TMO – Elektromekanik Ekipman Teknik Şartnamesi (Depo ve Silo Yapımı İçin)

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından mevcut arazi ve tesislerinin bulunduğu yerlerde veya yeni alınan arazilerde değişik kapasitelerde, bu teknik şartnamede belirtilen esaslara göre çelik silo ve yatay depolama tesislerini yaptıracaktır.

Aşağıda belirtilen genel hususlar ve ortak ekipmanlar çelik silolar ve YMD’lerin her ikisi için de geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

2.1.TEKLİF SAHİBİNİN SORUMLULUĞU:

Depolar anahtar-teslimi esasına göre yapılacağından, Etisan Enerji , işin ve bütün kısımlarının iyi işlemesi ve birinci sınıf bir imalat yapılması şartlarını bütün detaylarıyla karşılamakla yükümlüdür.

Şartnamede bahsedilen hususlar hububat depolanması için uygun ve sağlıklı bir depolama ve tahliye şartlarını gerçekleştirmek için hazırlanmıştır. Etisan Enerji ; yangın tehlikesini de dikkate alınarak tüm tesisatın; yurt içi ve/veya yurt dışı tüzük-yönetmelik ve standartlarına, işe ve mahallerine ve günümüz teknolojisine uygun olarak en üst düzey ve en kaliteli bir şekilde temin ve tesisi hususunu yapma yükümlülüğündedir. Projelerde ve şartnamede yazılanlar minimum değerlerdir. Bu nedenle Etisan Enerji daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma şeklini gerçekleştirmek amacıyla önerilerini teklifine ekleyebilecektir. Projeler ve hesaplamalar genel olarak hazırlanan tipler için geçerli olup projede belirtilen detayların Etisan Enerji ekipmanları ile uyuşmaması durumunda Etisan Enerji bu durumu teklifinde açıkça belirtmesi ve anahtar teslimi fiyatını proje esasına uygun olarak kendi ekipmanına göre fiyatlaması gerekmektedir. Ancak bu durumda, proje ve teknik şartnamede belirtilen temel özellikler değiştirilemeyecektir (zincirli konveyör hızı, her türlü kapasite, saç kalınlığı, galvaniz kalınlığı, saç kalitesi, güvenlik ve emniyete ilişkin hususlar). Aksi takdirde işin yapımı aşamasında gerek duyulacak olan zorunlu tadilatlar firma tarafından yapılacak ve bu değişiklikler için ödeme yapılmayacaktır.

Aynı zamanda Etisan Enerji tarafından temin ve tesis edilecek hububat siloları şartnamede belirtilen teknik kriterlerin yanı sıra 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre 08/10/2005 tarih ve 25960 (Değişik madde: 26/09/2007- 26655 S.R.G) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış “Hububat Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliğine” uygun olarak inşa edilecektir.

2.2. İŞ TANIMI

Sözleşme ekinde yer alan uygulama projeleri Teknik Şartnamelerde tanımlanan teknik özelliklere uygun olarak ve aynı zamanda üreticilerin standartları da göz önünde bulundurularak mümkün olduğu ölçüde detaylı olarak hazırlanmıştır. Ancak, uygulama projelerinde örneğin çelik silo kuyuları, konveyör, elevatör, silo içi baskül, toz toplama filtresi, numune alma cihazı vb. ekipmanlar her bir üretici tarafından farklı ebatlarda ve detaylarda imal edilmekte olduğundan uygulama projelerinde bu hususlara dikkat edilmiş ve ortak genel teknik özellikler belirtilmiştir. Uygulama projelerinde kullanılacak ekipmanların ebatları ve motor güçleri de üretici firmaya göre değişkenlik gösterdiğinden, TMO tarafından kabul edilen ortalama değerler dikkate alınarak ekipman yerleşimi, alt yapı projeleri ve motor güçleri hesap edilmiştir. Etisan Enerji , teklifini oluşturan ekipman ve diğer malzemeler nedeniyle oluşacak değişikliklerden peşinen sorumlu olacaktır. Bu değişiklikleri teklifinde belirtecek aksi halde yapacak olduğu imalatın projede belirtilen imalat olduğunu kabul eder. Teklif ve sözleşmenin uygulanması aşamasındaki zorunlu teknik değişiklikler nedeni ile teklif fiyatının (sözleşme bedeli) dışında ilave bedel talep edemez. Etisan Enerji tarafından kullanılacak ekipmanların özellikleri projedeki değerlerden farklılık göstermesi halinde yeni değerlere göre statik hesaplar, kat planları, yerleşim şekilleri, vb. mühendislik hesapları ve çizimleri değişebileceğinden Etisan Enerji bu hesapları ve çizimleri yenilemeyi ve bu değişikliklerden dolayı oluşacak bedel farklılıklarının teklif bedeli içinde olduğunu peşinen kabul eder.

Mevcut proje kapsamı aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere ana hatlarıyla şunları ihtiva etmektedir.

 • Çeşitli kapasitelerde çelik silolar
 • Çeşitli kapasitelerde yarı mekanik betonarme yatay depolar
 • Mısır kurutma cihazı,
 • Ekipmanların yer alacağı çelik konstrüksiyon makine dairesi,
 • Betonarme konveyör galerileri,
 • İhraç tankı
 • Mal alım tremisi (30 ton)
 • Hidrolik kamyon kaldırıcı (16x3m 60 Ton)
 • Yükleme bunkeri
 • Elektrik motorlu klapeler,
 • El kumandalı kapasite sürgüleri,
 • Teleskopik yükleme boruları (motorlu),
 • Hacimsel yükleme cihazı,
 • Zincirli konveyörler,
 • Bantlı konveyörler,
 • Helezon konveyör,
 • Elevatörler,
 • Tahıl akış boruları,
 • Çok yönlü elektrik motorlu dağıtıcılar,
 • Toz toplama sistemi (Jet filtreli),
 • Aspirasyon (emiş) kanalları ve toz boruları,
 • Basınçlı hava sistemi,
 • Havalandırma sistemi,
 • Şartlandırma (iklimlendirme) sistemi,
 • Eleme ve yabancı maddelerden ayıklama sistemi,
 • Yangın hidrantları ile algılama ve uyarı sistemi,
 • Sıcaklık ölçme ve takip sistemi,
 • Silo içi tartım sistemi (elektronik kantar)
 • Yük asansörü,
 • Otomatik numune alma cihazı;
 • Yer üstü elektronik kamyon kantarı (18×3 m)
 • Yardımcı tesisler (Hizmet Binaları)

Projelerde mevcut arazilerde bulunan cihazların durumu da belirtilmiştir. Bazı işyerlerinde bulunan cihazlar (kantar ve numune alma cihazı) tekniğine uygun olarak projede belirtilen yerlere taşınacaktır. Etisan Enerji teklifi bu taşımaları da içerecektir. İşyerlerin de imalatların yapımı esnasında işyerinin çalıştığı göz önünde bulundurulacak en az bir kantarın ve numune alma cihazının devrede bırakılması gerektiği unutulmayacaktır. Bu cihazlar yeni yerine taşınmak için sökülmeden önce TMO’nun onayı alınacaktır. Mevcut tesis bulunan işyerlerindeki saha içi yollar bu işyerinde yapılacak çalışma nedeniyle uzun süre ile kapatılmayacaktır.

 

2.3. SİLOLARDA AYNI ANDA YAPILACAK İŞLEMLER

Akış şemaları aşağıdaki esaslar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uygulama da bu esaslara uygun olarak yapılmalıdır. YMD’lerde projesinde belirtilen şekilde yapılacaktır.

