Özel Dağıtım Şirketlerinin yaptığı Projelerin TEDAŞ Tarafından Onaylanması ile ilgili Yönetmelik

TEDAŞ’ in özelleştirme kapsamı ve program çalışmaları sonucu işletmekte olduğu dağıtım bölgelerinin 3096 sayılı Kanuna dayalı sözleşmeler ve 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu uyarınca dağıtım faaliyetleri özel sektöre devredilmiştir.

Bu durumda; Daha önceden ilgi (a)ve ilgi (b) Makam olurları ile verilen yetkilere dayanılarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve ilgili bölge teşkilatları tarafından ifa edilen proje onayı ile geçici ve kesin kabullerine ilişkin yeni düzenlemenin yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bu gerekçeyle,

1. 3096 sayılı ve 4046 sayılı Kanunlar kapsamında tüzel kişiler tarafından devralınıp işletilen dağıtım bölgeleri sınırlan içinde olmak şartıyla Dağıtım Şirketi lisansı almış şirketler bölgelerinde;

a) Küçük Ek Tesis (KET) projeleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından yatırım programlan onaylanmış dağıtım şirketlerinin; Yatırımlarından toplam 630 kVA (dâhil) trafo gücünü aşmamak kaydıyla yapmış oldukları yatırımların projelerinin onaylanması, geçici ve kesin kabullerinin yapılması,

b) Dağıtım lisansı olan ve olmayan tüm Organize Sanayi Bölgelerindeki; Bölgelerin kendilerinin ve üçüncü şahıslara ait toplam trafo gücü 1000 kVA(dâhil) altındaki OG ve AG\ den beslenen tüketim projelerinin onaylanması, geçici ve kesin kabullerinin yapılması,

c) Üçüncü şahıslara ait toplam trafo gücü-3000 kVA (dâhil) altındaki OG ve AG’ den beslenen tüketim projelerinin onaylanması, geçici ve kesin kabullerinin yapılması,

ç) Dağıtım lisansı olan ve olmayan tüm Organize Sanayi Bölgeleri de dâhil olmak üzere toplam gücü 1000 kVA(dâhil) altında olan iç tesisat projelerinin onaylanması, geçici ve kesin kabullerinin yapılması,

d) Güç sının olmaksızın imdat Dizel Motor-Jeneratör grubu projelerinin onaylanması, geçici ve kesin kabullerinin yapılması,

e) Güç sının olmaksızın Enerji Nakil Hatları projelerinin en fazla on (10) direğe kadar (dâhil) olan 36 kV gerilim seviyesine kadar olan Enerji Nakil hatları (bu kapsamda kalan tadilat projeleri dâhil) projelerinin onaylanması, geçici ve kesin kabullerinin yapılması,

İşlemlerinin Bakanlığımız tarafından yayımlanmış olan Yönetmelikler ve teknik mevzuatlara uygun olarak, ilgili dağıtım bölgelerinin Özel Dağıtım Şirketleri tarafından yapılarak, üçer aylık dönemlerle tarafımıza ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ ne bilgi verilmesi.

2.

a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yatın programlan onaylanmış dağıtım şirketlerinin; Yatırımlarından toplam 630 kVA (hariç) trafo gücü üzerinde yapmış oldukları yatırımların projelerinin onaylanması, geçici ve kesin kabullerinin yapılması, geçici ve kesin kabul tutanaklarının onaylanması,

b) Dağıtım lisansı olan ve olmayan tüm Organize Sanayi Bölgelerindeki kendilerinin ve üçüncü şahıslara ait; Toplam trafo gücü 1000 kVA (hariç) üzerindeki OG ve AG’ den beslenen tüketim projelerinin onaylanması, geçici ve kesin kabullerinin yapılması, geçici ve kesin kabul tutanaklarının onaylanması,

c) Üçüncü şahıslara ait toplam trafo gücü 3000 kVA (hariç) üzerindeki OG ve AG’ den beslenen tüketim projelerinin onaylanması, geçici ve kesin kabullerinin yapılması, geçici ve kesin kabul tutanaklarının onaylanması,

ç) 500 kW’ ın altındaki yenilenebilir kaynaklı Elektrik Üretim Tesisleri ile 50 kW güce (dâhil) kadar mikro kojenerasyon tesislerinin proje onayı ile geçici ve kesin kabullerinin yapılması, geçici ve kesin kabul tutanaklarının onaylanması,

d) Elektrik üretim tesislerinde, tesis içinde veya aynı proje kapsamındaki üniteler ile yardımcı tesisler arasında yapılan Enerji Nakil hatları haricinde kalan, üretim tesisinin Ulusal sisteme bağlantısını sağlayan Enerji Nakil Hatları projeleri de dâhil olmak üzere güç sının olmaksızın, on (10) direk (hariç) üzerindeki tüm 36 kV gerilim seviyesine kadar olan Enerji Nakil hatları (bu kapsamda kalan tadilat projeleri dâhil) projelerinin onaylanması, geçici ve kesin kabullerinin yapılması, geçici ve kesin kabul tutanaklarının onaylanması,

e) Enerji Nakil hatları ve harici aydınlatmalarda kullanılan direklerin tip projelerinin onaylanması, tip test deneylerinin yapılması ve onaylanması,

f) Güç sınırı olmaksızın Özel Dağıtım Şirketlerinin bölgelerinde yapmış oldukları kabullerle ilgili geçici ve kesin kabul tutanaklarının onaylanması,

g) Özel Dağıtım Şirketlerinin yapmış oldukları yatırımların teknik denetimlerinin yapılması,

İşlemlerinin Bakanlığımız tarafından yayımlanmış olan Yönetmelikler ve teknik mevzuatlara uygun olarak, TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak, üçer aylık dönemlerle tarafımıza bilgi verilmesi

3. Gerektiğinde Bakanlığımız tarafından yapılacak düzenleme ve denetimlere uyulması,

4. Bu uygulamanın 31.12.2011tarihine kadar geçerli olması,

5. Yukarıdaki hususların uygun bulunması halinde, kamuoyuna bilgi vermek üzere tebliğin Bakanlık WEB sitesinde duyurulması,

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı: B.15.0.EGM.0.04.02/3214                                                 8Haziran 2011

Konu   : Proje onayı ve Kabul işlemleri yetkisi.

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi:      a) 10.08.2009 tarih ve4080 sayılı Makam Olur’u.
b) 04.02.2011 tarih ve   703sayılı Makam Olur’u.