380 kV / 33.25 kV anma değerli 90/125 MVA Güç Transformatörü Özel Şartnamesi

Bu şartname aynı zamanda 380 /158 kV, 250 MVA anma değerlerine sahip, üç fazlı oto transformatör için de bazı değer farklılıkları olmakla beraber geçerlidir.

Tip testleri

 İstekliler; teklifleri ile birlikte 380 / 33.25 kV, 90 / 125 MVA anma değerlerine sahip, üç fazlı güç transformatörü üzerinde akredite bir laboratuarda, 07.02.2006 tarihinden sonra yapılmış, kısa devre tip test sertifikasını vereceklerdir.

 Kısa devre tip test sertifikasının verilmemesi veya verilen kısa devre tip test sertifikasının, ihale dokümanlarında tanımlanan 380 / 33.25 kV, 90 / 125 MVA Güç Transformatörüne ait olmaması veya yukarıda belirtilen tarihten öncesine ait olması durumunda; kısa devre tip testleri İdareye herhangi bir masraf yüklemeksizin Yüklenici tarafından bilabedel yapılarak, kısa devre tip test sertifikası İdareye sunulacaktır.

 Kısa devre tip test sertifikasının verilmesi esastır. Ancak, sertifika öncesi kısa devre tip test raporlarının verilmesi halinde; rapor içeriğinde, kısa devre tip testlerinin başarılı sonuçlanması ve kısa devre tip test sertifikası verilmesini engelleyici hiçbir hususun yer almaması şartı aranacak olup; kısa devre tip test sertifikası İdareye verilene kadar, tüm sorumluluk Yükleniciye ait olmak üzere, imalatı ve fabrika kabul testleri tamamlanan güç transformatörlerinin sevk emri verilebilecektir. Sevk edilen güç transformatörü / güç transformatörlerinin ödemesi yapılacaktır.

 Kısa devre tip test sertifikası, kısa devre tip testinin bitiminden itibaren 120 (yüz yirmi) gün içerisinde İdareye sunulacaktır.

 Kısa devre tip testi ile ilgili olarak;

 Maksimum endüktans değişimi % 1 olacaktır.

 Her testten önce ve sonra transformatörün kısa devre endüktansı, ± % 0,1 dahilinde tekrarlanabilirliğini sağlamak üzere köprü metoduyla ölçülecektir.

 Maksimum endüktans değişimi değerinin % 1 ‘den, % 0,9 ‘a düşürülmesi kaydıyla, her testten önce ve sonra transformatörün kısa devre endüktansı, IEC 60076-5 standardında belirtildiği gibi, ölçümlerin ± % 0,2 dahilinde tekrarlanabilirliğini sağlamak üzere köprü metoduyla ölçülecektir.

 • k √2 faktörü, 2,69 olacaktır.

 • Her bir kısa devre deney akımı süresi 0,5 saniye olacaktır.

 • Test devresi IEC standartlarında yer aldığı şekilde olacaktır, ancak test prosedürü ve test devresi ile ilgili konularda kısa devre testi öncesinde İdarenin yazılı onayı alınacaktır.

 Teklif edilen güç transformatörü ile kısa devre tip testinin gerçekleştirildiği orijinal (prototip) güç transformatörünün elektriksel özellikleri, sargıları, izolasyon mesafeleri, materyal karakteristikleri, sargı destek ve baskıları ile buşing ve yük altında kademe değiştirici bağlantıları aynı olacaktır.

 İmalatçılar, kısa devre tip testinin gerçekleştirildiği orijinal (prototip) güç transformatöründe, manyetik çekirdekteki bazı değişiklikler ile yağ miktarındaki değişiklikler de dahil olmak üzere küçük tasarım değişikliklerine gitmek istediklerinde, yapılması istenilen değişikliklerin gerekçelerini, söz konusu değişikliklerin güç transformatörlerinin elektrodinamik kuvvetlere dayanım kapasitesini azaltmadığını gösterir teknik açıklamalar ve bütün tasarım ve uygulama projesi çizimleri ile birlikte İdareye bildirecektir.