 

2.3.1. 10.000 ton depolama kapasiteli çelik silolar

1- Karayolundan 150 t/h kapasite ile silo içi baskülünde tartılarak tek tip ürün alımı ve aynı anda 150 t/h kapasite ile silo içi baskülünde tartılarak tek tip ürünün karayolundan sevki, veya

2- Karayolundan 150 t/h kapasite ile silo içi baskülünde tartılarak tek tip ürün alımı ve aynı anda 150 t/h kapasite ile silo içi baskülünde tartılarak kuyular arası transfer yapılması veya

3- 150 t/h kapasite ile silo içi baskülünde tartılarak kuyular arası transfer yapılması ve aynı anda 150 t/h kapasite ile silo içi baskülünde tartılarak tek tip ürünün karayolundan sevki, veya

4- Silodaki bir kuyudan alınan hububatın eleme ve yabancı maddelerden ayıklama işleminden geçirilerek başka bir kuyuya gönderilmesi.

 

2.3.2. 20.000 ton ve üzeri depolama kapasiteli çelik silolar

1- Karayolundan silo içi baskülünde tartılarak iki farklı ürünün (iki ayrı hat ile 2×150 t/h) siloya alımı.

2- Silodaki İki farklı ürünün silo içi baskülünde tartılarak (iki ayrı hat ile 2×150 t/h) karayoluna sevki .

3- Karayolundan 150 t/h kapasiteyle siloya ürün alımı ve aynı anda 150 t/h kapasiteyle silodan ürün sevki,

4- Yukarıda 1. ve 2. maddelerdeki işlemlerden birisi yerine silo içi baskülünden tartılarak kuyular arası transfer yapılması işlemi yapılması.

5- Siloya alınan ürünler istendiği zaman eleme ve yabancı maddelerden ayıklama işleminden geçirilerek başka bir kuyuya gönderilebilecektir. Elemeden çıkan tahıl silo içi baskülden geçirilecektir.

2.4. KABUL İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK HUBUBAT:

Tesis kabulü esnasında yük altında yapılacak olan mekanik ekipman testi için gereken tahıl TMO tarafından temin edilecek tartı tutanağı ile Etisan Enerji ne teslim edilecek test işlemi tamamlanınca tartılarak teslim alınacak, arada fark oluşması durumunda eksik ürün bedeli yükleniciden tahsil edilecektir. Kabul işlemleri ile ilgili diğer esaslar idari şartnamedeki gibidir. Tahılın kabul işlemi yapılacak tesise olan nakli TMO tarafından yapılacaktır.

2.5. EĞİTİM VE İŞLETME BAKIM KİTAPLARI

Tesiste yer alan mekanik ekipmanlar, elektrik ekipmanları, ısı ölçüm sistemi, tartım sistemi ve diğer ekipmanlar/sistemler hususlarında, işletme, bakım ve yedek parça konularında sistemin çalışmasını, periyodik bakımlarının yapılması gerekli işlemleri, basit arıza bulma ve giderme hususlarını içeren detaylı işletme ve bakım kitapları hazırlanacak ve İdareye inceleme için sunulacaktır. İdarenin uygun bulması durumunda bu kitaplar çoğaltılarak her bir işyeri için 3 takım işyerine 1 takım Genel Müdürlüğe basılı ve elektronik ortamda teslim edilecektir. Ayrıca as-build projeleri de 2 takım işyerine 1 takım Genel Müdürlüğe ozalit ve elektronik ortamda teslim edilecektir.

TMO tarafından belirlenecek personele, işyerinde geçici kabul öncesinde ve geçici kabul aşamasında ve/veya üretici/teminci firmaların fabrikasında eğitim verilecektir. Eğitimin sonunda eğitim konularını ve süresini belirten eğitici ve eğitime katılan personelin imzalandığı bir tutanak düzenlenir.

2.6. STANDARTLAR, NORMLAR VE KURALLAR:

Bu dokümanda aksi belirtilmedikçe, projeler, dokümanlar malzeme seçimi, tasarım, imalat ve deneyimler Uluslararası Standartlaştırma Örgütü (ISO)’nin ilgili standartlarına uygun olacak şekilde hazırlanacaktır. ISO Standartlarının kapsamına girmeyen işler ve malzemeler aşağıda verilen standartlar, normlar ve kurallara uygun olacaktır.

1. TSE (Türk Standartları)

2. EN, DIN, VDI, VDE

3. BSI, BS

4. ASME, ASA, ASTM, ASABE

5. AFNOR, UTE

Bu normlara, eşdeğer diğerleri kullanılabilir, fakat eşdeğerlik konusundaki bir anlaşmazlık durumunda TMO kararı bağlayıcı olacaktır.

 

2.7. ÇELİK SİLO VE YATAY DEPO GENEL ÖZELLİKLERİ

 

2.7.1. GENEL TEKNİK ŞARTLAR

Kapasite hesaplamaları için, 0,780 Ton/m3 yoğunluk, %14 rutubet ve %6 yabancı madde ihtiva eden buğday esas alınacaktır.

Elektromekanik sistemin iletim ve akış kapasitesi yukarıda özellikleri belirtilen buğday bazında nominal 150 ton/saat olacak, ancak tüm ekipmanlar nominal kapasitenin %10 fazlasını taşıyabilecek şekilde dizayn ve imal edilecektir. İhale dokümanlarının diğer bölümlerinde 150 ton/saat olarak ifade edilen ekipman kapasiteleri ek %10’luk pik değer de dikkate alınarak yorumlanacaktır.

Kapasite testlerinde farklı cins ve yoğunlukta hububat kullanılması durumunda yukarıdaki buğday özelliklerine göre düzeltme yapılarak kapasiteler hesaplanacaktır.

Kapasite hesaplarında Çelik silolara ve yarı mekanik yatay depolara depolanacak dökme malzeme mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf olacaktır. Bu malzemelere ilişkin yoğunluk ve yığın açıları aşağıda gösterilmektedir;

Malzeme Yoğunluk (kg/m3)   Yığın açısı (derece)

Azami   Asgari Azami  Asgari

—————————————————————————————

Mısır  810  720  29  26

Buğday  830  720  30  25

Arpa   700  580  29  25

Tüm proje ve hesaplarda uluslararası (SI) metrik sistem kullanılacak olup ton metrik ton (1 metrik ton=1,000 kg) 1 Kn=1000 N=0.100 ton=100 kg’ı ifade edecektir. Ayrıca yarı mekanik yatay depolara çuvallı yükleme yapılabilecektir.

2.7.2. MAKİNE TAHRİK DÜZEN VE MUHAFAZALARI

Dönen mililer, makaralar, kavramalar, vs. gibi işletme ve bakım personeli için muhtemel bir tehlike arz eden parçalar, kazaları önlemek amacıyla yeterli derecede muhafazalı olacaktır.

Tahrik kaplinleri de bükümlü saç metal kapaklarla veya mukavemetli genleştirilmiş metal kapaklarla, kaplinlerin yan taraflarını ve üzerlerini tam manasıyla kapatacak şekilde muhafazalı olacaktır. Bu kapaklar kolayca sökülüp takılabilir olarak tasarlanacaktır.

2.7.3. UYARI VE DÖNME GÖSTERGELERİ :

Makineler üzerinde bulunan muayene kapakları Türkçe yazılı ikaz levhaları ile teçhiz edilmiş olacaktır. Döner şaftlı bütün makinalar, dönme göstergelerini ihtiva edecektir.

2.7.4. MAKİNELERİN MARKALANMASI :

Montaj ve boyama işleri tamamlanan kuyular, makina, tahrik düzenleri vb. kolayca tanınması için numaralanarak markalanacaktır.

