİREK İÇİN BLOK KAYA(RP) DİREK TEMELİ 8 Ayak
PDH TİPİ DİREK İÇİN İYİ ZEMİN(CG) DİREK TEMELİ 42 Ayak
PDH TİPİ DİREK İÇİN ZAYIF ZEMİN(CP) DİREK TEMELİ 1 Ayak
PDH TİPİ DİREK İÇİN SULU ZEMİN(CW) DİREK TEMELİ 1 Ayak
PDH TİPİ DİREK İÇİN BLOK KAYA(RP) DİREK TEMELİ 8 Ayak
M3+15 (+2AYAKLI) MİKRO KAZIK DİREK TEMELİ 1 Direk
Direk Yerinde Zemin Etüdü Yapılması 20 Direk