 İdareye bildirilmeden yapılan tasarım değişiklikleri kısa devre tip testinin bilabedel yapılmasını zorunlu kılacaktır.

 Güç transformatöründen bağımsız olarak ilgili standartlarında öngörülen tip ve rutin testlere tabi tutulan yük altında kademe değiştirici, yüksüz kademe değiştirici ve buşing değişiklikleri kısa devre tip testinin yenilenmesini gerektirmeyecektir. Ancak kademe değiştiriciler ve buşinglerin ilgili standartlarında yer alan (akredite bir laboratuarda yapılmış) tip testlerine ilişkin raporlar teklif ile birlikte İdareye sunulacaktır.

 İdare, kısa devre tip test sertifikası ibraz edilmiş ve İdare tarafından kabul edilmiş olsa dahi, bu tip testini ekstra ücretle kabul prosedürü öncesinde tekrarlanmasını isteme hakkını saklı tutar. Böyle bir durum için, İstekli kısa devre tip testinin ücretini teklifinde belirtecektir ve bu bedel İdare tarafından başarılı test sonuçları karşılığı ekstra ücret olarak ödenecektir. Kısa devre tip test fiyatının verilmemesi halinde, diğer uygun teklifler arasındaki en düşük fiyat bu amaçla kullanılacaktır.

 İş ortaklıklarında, tüm ortaklar yukarıdaki koşulu sağlayacaktır.

 GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ (380 kV/OG, 154 kV/OG) TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ 3.3.1. Tip Testleri-Alt maddeler ( ii ), ( iii ), ( iv ), ( v ), ( vi ), ( vii ), ( viii ), ( ix ) ve (x) ‘da belirtilen tip testleri, ilgili tip test raporları verilse dahi İdareye masraf yüklemeksizin yapılacaktır.

 Tip Testlerinden, (ii) Sıcaklık Artış Testi (Temperature-rise test);

 IEC 60076-2 (2011)’de açıklanan yönteme uygun olarak, anma geriliminde  (420 kV), maksimum anma gücünde ve anma frekansında (50 Hz) üç fazlı güç kaynağı ile gerçekleştirilecektir.

 Sargı dirençleri, 0.2 sınıfı ölçü cihazları kullanılarak ölçülecektir. Yağ sıcaklığı, ±0.2°C veya daha hassas bir doğrulukla ölçülecektir.

 Kayıplar test süresince ve referans sıcaklığa mümkün olduğu kadar yakın bir sıcaklıkta ölçülecektir.

 Sargı hot-spot sıcaklık artışlarının belirlenmesi IEC 60076-2 (2011)’de belirtildiği şekilde, sıcaklık artışı tip testi sonuçlarına dayandırılan hesaplamalarla ve fiber optik sensörler ile yapılan direk ölçümlerle yapılacaktır. İki yöntemle ölçülen en yüksek değerler garanti edilen değerlere uygun olacaktır.

 Yağda çözülen gazların kromatografik analizlerinin testten önce ve sonra yapılması gereklidir. Yağ numuneleri güç transformatörünün üst tarafından ve aynı musluktan alınacaktır. Analizler IEC 60567’ye uygun olacaktır.

 Tip testleri, İdarenin temsilcilerinin katılımı ile bağımsız akredite bir laboratuarda veya İdare tarafından onaylanırsa Yüklenicinin tesislerinde yapılacaktır.

 Tip testleri, Sözleşme kapsamındaki ilk güç transformatörüne uygulanacak ve bu testlerin masrafları Sözleşme fiyatına dahil olacaktır. Tip testlerinin Sözleşme kapsamındaki ilk güç transformatörüne uygulanmaması halinde, ilgili kabul işlemi tamamlanmamış kabul edilecek ve tip testlerinin sonuçlarının referans standartlara göre başarılı bulunduğunu ispatlayan tip test raporları ibraz edilene kadar herhangi bir malzemenin teslimatı ve/veya ödemesi yapılmayacaktır.

Tip testleri ve Kabul Testleri 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa uygun olarak, İdare temsilcileri gözetiminde bedeli Yükleniciye ait olmak üzere yapılacaktır.