2.7.5. MÜDAHALE PLATFORMU

Elevatör tahrik ünitelerine ve yükleme konveyörleri altında bulunan, motorlu açma-kapama klapelerine, elevatör tahrik kısımlarına vb. ekipmanlara ve depo üstü giriş bölgesine gerektiği zaman müdahale edilebilmesi için normal büyüklükte platform ile bu platformlara ulaşım için merdivenler yapılacaktır. Her platform üzerinde en az iki kişinin çalışabileceği büyüklükte ve dayanımda olacaktır. Platform ve platforma ulaşım merdivenin etrafı uygun bir şekilde korkuluk ile çevrilecektir. Etisan Enerji bu platformları dikkate almalıdır. Platformlar genişletilmiş metal plakalarla yapılması durumunda her 1 metrede bir alttan destek köşebendi konulacaktır.

2.7.6. GALVANIZE ETME

Galvanize işlemi sıcak daldırma olarak yapılacak ve çelik teller dışındaki tüm parçalar (konveyörler, elevatörler, tahıl akış boruları, slaytlar, yönlendiriciler, çelik konstrüksiyon yapılar vb.) en az 350 gr/m2 kalınlıkta galvaniz ile kusursuz bir şekilde düzgün temiz çinkoyla TS standartlarında belirtilen kalınlıkla kaplanacaktır.

Galvanizleme işleminden önce bütün delme, zımbalama, kesme ve bükme işleri tamamlanacak ve bütün çapaklar temizlenecektir. Yağa maruz zeminler galvanize edilmeyecek veya kadmiyumla kaplanmayacaktır. Yüklenici, bütün galvanizli parçaların iş sahasında ve şantiyelerde doğru olarak depolanmasını sağlayacaktır. Bütün galvanizli parçalar, saçlar, kalas ya da bloklar üzerine oturtulmuş şekilde yerden yüksekte olacaktır. Beyaz pas oluşan, galvaniz hatası bulunan saclar TMO tarafından reddedilecek ve Etisan Enerji bu gibi reddedilmiş sacları iş sahasından uzaklaştıracaktır. Teklif edilen malzemelere ilişkin galvaniz özellikleri (DX56D+Z, S350GD+Z/ZF, S390GD+Z/ZF vs. ve akma dayanımı, kopma sınırı uzama ile ilgili bilgileri) teklifle birlikte verilecektir. Çelik silo saçlarına ait galvanizleme konusu çelik silo kuyuları bölümünde açıklanmıştır.

2.8. İŞ YERLERİ

Etisan Enerji tüm iş yerlerini görmüş ve yapılacak tesis alanlarını incelemiş olarak kabul edilecektir.

Depo yapılacak yerler ve kapasiteleri aşağıda gösterilmiştir.

 

TMO TARAFINDAN DEPO YAPILMASI PLANLANAN YERLER VE DEPO TİPLERİ ve DEPREM DERECELERİ

 

 

 

SIRA NO

İLİ – DEPO YAPILACAK YER

İşin Cinsi

Depo Tonajı ( ton)

Deprem Derecesi

1

Ş.URFA-Viranşehir Çelik Silo+Kurutma Cihazı

30.000

3

2

DİYARBAKIR-Bismil Çelik Silo+Kurutma Cihazı

30.000

2

3

ADIYAMAN-Besni Çelik Silo+Kurutma Cihazı

10.000

2

4

YOZGAT-Sarıkaya Çelik Silo

30.000

3

5

KONYA-Karapınar Çelik Silo

20.000

5

6

KONYA-Çumra Ajans Çelik Silo

20.000

5

7

KONYA-Yunak Çelik Silo

20.000

2

8

ANKARA-Ş.Koçhisar Çelik Silo

30.000

2

9

KIRKLARELİ-Babaeski Yarı Mekanik Düz Depo

10.000

4

10

KIRŞEHİR-Mucur Çelik Silo

30.000

2

11

ÇANKIRI-Kızılırmak Yarı Mekanik Düz Depo

20.000

3

Çelik Silo

10.000

12

GAZİANTEP-Nurdağı Çelik Silo

20.000

1

13

ÇORUM Yarı Mekanik Düz Depo

20.000

2

A0

1. Derece

0.40g

1

adet işyeri

2. Derece

0.30g

6

adet işyeri

3. Derece

0,20

3

adet işyeri

4. Derece

0,10

1

adet işyeri

5. Derece

0,00

2

adet işyeri

 

Teklif edilen depo yerlerinde hesap ve fiyatlar bulundukları bölgelerin yerleşim yerlerinin doğal (deprem , rüzgar, kar vb.) özelliklerini göz önünde bulundurmalılardır.

2.9. PROJE NUMARALARI

Projeler aşağıdaki listedeki esaslara göre numaralandırılmıştır.

XX İş yeri numarasıM MİMARİ 00A ALT YAPI PROJELERİ

Ç ÇELİK PROJELER

EM ELEKTROMEKANİK PROJELER

H HARİTA PROJELERİ

B BETONARME PROJELER

T TESİSAT PROJELERİ

E ELEKTİRİK PROJELERİ

 DEPO TONAJI0010= 10000 TON

20=20000 TON

30=30000 TON

YM 40= 10000TON YMD

 

PAFTA NO00 

2.10. ÇELİK SİLOLAR ve YATAY DEPOLAR

 

2.10.1. S- ÇELİK SİLO KUYULARI:

Her bir çelik min. 45° açılı KONİK tabanlı kuyu kapasitesi 1.250 ton olacaktır (Kapasite hesabında sıkıştırma faktörü dikkate alınmayacaktır). Tüm kapasiteler 0.780 ton/m3 yoğunluklu hububata göre hesaplanacaktır. 1.250 tonluk kuyular en az 1600 m3 hacminde olacaktır. Tank tüm teçhizatları ve taşıyıcı çelik yapıları ile birlikte temin ve tesis edilecektir.

Çelik silo dizayn (mukavemet) hesabında, 0.82 ton/m3 yoğunluklu mısır depolanacağı da dikkate alınacaktır. Kuyu saçları ondüleli formda min.350 gr/m2 kalınlıkta galvaniz ile kaplı olacaktır. Hesaplar EN EUROCODE 3 veya DIN 1055.6 veya ilgili Amerikan standardına göre yapılacaktır. Hesaplar, deprem yönetmeliğine uygun olacak rüzgar ve kar yükleri standartlara uygun olarak dikkate alınacaktır. Teklif edilen silo saçlarının galvaniz özellikleri ile akma dayanımı, kopma sınırı uzama ile ilgili bilgileri teklifle birlikte verilecektir.

Galvanizli tüm çelik silo malzemeleri 450 MPA’lık dirence dayanacak şekilde, Silo üretimi için kullanılan çelik ASTM:A:653 standartlarında veya muadilleri sertifikalara sahip olacaktır. Standart galvaniz kaplı levhalarda minimum 350 gr/m2 zinc kaplama yada ASTM min. g115 kullanılacaktır. Galvaniz kaplamanın yanında, galvaniz kaplamayı zararlı maddelerden taşıma sırasında meydana gelen hasarlardan ve depolama esnasındaki olabilecek hasarlardan ve oksitlenmeden (nem alıcı-emici malzemeler kullanılacak ve dış etkenlere karşı montajlarına kadar uygun ambalajlama ve depolama yapılacaktır) koruyacak düzeyde ilave tedbirler alınacaktır.

Teklif edilen silonun yapısı için gerekli dinamik hesapları silonun yapılacağı işyerlerinin sismik ve arazi analizlerine göre, kar yükü silonun yapılacağı işyerlerinin hava koşullarına göre, rüzgâr yükü silonun yapılacağı işyerlerinin yüksekliğine göre, statik ve dinamik analizler dikey ve yatay yüklere ve sıcaklık değişimlerine göre hesaplanacak ve imalatlar da bu hesaplara göre yapılacaktır.