Transformatörlerin kabulü için kriterler

 Ana Bileşenler Üzerindeki Fabrika Testleri

 Ana bileşenlere tatbik edilebilen bütün rutin testler, müsaade edilen toleranslar dahilinde olumlu sonuç vermelidir. Testlerden birinin olumsuz sonuçlanması siparişteki malzemelerin tümünün reddi anlamına gelmeyecek, ancak kusurlu bileşen kabul edilmeyecektir. Bu test raporları fabrikada kabul testlerine başlanmadan önce kabul heyetine sunulacaktır. Kabul testleri sonrası hazırlanan test ve muayene protokolü ekinde, bu raporlar da bulunacaktır.

Tip Testleri

 Kısa devre tip testi hariç, Tip Teknik Şartnamedeki diğer tip testleri, teslim edilecek ilk güç transformatörü üzerinde, madde 3.3.1 ’e göre yapılacaktır. Kısa devre testi için Bölüm 1-I esas alınacaktır.

 Bütün tip testlerinden olumlu sonuç alınmış olacaktır. Bir tip testinin olumsuz sonuçlanması halinde, olumsuz sonuçlanan transformatör tipi reddedilir. Ancak, İmalatçı bir tasarım değişikliğine gider ve adı geçen bütün tip testlerini, masrafları Yükleniciye ait olmak üzere makul bir süre içinde tekrarlamayı üstlenirse, karar verme yetkisi yalnız İdareye ait olmak üzere, süre uzatımı verilmeksizin testlerin tekrarı kabul edilebilir.

 Tip Test Raporları 3 takımı İdareye verilmek  üzere, 4 takım olarak hazırlanacaktır.

Rutin Testler

 Tip Teknik Şartname Madde 3.3.2 de belirtilen rutin testleri, kabule sunulan bütün güç transformatörlerine uygulanacaktır.

 Saha testleri bölümünde yer alan mıknatıslanma akımı testi de rutin test olarak yapılacaktır.

 Kayıp Açısının Ölçülmesi ( Measurement of Loss angle ) ( Tand veya Cosd ) testinde, Buşinglerin Ölçülen Kayıp Açısı  ( % tand ) değeri C1< 0.5 ve C2 ≤ 1 olacaktır.

 Bütün rutin testlerden olumlu sonuç alınmış olacaktır. Rutin testlerin herhangi birinden olumsuz sonuç alınırsa, bu sonuç güç transformatörünün çalışması için İdare tarafından zararlı görülüyorsa sorunlu kısım yenisi ile değiştirilecek veya masrafları Yükleniciye ait olmak üzere sorun giderilecektir.

 Boya muayenesinin olumsuz sonuçlanması halinde İdare güç transformatörünün bedelsiz olarak yeniden boyanmasını isteme hakkına sahiptir.

 Rutin Test Raporları 3 takımı İdareye verilmek üzere, 4 takım olarak hazırlanacaktır.

 

ÇEŞİTLİ HUSUSLAR

Yedek Parçalar

 a)      İstekliler, Ek’li Yedek Malzeme Listesinde belirtilen yedek malzemelerin fiyatlarını tekliflerinde sunacaklardır. Yedek malzemelerin birim fiyatı, tip, marka ve özellikleri detaylı fiyat teklif formunda gösterilecektir. Fiyat karşılaştırması yedek malzeme fiyatları dahil edilerek yapılacaktır. İdare, Yedek Malzeme Listesinde belirtilen yedek malzemelerin bir kısmını veya tamamını alıp almamakta serbesttir.

 b)     İstekliler, ayrıca tavsiye ettikleri yedek parçaları içeren bir listeyi vereceklerdir.

 Bu liste aşağıdakileri kapsayacaktır :

 ­   Her yedek parçanın resmi (varsa) ile birlikte tarifi,

­   Tavsiye edilen miktar,

­   Birim fiyat,

 İdare, temin edilecek yedek malzeme miktarını belirlemekte ve alıp almamakta serbesttir.

 Yedek parçalar, güç transformatörü üzerine monte edilmiş olanlarla aynı karakteristiklerde ve kalitede olacak ve diğer benzerleriyle değiştirilebilecektir.