Silo kuyuları, düşey silindirik yapılı ve tabanı konik sac yapıda olacaktır. Konik tabanlı silo kuyuları, zemin seviyesinden yüksekte çelik ayaklar üzerinde yer alacaktır. Silolara hububat silo çatısından ve merkezden dolacaktır. Taşıyıcı çelik ayaklar min.350 gr/m2 kalınlıkta galvaniz kaplı ya da 450 mikron epoksi boyalı olacaktır.

Silo kuyularını meydana getiren ondüle galvanizli saçlar birbirine galvanizli özel tip cıvata ile bağlanmış olacak, toz, hava ve neme karşı uygun malzemeyle yeterli bir tecrit yapılmış olacaktır. Çatı ve gövdede etkin sızdırmazlık sağlanacaktır. Silindirik gövde ile çatının birleştiği kısımlar tam sızdırmaz olacaktır. Silo duvarları ile çatı birleşim kısımlarında su sızdırmazlığı sağlanacak şekilde uygun formda sızdırmazlık şeritleri veya plakaları olacaktır. Çelik silonun çelik konik tabanla birleşme noktaları için de benzer kavisli sızdırmazlık şeritleri ile gerekli tedbirler alınacaktır.

Depolama ünitelerini teşkil eden bu silo tanklarında mısır, buğday, arpa, yulaf ve çavdar depolanabileceği montajda dikkate alınacaktır. Mısır depolanırken meydana gelecek ilave basınçlar ve aşındırıcı etki, dizayn, imalat ve montajda göz önünde bulundurulacaktır.

Silo kuyularının her birinde giriş için bir adedi kuyu saç gövdesi üzerinde konik tabanın hemen üzerinde merdiven ve sahanlık ile ulaşımı sağlanan, diğeri çatıda olmak üzere iki adet menhol bulunacaktır. Silo gövdesi üzerinde bulunan menholün biri kuyu içine diğeri kuyu dışına doğru açılan iki emniyet kapağı olacak, dış kapak asma kilit ile emniyet altına alınacaktır. İçeride hububat varken menholün emniyet kapısı açılmayacaktır. Çatı menhol kapağı, kendinden kilitlenebilir tipte ve her tür hava şartlarına karşı sızdırmaz yapıda olacaktır.

Konveyör yürüme yolunun sonundaki bulunan silo kuyularının kuyu dış yüzeyinde, zeminden çatıya ulaşmak için gövdeye irtibatlı birer adet merdiven bulunacaktır. Merdiven üzerinde çatı menholü hizasında dinlenme platformu olacaktır. Bütün merdivenlerin ve dinlenme platformlarının etrafında emniyet korkulukları bulunacaktır. 12 m’den yüksek kuyularda kuyu yüksekliğinin yarı hizasında ikinci bir dinlenme platformu bulunacaktır. Ayrıca her silo tankının iç tarafında da bir adet merdiven bulunacaktır. Merdiven çatı menholüne kadar uzanacaktır. Silo kuyularının çatısı konik yapıya sahip olacaktır. Çatı elemanları çelik konstrüksiyonla bağlanacaktır. Çatıların kar ve rüzgâr yüklerine dayanıklı imal edilmiş olması, gerekmektedir.

Silo çatılarının tamamında çatı merdiveni olacaktır. Çatı merdivenlerinin iki yanında boydan boya tutamak bulunacaktır. Silo kuyularında depolanacak hububatın rutubet sınırları %12-%18 olarak dikkate alınmalıdır. Silo kuyularında hububat yapısına uygun alt ve üst seviye sensörü tesis edilecektir.

Kullanılacak Bütün cıvatalar DIN normuna göre asgari 8.8 kalitesinde olacaktır. Cıvatalar metalik kaplamalı ve pasifize edilmiş olacaktır.

2.10.2. KS /YS -YAŞ – KURU ÜRÜN SİLOLARI

Ondüle sacdan mamul ve özellikleri aşağıda açıklanan 150 ton mısır depolama kapasiteli (Kapasite hesabında sıkıştırma faktörü dikkate alınmayacaktır). 2 adet çelik konik tabanlı yaş mısır tankı ile 150 ton mısır depolama kapasiteli 2 adet çelik konik tabanlı kuru mısır (ihraç) tankı tüm teçhizatları ve taşıyıcı çelik yapıları ile birlikte temin ve tesis edilecektir.

Mısır tanklarının yük ve mukavemet hesapları imalattan önce detaylı olarak verilecektir. Kapasite hesaplamalarında mısır yoğunluğu 0.78 ton/m3 alınacaktır. Mukavemet hesaplarında mısır yoğunluğu 0.82 ton/m3 alınacak ve hesaplamalar DIN 1055.6‘ya veya eşdeğer Amerikan ASABE standardına göre yapılacaktır.

Mısır tankları ve taşıyıcı çelik yapıları, yükleme esnasında oluşan aktif basınçları taşıyacak ve rüzgâr yüklerine dayanacak şekilde olacaktır.

Mısır tankları sıcak daldırma ile min.350 gr/m2 kalınlıkta yada ASTM min. G115 galvaniz kaplanacak, zemin seviyesinden yüksekte ve çelik konstrüksiyon ayaklar üzerinde yer alacaktır.

Konik kısımlar min.45° açıdadır. Kuyu iç konstrüksiyonu ve sac büküm hatvesi toz ve tahıl biriktirmeyen, kendi kendini temizleyen yapıda olacaktır.

Mısır tankları ondüle (corrugated) çelik sacdan imal edilecek, konik bunker kısmı düz sac olacaktır.

Her bir tankta üst ve alt seviye sensörleri bulunacaktır.

Mısır tankları konik çatılı olarak imal edilecek, çatıda bir menhol ve doldurma ağzı bulunacaktır. Menhollere emniyetli bir şekilde ulaşım sağlanacaktır. Bu nedenle her menhol yanına emniyet platformu ve boydan boya korkuluklu yürüme yolu yapılacaktır. Çatı eğimi min.30° dir. Çatı ve saçaklar dahil kuyuların bütün bağlantı noktaları su ve toz geçirmez yapıda olacaktır.

Yüklenici, mısır tanklarına bağlanacak hububat akış borularını ve mesnetlerini, kuyuların erişimi ve bakımı için gerekli bütün platformları, tırmanma merdivenlerini, korkulukları ve kuyu içlerinin temizlenmesi için gerekli her türlü ayrıntıyı teklifinde vermek zorundadır.

Mısır tanklarının sac bağlantılarında kullanılacak bütün cıvatalar DIN normuna göre asgari 8.8 kalitesinde olacaktır. Cıvatalar metalik kaplamalı ve pasifize edilmiş olacaktır.

2.10.3. AS- ATIK SİLO

Toplanan tozun sistem dışına alınması için konik tabanlı toz bunkeri temin ve tesis edilecektir.

Toz bunkerinin kapasitesi 20 m3 olacak ve tozun kamyonlara yüklenmesine uygun dizayn edilecektir. Bunker toz geçirmeyecek ağır hizmet tipinde olacak ve konik bir çıkış bunkeri ile teçhiz edilecektir. Çıkış bunkeri eğimli yüzeyleri tozun kendiliğinden akışını sağlayacak açıda olacak, tozun yapışıp birikmesini önlemek için bunker elektrikli titreşim tertibatı (silkeleme maksadıyla) ile teçhiz edilecektir. Konik çıkış bunkeri ile silindirik gövdeli ana bunker elastik ve toz geçirmez bir bağlantı ile birbirine bağlanacaktır.

Toz bunkeri, döner veya helezon boşaltıcısı veya boşaltma düzeneği, manuel ve elektrikli çıkış kapakları ile teçhiz edilmiş olacaktır.

Bunker üzerinde en az iki ayrı yerde kilitlenebilir bakım ve kontrol kapağı olacaktır. Bu kapaklar, bunker içine rahat müdahale edilebilir konumda ve büyüklükte, sızdırmazlığı lastik contalarla tam olarak sağlanmış şekilde dizayn edilecektir. Bakım ve kontrol kapakları için gövde üzerinde platformlar ve ulaşım merdivenleri mutlaka olacaktır.

Toz bunkeri, silodaki SCADA sistemine bağlı ve tozlu ortama uygun bir üst seviye göstergesi ile teçhiz edilmiş olacaktır. Toz bunkeri çıkışı, kamyonlara kolay yükleme yapabilmek için elektrikli ve manuel tahrikli, yeterli uzunlukta birer teleskopik yükleme şutu ile teçhiz edilecektir. Bunker içlerinde tozun yapışıp zamanla katılaşmasına yol açabilecek kenarlar ve boşluklar için konstrüktif önlemler alınacaktır.

2.10.4. YS-YÜKLEME SİLOSU

Karayolu yükleme sundurması, karayolu alım sundurmasında projelerde belirtildiği gibi tremilerin üzerindeki çelik yapıya konulmuştur.

Kamyonlara tahıl yüklenmesi amacıyla minimum 60 ton kapasiteli (Kapasite hesabında sıkıştırma faktörü dikkate alınmayacaktır). (0.780 ton/m3 yoğunluklu hububat için) karayolu yükleme bunkeri en az 82 m3 olacaktır. Yükleme bunkeri silindirik kesitli olacaktır. Yükleme kuyusunun konik kısımları minimum 45° açıda ve kendi kendini temizleyen yapıda olacaktır. Kuyu saçları ondüleli formda min.350 gr/m2 kalınlıkta galvaniz ile kaplı olacaktır. Hesaplar EN EUROCODE 3 veya DIN 1055.6 veya Amerikan Standardına göre yapılacaktır.

Yükleme bunkerleri ve bunların taşıyıcı yapıları, yükleme esnasında oluşan aktif basınçları taşıyacak ve rüzgâr yüklerine dayanacak şekilde tasarımlanacaktır.

Yükleme bunkerlerinin doldurulması zincirli konveyör vasıtasıyla olacaktır. Boşaltma için her tankın altında elektrikli kumanda edilen sürgülü kapaklar bulunacaktır. Kapaklardan sonra hacimsel yükleme cihazı ve teleskopik yükleme borusu tertibatı olacaktır. Teleskopik yükleme borusu motor kumandalı olacaktır.

Yükleme bunkerleri çıkışı zemin seviyesinden 5 m yüksekte olacaktır.

Yükleme bunkerlerinde hububata uygun alt ve üst seviye sensörleri tesis edilecektir.

2.11. TAŞIMA SİSTEMLERİ

 

2.11.1. ELEKTRİKLİ KLAPELER VE ÇOK YÖNLÜ DAĞITICILAR (D/EK/MK) :

Silo yüklenmesinde kullanılan elektrikli kumandalı açma-kapama klapeleri ile tahılın yönlendirilmesi için siloda işletme durumuna göre yönlendiriciler (iki yollu veya üç yollu ) bulunacaktır. Bunların tahrikleri uzaktan kumandalı elektrikli olacaktır. Açık-kapalı-konum ve akış yönü veya yolu gösteren limit anahtarları bulunacaktır. Akış şemasında gösterilen şartları sağlaması koşuluyla firmalar kendi dizaynlarına göre iki yollu veya üç yollu gibi yönlendiriciler kullanabilecektir. Daha fazla yollu ekipman kullanılmayacaktır.

Hareketli kapak, dağıtıcı şasisine sıkıca kapanacak ve kolayca değiştirilebilecek veya tamir edilebilecektir. Kapak, herhangi bir şart altında kaymaya müsaade etmeyecek şekilde, şafta sabitlenecektir. Dağıtıcı toz geçirmez muayene kapakları ile teçhiz edilecektir.

Dağıtıcı klapesi, St-52 malzemeden olacak, UHMW 1000 malzemeden minimum 3 mm kalınlıkta iki tarafına aşınma plakası teçhiz edilecektir. Dağıtıcının iç yüzeyi de komple aynı aşınma malzemesi ile kaplanacaktır.

Klape gövdesinin iki tarafına klape saçının durumunu gözlemek için, gözetleme kapağı konulacaktır.

2.11.2. ELEME VE YABANCI MADDELERDEN AYIKLAMA SİSTEMİ (ELEK)

Kullanılacak olan elek tamburlu kaba elek olacak ve cihaz iletim kapasitesi 150 t/h olacaktır. Elemeden çıkan kaba atık düşey boru ile çuvallanacağı kule dışındaki çuvallama aparatına bağlanacaktır. Cihazda toz emiş bağlantısı yapılacaktır.

Tambur, naylon parçaları, artıkları, kağıdı, odun parçalarını mısır koçanını vb. malzemeleri ayıklayacak yapıda olacak, böylece konveyör ve taşıma ekipmanının zarar görmesi engellenecektir.

Tambur elek, giriş ve çıkış silindir olarak 2 üniteden oluşacaktır. Tambur delikleri 10–60 mm arasında olacaktır. Tambur kendini temizleyen türde ve temizlik fırçası bulunacaktır. Tüm üniteler bir muhafaza içinde olacak ve havalandırma kanalı bulunacaktır.

Elenecek ürün giriş kanalından alınacak ve çevrilecektir. Ana ürün perfore elekten geçerken yabancı ürünler vidalı sistemle dışarı yönlendirilecektir.

Yüksek seviyede kendini temizleme özelliği olacaktır.

Yabancı maddelerin güvenilir şekilde ayıklanması sağlanacaktır.

Tamburlar, kolay ve hızlı değiştirilebilecektir.

Alternatif ebatlı perfore tamburlar belirtilecektir

Ürün akış tablosu

Buğday    100-200 t/s

Mısır    90-180 t/s

Soya    100-200 t/s

Arpa    80-160 t/s

Çeltik    50-100 t/s

Motor gücü en az 0,55 kW olacaktır.

2.11.3. KAPALI ZİNCİRLİ KONVEYÖRLER ( C ):

Karayolu alım, silo alt, silo üst, karayolu yükleme için kapalı zincirli konveyörler kullanılacaktır. Konveyör kapasitesi 150 ton/saat (0.780 ton/m3 yoğunluklu hububat için) olacaktır. Konveyörler parçaları birbirine flanşlı ve cıvatalı olarak birleştirilecek, kapakları en az 2 mm yan yüzeyler en az 3 mm ve taban en az 4 mm kalınlıkta ve en az St 37 kalite sac malzemeden oluşacaktır. Zincir konveyörlerin kapak sacları, konveyör içine su ve yağış girmemesi için eğimli imal edilecektir.

Zincirli konveyör yerleri dikkate alınarak, bakım platformları yapılacaktır. Zincir konveyörlerin zincir hızı en fazla 0.60 m/sn. olacaktır.

Zincir konveyörler tam yük altında harekete geçecek kapasitede dizayn edilecektir. Zincirli konveyörler, taşma, zincir kopma algılayıcı ve motor dönü algılayıcıları ile teçhiz edilecektir. Zincirli konveyör gövdesi min. 350 gr/m2 kalınlıkta yada ASTM min. g115 galvaniz ile kaplı olacaktır. Konveyör gövdesinde yeterli sayıda ve ebatta toz sızdırmaz kontrol penceresi olacaktır. Konveyör gövdeleri toz sızdırmaz olacaktır.

Konveyörler ya yapıdan askılıdır ya da kolonlarla desteklidir ve tüm destekler Etisan Enerji tarafından sağlanacaktır.

Zincir konveyörlerin besleme ve döküş noktalarındaki şutlar aşınmaya karşı min. 4 mm. kalınlıkta yüksek yoğunluklu UHMW 1000 polietilen malzeme ile havşa başlı yada bombeli perçin cıvatalar kullanılmak suretiyle bütünüyle kaplanacaktır.