 Yüklenici, yedek malzemeleri; güç transformatörlerinin teslim tarihinden geçerli olmak üzere 15 yıl süre ile teminini garanti edecektir.

Aletler

 İstekliler, güç transformatörlerinin montajı ve sökülmesi için gerekli olan her tür özel aletleri veya varsa ekipmanı ve böyle bir üniteyle birlikte temin edilmesi mutad olan aletleri, teklif edilen sözleşme fiyatına dahil edecektir. Anılan donanımın kalemlere ayrılmış fiyatları ayrı bir listede belirtilecektir.

Yeterlilik Kriteri

 İstekliler, bu şartname kapsamında bulunan güç transformatörleri ile benzer veya mukayese edilebilir karakteristiklere haiz transformatörlerin dizaynını yaptıklarını, imal ettiklerini ve servise aldıklarını ispata yönelik bütün bilgileri vermekle yükümlüdürler.

Tekliflerin yeterli sayılabilmeleri için;

 İstekliler teklifleri ile birlikte, yıllık 1 MVA–250 MVA aralığında en az 20 adet güç transformatörü üretebildiğine dair Kapasite Raporu veya teklif ettiği toplam bedelin en az % 25 ‘ i oranında, son beş (5) yıl içinde tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak İş Deneyim Belgesi sunacaklardır.

 Lisans ile üretim yapan imalatçılar, geçerli lisans anlaşmasının 1 suretini vermeleri halinde lisansör imalatçının yukarıdaki yeterlilik şartını sağlaması yeterli kabul edilecektir.

Benzer İş :

YG sargısı en az 380 kV (veya üzerinde) ve gücü en az 125 MVA (veya üzerinde) transformatörler, benzer iş olarak kabul edilecektir.

İstekli ihale konusu transformatörlerin imalatçısı olacak veya kendisinin imal etmediği transformatörleri sağlayacak olması halinde, imalatçı firma tarafından ihale konusu transformatörleri Türkiye ‘de sağlamaya resmen yetkili olduğunu kanıtlayıcı belgeleri teklifi ile birlikte verecektir.

 İstekli ve/veya İmalatçı Türkiye’de faaliyet göstermiyorsa, İsteklinin halen veya ihaleyi kazandığında, Yüklenicinin sözleşme koşulları ve/veya Teknik Şartnamede öngörülen bakım, tamir, yedek parça temini gibi servis hizmetlerini İmalatçı adına Türkiye’de verebilecek yeterlikte bir temsilci tarafından Türkiye’de temsil edileceğini İdareye kanıtlayacak belgeler teklif ile birlikte verilecektir.

Servis hizmetlerini verecek temsilci;

380/33,25 kV, 90/125 MVA güç transformatörlerinin bakım ve onarımını yapılabilecek donanım ve ekipmana sahip olacaktır.

 Ayrıca Yüklenici; güç transformatörünün kısa devre tip testi hariç, Tip Teknik Şartnamede tanımlanan tüm testlerini yapabilecek donanım ve ekipmana sahip, bir tüzel kişilikle halen veya sözleşme imzalandıktan sonra temsil edilecektir.

 Servis ve test hizmetleri ayrı ayrı iki tüzel kişilik ile veya tek bir tüzel kişilikle temsil edilebilecektir.

 Yukarıda belirtilen kriterleri sağlamayan teklifler dikkate alınmayacaktır.

Patent ve lisanslar

 Yüklenici, bu şartname kapsamında yer alan güç transformatörlerinin temini ile bağlantılı patent, lisans ve diğer hakların ihlali ile ilgili olarak İdareyi herhangi bir hak talebine karşı korumak üzere bir deklarasyon yayınlayacaktır. Böyle hak talepleri sonucu İdareye doğabilecek masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Garantili Karakteristikler Listesi

 İstekliler, ekteki Garantili Karakteristikler Listesini doldurarak imzalayacaklar ve birer kopyasını tekliflerine ekleyeceklerdir.

 Bu listelerde verilen bilgiler bağlayıcı olacaktır.

 Teklif ekinde Garantili Karakteristikler listesi sunulmayan teklifler reddedilecektir.