Zincir dişlileri sertleştirilmiş özel çelikten imal edilmiş ve şafta emniyetli bir şekilde bağlanmış olacaktır. Zincir germe tertibatı zincir ve çarkın gereksiz şekilde yüklenmesini önleyecek şekilde çalışacaktır.

Zincir “Pin and Bush” tipi, Plakaları min. 800 N/mm2 çekme mukavemetine haiz çelikten veya UHMW 1000 plakalardan yapılacak, “pin” ve “bush” ları yüzey sertleştirme işlemine tabi tutulmuş veya temperlenmiş çelikten imal edilecektir. Kanatlar kaynaklı, plakaların uzatılarak bükülmesiyle veya UHMW 1000 plakaların cıvata bağlantısı ile yapılacaktır. Zincirde bağlantı pimleri değiştirilebilir olacaktır.

Zincir konveyörler, zincirlerin üzerinde hareket ettiği taban kızakları ve kılavuzlu dönüş kızakları ile teçhiz edilmiş olacaktır. Zincir kızaklarında minimum 12 mm kalınlığında yüksek molekül yoğunluklu UHMW 1000 plakalar kullanılacaktır. Kızaklar kolaylıkla değiştirilebilir şekilde havşa başlı gömme cıvatalar ile tespit edilecektir.

Zincir konveyörler normal olarak boşaltılamayan tahılı tahrik tarafından geri döndürmemek için zincir kanatlarının üzerine bir dolu birer atlamalı geri dönüş kovaları ile teçhiz edilmiş olacaktır. Zincir seçimi, tam yükte ilk kalkış (start-up) gücüne uygun olarak yapılacaktır.

Zincir konveyörlerin tahrik sistemi, birbirine akuple bir motor redüktör gurubu ile yapılacaktır. Motor gücü, zincir konveyörün tam yüklü durumda iken ilk kalkışını (start-up) sağlayacak kapasitede seçilecektir. Tahrik sisteminde, ilgili maddede belirtilen özellikte elastik kaplin, hidrolik kaplin, soft starter vb. ekipmanlar kullanılacaktır. Redüktörler, konveyör tahrik miline taşıtılmayacak, motor-redüktör ve kaplin grubu komple bir çelik çerçeve şase üzerine oturtularak titreşim giderici absorberler kullanılmak suretiyle bağlantı yapılacaktır.

2.11.4. ELEVATÖRLER (E)

Elevatör kapasitesi 150 ton/saat (0.780 ton/m3 yoğunluklu hububat için) olacaktır.

Elevatör başlık kısmı, en az 3 mm.lik çelik sacdan imal edilecek ve sac kalitesi en az St.37 olacaktır. Elevatör başlığı; parçalı ve sökülüp takılabilir başlık kapağı, açılıp kapanabilir ızgaralı muayene ve gözetim kapakları, anahtarla teçhiz edilmiş patlama kapağı, kovalardan ve çıkış ağzından tahıl karışmayacak şekilde yerleştirilmiş aspirasyon bağlantısından oluşacaktır.

Elevatör kaide kısmı (gövdesi), en az 4 mm.lik çelik sacdan imal edilecek ve sac kalitesi en az St.37 olacaktır. Elevatör kaidesi her iki yanda dipte bulunan ve kızak içinde hareket eden elle açılabilir bakım ve temizleme sürgüleri, elevatör kayışını gerdirme tertibatı, ızgaralı tahıl giriş (akış) şutları, yerde biriken tahılı elevatöre vermek için ızgaralı ve kapaklı besleme ağzı, kovalardan ve döküş şutlarından tahıl karışmayacak şekilde yerleştirilmiş aspirasyon bağlantısından oluşacaktır.

Yeterli sayıda gözetleme penceresi ve kova değişim kapağı bulunacaktır.

Elevatörlerin montaj konumları dikkate alınılarak bakımları için uygun alanlar bırakılacak ve tahrik gurubu için merdivenle ulaşılan imalatçı firmanın kendi özel bakım platformları temin edilecektir.

Elevatörlerin komple baş kısmı ile ayak bölümündeki döküş şutları aşınmaya karşı en az 3 mm kalınlıkta yüksek yoğunluklu UHMW (yüksek yoğunluklu polietilen) polietilen malzeme ile havşa başlı ya da bombeli perçin cıvatalar kullanılmak suretiyle bütünüyle kaplanacaktır.

Kısa elevatörde 2 adet uzun elevatörde 3 adet limit anahtarlarla teçhiz edilmiş patlama kapağı bulunacak ve bu kapaklar aynı kesitli borularla makine binası dışına kadar uzatılacaktır.

Elevatörler tam yük altında harekete geçecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır. Elevatör gövdesi min. 350 gr/m2 kalınlıkta yada ASTM min. g115 galvaniz ile kaplı olacaktır.

Elevatörler bant kaydı ve motor dönü algılayıcı enstrümanları ile teçhiz edilecektir.

 

2.11.5. TUMBA KANTAR (SİLO İÇİ ELEKTRONİK KANTARI) (TK)

Kantar minimum 150 ton/saat = 192,3 m3/h (0.780 ton/m3 yoğunluklu hububat için) kapasiteli olacaktır. Silo içi elektronik kantar, işletme kapasitesine uygun tartım ünitesine sahip olacak ve toz geçirmez bir dış kasa ile teçhiz edilecektir. Tartım hassasiyetini etkilemeyecek şekilde aspirasyon sistemine bağlantısı olacaktır. Toz toplama hattında emişi kesmek üzere ayar klapeleri bulunacaktır.

Elektronik kantarın hassasiyeti OIML-3 standardına ve T.C. Ölçü ve Ayarlar Kanunu’na uygun ve karakteristikleri aşağıdaki gibi olacaktır.

-Hassasiyet   : %+ – 0,1 (3000 d)

-Koruma sınıfı    : en az IP 67

– Enerji kaynağı    : 220 V, 50 Hz

-Tartım kapasitesi(“range”) : min. 25-500 kg.

-Tartım bunkeri hacmi  : min. 1500 dm3

Silo kantar cihazları, PLC ile haberleşebilmeli ve PLC sisteminden bağımsız olarak da tartım işlemini yapabilmelidir. Silo içi kantar elektro-pnömatik teçhizatla donatımlı olacaktır. Tartım cihazı, elektrik kesilmelerinden etkilenmeyip elektrik geldiğinde kaldığı yerden devam etmeli ve totalizörleri silinmemelidir. Tartım cihazı, tartım sırasını ve malzeme akışını kontrol edecek, tumba ağırlıklarını belirleyecek, toplamı alacak ve dahili yazıcısı vasıtasıyla tartım ile bilgileri basacaktır. Tartım cihazı, değişik yoğunluktaki dökme hububatın ve mısırın tartımına uygun dizayn edilmiş ve göstergesi LCD tipi olacaktır. Tartım cihazı, toplam kantardan geçen mal miktarı yanında ton/saat olarak kapasiteyi göstermelidir. Dahili sinoptik vasıtasıyla her an tartım işlemleri izlenebilir ve her tartım değeri aynı anda ekranda görülebilir olmalıdır.

İşletme ve kontrol (kumanda) ünitesi, merkezi kumanda odasında olacaktır. Ağırlık göstergesi, Parametrelerin girişi için klavye, baskülün işlem durumlarını (değerlerini) gösteren sinyal lambaları, puantaj usulüne göre yazıcı tertibat ve baskülün çalışması için gerekli diğer bütün ekipmanları ihtiva edecektir. Baskülden geçecek olan tahıl miktarı, çalışma ve kontrol ünitesinde önceden ayarlanabilir olacaktır.

Kayıt ünitesi tartılan her bir tumba için brüt ve dara ağırlıkları kaydedecektir.

Silo baskülü ve yazıcı ekipman, tesis edilecek silo kontrol sistemi ve bilgisayarlı işletim sistemine bağlantı için gerekli çıkışlarla teçhiz edilmiş ve bu amaca uygun olarak dizayn edilmiş olacaktır.

Tipik bir tartım işlemi sırasında aşağıdaki görevler gerçekleştirilecektir:

-Dara alma, kaba tartım, hassas(“coarse/fine”) tartım, tolerans kontrolü, arıza izlenmesi ve otomatik hata giderimi gibi işlemlerin yapılması.

-Terminal vasıtasıyla bilgi girişi.

-Yazıcıdan otomatik tumba raporu ve otomatik tartım bitiş raporu alınması ve hafızada kaydedilmesi.

-Silo tesisinin PLC ve SCADA sistemine bilgi gönderilmesi.

-Enerji kesintisi raporu.

-Arıza raporu.

Silo içi elektronik kantar, OIML C3 yüksek doğruluk sınıfında basma ile çalışan 3 adet yük hücresi ile yük hücreleri(koruma sınıfı en az IP68) ile teçhiz edilecektir. Yük hücreleri kamyon terminaline 6 tel tekniği ile bağlanacaktır. Kullanılacak yük hücreleri nominal yükün %200’ünü(Aşırı yük kapasitesi) taşıyacak kapasitede ve minimum %0.03 doğruluk-hassasiyet sınıfından olacaktır.

2.12. TOZ TUTMA SİSTEMİ

Silodaki elevatörlerin baş ve ayak bölümünden, silo içi kantardan, elekten tozu emerek iki yollu dağıtıcı ile seçimli olarak toz bunkerine depolayan veya elevatör ayaklarına geri besleyen bir sistem tesis edilecektir. Her işlem hattında toplanan tozlar aynı hattın elevatör ayağına beslenecektir. Silo işletmesi sırasında toplanan ve sisteme geri verilmeyen tozlar bir toz bunkerinde depolanacak ve bunkerde biriken tozlar ise kamyonlarla tahliye edilebilecektir. Toz bunkeri maksimum seviye sensörü, döner veya helezon boşaltıcısı veya boşaltma düzeneği, manuel ve elektrikli çıkış kapakları ile teçhiz edilmiş olacaktır.

Toz ayırımı için jet tipi torbalı filtreler kullanılacaktır. Hava emişi için fanlar olacaktır. Jet tipi filtrelerin hava ihtiyacı silonun kompresöründen temin edilecektir. Yüklenicinin dizaynında bu kompresörün yetersiz kalması durumunda ise herhangi bir bedel ödenmeksizin Etisan Enerji tarafından ayrı bir kompresör tesis edilecektir.

Teklif sahipleri eleğin bulunduğu hatta öngörülen toz toplama sistemi minimum 8000 m3/h diğer hatta ise minimum 6000 m3/h kapasite den az olmamak kaydı ile amaca uygun toz toplama sistemleri önerebileceklerdir. Yatay depoda elevatörden ve bantlı konveyöre döküş kısmından toz toplanacak olup sistem minimum 4000 m3/h kapasitede olacaktır.

2.12.1. JET FİLTRE (TERS HAVA FİLTRESİ (Torbalı Filtre) (JF)

Filtre, emilen havadan gelen toz ve benzeri artık maddeleri ayıracaktır. Ayrışan hava daha sonra filtreden kolayca geçecektir. Kompakt tip ters hava filtresi, silindirik yada kare kesitli gövde yapısına sahip, uygun filtre yüzeyinde yükleme kapasitesine sahip olacaktır. Filtre, ağır hizmet tipinde ve toz sızdırmazlığı bütünüyle sağlanmış yapıda dizayn ve imal edilecektir. Bakım kapaklarında kullanılacak conta veya fitil yeterli elastikiyette ve dayanımda olacaktır.

Filtrenin ana parça ve aksamları; filtre kutusu (gövde), filtre gömlekleri, temizleme tertibatı, toz bunkeri, kontrol ve kumanda tertibatları, jet fanlardan oluşmaktadır.

Filtre kutusu (gövde) ve çıkış bunkeri toz geçirmeyecek ağır hizmet tipinde, en az St 37 kalite sacdan yapılmış olacaktır. Gövdenin altında bir çıkış bunkeri olacak ve Toplanan malzeme, bunkerin altına monte edilecek bir döner valf (air lock) tarafından bunkerin dışına gönderilecektir. Air lock üzerinde bir dönü algılayıcı bulunacak ve PLC/SCADA sistemine bağlanacaktır.

Filtre bunkeri konik tipte olacak ve malzemenin yapışıp birikmesini önlemek için bir titreşim tertibatı ile teçhiz edilmiş olacaktır veya bunker kısmı elestik bir bağlantıyla gövdeyle bağlanacak ve alt konik kısım silkeleme tertibatına sahip olacaktır. Bunker, titreşim dolayısıyla oluşacak deformasyonlara ve yırtılmalara karşı mukavim yapıda ve kalınlıkta olacaktır.

Filtre gövdesi ve bunker deformasyonlara karşı dıştan uygun kesitli profillerle takviye edilecektir.

Filtre, genel yerleşime bağlı olarak makine binasında bir döşeme mesnedine yerleştirilmelidir. Filtre, çıkış ağzındaki döner valf kat döşemesinin üstüne gelecek şekilde monte edilecektir. Filtre hangi şekilde monte edilirse edilsin torbaların (torba gruplarının) kolaylıkla sökülüp takılması sağlanacaktır. Bakım ve kontrol kapakları, torba askılıklarına rahat müdahale edilebilir yerde ve büyüklükte dizayn edilecektir. Bakım ve kontrol kapakları için filtre gövdesi üzerinde platformlar ve ulaşım merdivenleri mutlaka sağlanacaktır.

Filtre torbaları, hububat tozu için uygun bezlerden yapılmış olacaktır. Torbalar aynı zamanda hava miktarına ve filtre tipine de uygun olacaktır.

Temizleme tertibatı; otomatik olarak kontrol edilen basınçlı hava ile filtre gömleklerini temizleyecektir. Kontrol (şoklama) tertibatı, filtre gömleklerinin aynı periyotlarla sürekli olarak temizlenmesini mümkün kılacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır.

Kontrol tertibatı, filtre gömlekleri üzerine düşen basıncı ölçmek için U tüplü konvansiyonel veya dijital tip fark basınç ölçer ile teçhiz edilecektir. Bu teçhizat, kolayca okunabilecek yüksekliğe yerleştirilecektir. Fark basınç ölçer, PLC/SCADA sistemine bağlanacaktır.

Filtre, binanın duvar veya döşemesi vasıtasıyla açık havaya bağlantılı bir toz patlama kapağı ile teçhiz edilecektir.

Kompresör veya üfleyici hava tankı, manometre boru donanım aksesuarları ve kontrol ünitesi de teslimat anında temin edilecektir.

Filtrenin çıkış bunkeri, PLC/SCADA sistemine bağlı bir üst seviye göstergesi ile teçhiz edilmiş olacaktır

2.12.2. FİLTRE FANI

Filtre fanı hem temiz hem de tozlu havayı nakledecek şekilde dizayn edilecektir. Nakledilen havanın basıncı, hızı ve miktarı ayarlanabilecektir.

Fan gövdesi ve kanatçıklar yeterli sağlamlıkta ve gerekirse takviye edilmiş olarak min. St 37 sacdan imal edilecektir. Ayrıca, kanatçıkların kolayca temizlenmesi için uygun bir yerde bir temizleme kapağı bulunacaktır.

Hava ayar klapesi/valfi elle kumandalı olacak ve bir pozisyon skalası ve kilitleme aparatı ile teçhiz edilmiş olacaktır.