Teklifle Birlikte İstenen Teknik Doküman ve Bilgiler

 Garantili Karakteristikler Listesine ilave olarak, bu şartnamenin herhangi bir yerinde belirtilmiş olsa da aşağıdaki dokümanlar teklifle birlikte verilecektir.

 ­   Tank, çekirdek ve sargının tipi dahil sargı düzenlemesi, izolasyon, kullanılan izolasyonun derecesi (grade), yükte kademe değiştirici, terminaller, buşingler, soğutma sistemi ve yardımcı cihazların yeri hakkında açıklayıcı bilgiler.

­   Genel boyutları ve transformatörün bütün aksesuarları dahil ağırlıklarını gösteren ilk hazırlık resmi.

­   Nakliye ölçülerini gösteren resim, ağırlık ve diğer ilgili bilgiler.

­   Benzer transformatörlerin tip test rapor ve sertifikalarının fotokopileri.

­   Koruma, yükte kademe değiştirme ve soğutma sistemlerinin elektrik şemaları ve kablaj diyagramları.

­   Donanımın tip ve sınıflarına ilişkin daha açık bilgiler vermeye yarayan her türlü resimler, kataloglar, yazılar ve fotoğraflar verilecektir.

 Yukarıdaki tüm dokümanlar Türkçe olacaktır.

Ambalajlama ve Sevkiyat

 Transformatörlerin ve aksesuarlarının, bildirilen transformatör merkezine nakli ve ray üzerine indirilmesi yükleniciye ait olacaktır.

 Transformatörler azot dolu olarak, nakliye ve depolama sırasındaki kaçaklara karşı ilave gaz kaynağı (azot tüpü) takılı şekilde sevk edilecektir.

 Transformatörler kesinlikle yağ dolu olarak nakil edilmeyecektir.

 Soğutma üniteleri, yağ genleşme kabı, terminaller, buşingler, tekerlekler, yedek parçalar, aletler ve diğer aksesuarlar; korozyona, kırılmaya, şoka ve titreşimlere karşı uygun bir şekilde, gerekiyorsa deniz taşımasına uygun olarak korumalı olarak ambalajlanacaktır.

 Transformatör izolasyon yağı variller içerisinde sevk edilecektir.

 Transformatör kendi aksesuarları ve avadanlıkları ile birlikte sevk edilecektir.

 Çekirdek, kötü deniz koşullarında oluşabilecek hasar riskini önlemek amacıyla, tanka yeterli bir şekilde bağlanacaktır.

 Yüklenici, sarsıntı ve şok kaydedici cihazları kendisi sağlayacaktır. Taşımada bu cihazlar bulanacaktır.

Yapısal Özelikler

 – Transformatörlerde (radyatör vanaları hariç) gövde ve iç kısımları paslanmaz çelik düz geçişli                   Cr Ni küresel vana kullanılacaktır.

 – Tüm kablo kanalları çelik bağlarla bağlanacaktır.

 – Basınç ventilleri tankın en üst seviyesine konulacaktır.

 – Basınç ventilinin çalışması durumunda; yağın transformatörün üzerine ve çevresine yayılmasını önlemek amacıyla, akacak yağın basıncı ve miktarı da dikkate alınarak, ventilden transformatör zeminine kadar uygun çap ve ölçülerde bir boru sistemi tesis edilecektir.

 – Rezervuar tankı içinde bulunan kauçuk kompansatörün, işlevinin yerine getirip getiremediğinin saptanması için rezervuar tankına bucholz rölesi tesis edilecektir.

 -Transformatör üzerine; işletme, yağ doldurulması, yağ boşaltılması, vakuma alma ve benzeri çalışmalarda vanaların açık-kapalı konumunu gösteren donanım plakası takılacaktır.

 – Transformatörün her tekerleğine fren tertibatı konulacaktır.

 – Tip Teknik Şartnamede tanımlanan depreme dayanım koşullarına uygun tipte buşing kullanılacak ve bu deprem koşullarına dayanacak şekilde transformatör imal edilecektir. Bu şekilde imal edilen transformatörün montajında ve sabitlenmesi için gerekli her türlü cıvata, bağlantı elemanları v.s. Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 – Kademe değiştirici kapağı; kademe değiştiricide basınç sonucunda oluşabilecek zararları önleyecek basınç ventili ile donatılacaktır.