Mümkün olduğu takdirde motor ve çark mili monoblok olarak bağlanacaktır. Motor ve fan binaya titreşimi önleyecek şekilde lastik takozlar ve absorberler vasıtasıyla monte edilecektir. Şayet güç kayış ile nakledilirse, bu kısım bir muhafaza ile teçhiz edilmiş olacaktır.

Fan çıkışında tel kafes bulunacaktır.

Fanda aşağıdaki ana parçalar bulunacaktır:

-Fan gövdesi; Tahrik gurubu; Çark (Fan kanatları); Hava ayar valfi

2.12.3. HAVA KİLİDİ (Air Lock)

Hava girişine ve toz çıkışına karşı tam sızdırmaz olacak, gövdesi çelik veya dökme demirden imal edilecek ve iç yüzeyi pürüzsüz olacaktır. Rotor tipi hububat ve benzeri toz nakline uygun olacak ve yataklar vasıtasıyla gövdeye sızdırmaz bir şekilde bağlanacaktır. Kanatçıklara ve gövde iç yüzeyine toz ve ince partiküllerin yapışıp kalmasını önleyecek fırça veya benzeri bir tertibat bulunacaktır.

Torbalı filtrenin altına yerleştirilen döner valf bir cam gösterge ile teçhiz edilecektir. Şaftın serbest ucu bir kapak muhafaza ile teçhiz edilmiş olacaktır Air lock şaftı üzerinde bir dönü algılayıcı bulunacak ve dönü algılayıcı PLC/SCADA sistemine bağlanacaktır.

2.12.4. KOMPRESÖR (BASINÇLI HAVA SİSTEMİ ) (KOM)

Basınçlı hava boruları galvanizli çelik borudan olacaktır. Çalışma basıncı 6 Atü, test basıncı 12 Atü dür. Kapasitesi minimum 80m3/h (yatay depo için 20 m3/h) olarak tespit edilmiştir. Tumba kantarları ve jet filtreleri (ve varsa pnömatik slaytları) besleyecek kapasite olacaktır. Kullanılan ekipman hava değerleri teklifte dikkate alınarak verilmelidir. Etisan Enerji kullanacağı ekipman özelliklerine göre gerekli ise kompresör hava kapasitesini arttıracaktır. Basınçlı hava sistemi, çalışma için basınçlı hava gerektiren bütün makinelere hava kompresörlerinden gerekli havayı sağlamak için tesis edilecektir.

Ana dağıtım hatlarının her birinde uygun yerlere birer adet klasik tip manometre bağlanacaktır. Hava kompresör sistemi; 2 adet vidalı tip kompresör ünitesi ile buna akuple hava filtresi, hava kurutucusu (şartlandırıcı), tamponlu tank ve titreşim emicileriyle komple olarak verilecektir. Kompresörler sistemi biri asil biri yedek olacak şekilde 2 adet olacaktır. Kumanda panosundaki seçici anahtarla istenilen kompresör devreye alınabilecektir. Kumanda sistemi kompresörlerin otomatik olarak devreye girip çıkabilmesini sağlayacaktır. Şayet sistemde yeterli basınçta hava varsa ve bu süre içerisinde hiç basınçlı hava kullanılmamışsa kompresör ünitesi kendiliğinden duracaktır. Kompresörler hava şartlarından korumalı ve yeterli havalandırmaya haiz kapalı bir alana konulacaktır. Basınçlı hava hatlarında yatay hatlara mutlaka bir eğim verilecek ve her hattın sonuna su tahliye vanası konulacak veya hatlara kondens tutucular konulacaktır.

2.13. HAVALANDIRMA SİSTEMİ VE FANLAR

2.13.1. İK- ŞARTLANDIRMA (İKLİMLENDİRME) SİSTEMİ :

Silo kuyuları içerisi hem doğal hava ile (fanla havalandırma sistemi) havalandırma hem de portatif şartlandırılmış hava ile (soğutma) havalandırma özelliğine sahip olacaktır. Soğutma işlemini yapacak olan ünite dış hava sıcaklığını ve dış hava bağıl nemini düşürerek ürüne verecek şekilde dizayn edilecektir. Soğutma ünitesinde FKH (Flüor-Klor-Hidrokarbon) içermeyen soğutucu madde kullanılacaktır. Cihazın ayrı bir kumanda ve kontrol panosu bulunacaktır. Kumanda panelinde alfa-numerik girişe izin veren LCD göstergesi olacaktır. Operatörün ürün sıcaklık değerini girmesi sonucu sistem otomatik olarak çalışacaktır. Cihazda gerekli emniyet cihazları bulunacaktır. Cihaz taşınabilir ve dış hava şartlarında çalışmaya elverişli konstrüksiyonda olmalıdır. Kuyu bağlantıları için havalandırma fan giriş hatlarında klapeli pantolon bağlantı yapılacaktır. İstendiğinde kuyunun havalandırma hattından soğutma ünitesi bağlanabilecektir.

Vantilatör kapasitesi : 300 mmSS, min. 2.880 m3/h,

Sıcaklık ayarı: +3 ile 17 0C arasında

Sonradan tavlama sıcaklığı: 0 ile +9 0C arasında

Soğutma verimliliği: min. 24.000 kcal/h

2.13.2.1. HAVALANDIRMA SİSTEMİ (Çelik Silo):

Her bir 1250 ton depolama kapasiteli kuyuda 2 adet fan bulunacaktır. Toplam fan kapasitesi en az 16300 m3/h olacaktır. Havalandırma, konik tabanın dış çevresinde dolaşan uygun çapta bir havalandırma borusu ve konik tabanın en az eşit mesafedeki 4 noktasından kuyu içine giren havalandırma borularından oluşacaktır. Kuyu içine giren boruların ağzı, ürün geçmeyecek ve havanın kuyu içine homojen dağılmasını sağlayacak şekilde tesis edilecektir.

Silo kuyularının konik kısmına, havanın hububat içinden basınçla geçirilmesi (üfleme) suretiyle havalandırma yapılacak şekilde yeterli havalandırma tesisatı ile teçhiz edilecektir. Bu hava miktarı 307 mmSS basınç altında fan başına en az 5250 m3/h olarak hesaplanmıştır Özellikleri bu değerin altında olan fan kabul edilemez. Etisan Enerji lar tekliflerinde fan özelliklerini belirtmek zorundadır.

Bütün depolama kuyularında, elektrik tahrikli radyal fan, borular, havalandırma elekleri ve ekzost hava çıkışlarından (havalandırma bacaları) oluşan havalandırma ekipmanı bulunacaktır.

2.13.2.2. HAVALANDIRMA SİSTEMİ (Yatay Depo) :

 

Depo bölmelerinin tabanı, havanın hububat içinden basınçla geçirilmesi (üfleme) suretiyle havalandırma yapılacak şekilde yeterli havalandırma tesisatı ile teçhiz edilecektir. Projelerde havalandırma kanalı kanal kapağı ile ilgili detay verilmiştir. Onay alınmak sureti ile kanal sistem ve detayı değiştirilebilecektir.

Bütün depolama bölmelerinde, elektrik tahriki fan, borular, havalandırma elekleri ve ekzost hava çıkışlarından (havalandırma bacaları) oluşan havalandırma ekipmanı bulunacaktır.

Fan kapasitesi en az 8200m3/h ve sayısı en az 8 adet olacaktır.

Depo zeminindeki havalandırma kanalları hava kapasitesine uygun ebatta olacak ve üzerine monte edilecek ızgaralar tahılın kanal içerisine girmeyecek şekilde üfleme deliklerine haiz olacak ve depo içerisinde tahliye esnasında bulunacak olan azami 60 ton kapasiteli kamyonların/iş makinelerinin tekerlerine gelen yüklere dayanabilecek şekilde zemin ile aynı kotta olacaktır.