 – Herhangi bir patlama veya arızadan dolayı ani yağ boşalmasında, genleşme deposunda bulunan yağın boşalmasını önleyecek geri döndürmez vana (shutter valve) genleşme deposu ile tank arasına konulacaktır.

  – Transformatörün üstüne çıkılmadan kademe şalterinden yağ numunesi alınmasına uygun bir vana sistemi bulunacaktır. Vananın seviyesi elle yağ alınmaya uygun seviyede olacaktır.

– Kademe değiştirici göstergesi 20 mA çıkışlı Transducer’li olacaktır.

Transducer çıkışı 2 x ( 4-20 mA ) olacaktır. 1. çıkış kumanda panosuna, 2. çıkış SCADA panosuna kablajı yapılarak devreye alınacak hale getirilecektir.

 – Kademe değiştirici panosu; kademe değiştirme işleminin elle yapılmasına uygun yüksekliğe konulacaktır.

 – Kapak ve flanşlarda o-ring tipi conta kullanılacaktır.

Nihai resimler, talimatlar, ilerleme raporları ve sevkiyat

Nihai resimler

 Yüklenici, siparişin imzalanmasından sonra iki ay içerisinde aşağıdaki dokümanları Türkçe yazılmış olarak İdarenin onayına sunacaktır.

 • Transformatörlerin nihai ölçülerini gösteren resimler,
 • Sevk ölçüleri, ağırlığı ve diğer ilgili bilgileri içeren resimler,
 • Farklı aksesuarların yerlerini gösteren resimler,
 • Transformatörlerin montaj mahallinin önceden hazırlanmasına yönelik, beton temel ve inşaat işleri ile ilgili dizayn ve yapım işlerinin İdare tarafından gerçekleştirebilmesini sağlayacak resimler,
 • Yüklenicinin transformatörlerle birlikte sevk edilmesini önerdiği ikincil montajlar, aksesuarları ve yedek parçalarını gösteren resimler,
 • Yükte kademe değiştiricinin motor tahrik mekanizmasına ait elektrik şemaları ve kablaj diyagramları,
 • Transformatörlere monteli tüm kontrol, koruma, sinyal ve alarm teçhizatının elektrik şeması ve kablaj diyagramları,
 • Yardımcı teçhizatın, vantilatörlerin, motorların, rölelerin, buşinglerin, v.s. malzeme listesi,
 • Transformatörlerin ve depremden etkilenecek aksesuarların (radyatör, buşing, v.s.) yatay (0.5g yer seviyesinde ) ve düşey (0.25g) dikey deprem ivmesi dayanıklılık hesapları ile gerekli resim ve projeleri,

Montaj ve bakım talimatları

 Transformatörlerin sevkiyatından en az iki ay önce, Yüklenici transformatörlerin montajı, demontajı ve bakımı ile ilgili kılavuzun bir kopyasını İdarenin onayına sunacaktır. Bu kılavuz özellikle aşağıdakileri içerecektir :

 Transformatörün kısmen monte edilebileceği ikincil montajlarının farklı kısımlarının kullanılması ile ilgili bilgiler,

 • Montaj sırasındaki uyarılar,
 • Transformatörlere monteli tüm kontrol, koruma, sinyal ve alarm teçhizatının karakteristikleri,
 • Transformatör izolasyon yağının sahada tasfiyesi için prosedür,
 • Tüm uygulama resimleri,
 • Diğer faydalı bilgiler.

 Tüm kılavuzlar Türkçe hazırlanacaktır.

 Transformatörlerin montajı yüklenici tarafından yapılacaktır. Montaj bedeli sözleşme bedeline dahildir.

Onay prosedürü

 Yüklenici, Madde 4.1 ve 4.2 ‘de belirtilen tüm dokümanları, İdareye üç ( 3 ) çoğaltılabilir kopya ve 1 adet CD veya DVD halinde verecektir. Bu kopyalardan bir adedi “Tasdik Edilmiştir” veya “Şartlı Tasdik Edilmiştir” kaşesi ile Yükleniciye iade edilecektir. Bu dokümanların alınması Yükleniciyi imalatı yürütmeye yetkili kılar. Onaydan sonra, İmalatçı transformatörlerin güvenilirliğini artırmak için bazı değişiklikler yapmayı gerekli görürse, yeni resimleri, şemaları v.b. yeniden onaya sunacaktır.

 Tasdik edilen Madde 4.1 ve 4.2 ‘de belirtilen tüm dokümanların bir takım kopyası (CD veya DVD ile birlikte) transformatör ile birlikte ilgili TM ‘ne gönderilecektir.

İlerleme raporları

 Yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç iki ay içerisinde, transformatörlerin dizaynı, imalatı, testi ve sevkiyatı ile ilgili tüm aktivitelerin detaylı programını İdareye sunacaktır. Yüklenici, daha sonra, orijinal programdan sapma veya gecikmeye sebep olabilecek problemleri İdareye hemen bildirecektir. Yüklenici, özellikle komponentlerin testlerinde meydana gelecek arızaları bildirecektir.

Sevk tarihleri

 İstekliler, Sözleşme imza tarihinden başlamak üzere aşağıdaki tarihleri tekliflerinde belirteceklerdir :

 –      Dizayn resimlerinin tamamlanacağı tarih ile malzeme ve aksesuarların sipariş tarihleri,

–      Ana komponentlerin fabrikada hazır olacağı tarihler,

–      Tip, özel ve rutin testlerin tahmini yapılma tarihleri,

–      Tahmini sevk tarihi.

Nihai teslim tarihi dışında, yukarıda belirtilen tüm zamanlama ve tarihler Sözleşme imzalanmasından sonra teyit edilecektir.

 

Garanti

İstekliler, transformatörü teslim alındığı tarihten (Yedd-i Emanete alındığı tarih) başlayarak 36 ay süre ile malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti edecektir.

Transformatörlerin garanti süresi içinde kusurlu bulunması durumunda, Yüklenici kusurlu malzemeyi demontaj, nakliye, montaj v.b. tüm giderler kendisine ait olmak üzere İdarenin onaylayacağı biçimde onaracak ya da değiştirecektir. Bu şekilde onarılan ya da değiştirilen malzeme de aynen yukarıdaki garanti koşullarına uyacaktır.

Malzeme ve teçhizatın garanti süresi içinde imalat hataları nedeniyle hasarlanması ve bulunduğu yerde tamirinin mümkün olmaması durumunda, bunların demontajı, yerinden İmalatçı tesislerine taşınması, tamiri, tamir sonrası İdarenin bildireceği yere taşınması ve montajı Yüklenici tarafından hiçbir bedel talep edilmeksizin yapılacaktır.

Yüklenici, kusurlu malzemeyi İmalatçı tesislerine yazılı bildirim tarihini izleyen 15 gün içinde, tamir edilen malzemeyi ise İdarenin göstereceği yere testlerin bitimini izleyen 15 gün içinde taşıyacaktır. Yüklenici taşıma işlerini zamanında yapmazsa, ya da yazılı bildirim yapıldığı halde malzeme kusurlarını gidermezse; İdare giderleri Yükleniciye ait olmak üzere, kusuru gidermek için gerekli işlemleri yapacaktır. Bu durumda İdare, söz konusu giderleri, Yüklenicinin kesin teminatından tahsil edecektir.

Transformatör izleme sistemi

Transformatörler Ekli şartnamede detaylı özellikleri verilen Transformatör İzleme Sisteme ile teçhiz edilmiş olacaktır. Transformatör izleme sisteminin özellikleri, katalogları, sistemle ilgili detaylı bilgiler teklifle birlikte sunulacaktır. Transformatör izleme sisteminin bedeli Transformatör fiyatına dahil olacaktır.

Yük altında kademe değiştirici:

Kullanılacak kademe değiştirme şalteri vakumlu tip olacaktır. Yüklenici, şalterin arızalanması durumunda bulunduğu yerde en geç 24 saat içinde müdahale edecek servis imkanı bulunan imalatçının yük altında kademe değiştirici şalterini kullanacaktır.