154 kV Samsun II Trafo Merkezi Trafo Temeli, Trafo Ray Yolu ve Trafo İndirme Platformu Yapılması

02.11.2011 tarihinde SAMSUN’da TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak. Bütün inşaat ve tesisat işleri projelerindeki şartlara uygun en az Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın, işin yapıldığı tarihte yürürlükte olan teknik şartnamelere, birim fiyat tariflerine ve varsa özel şartnamelerine ve aşağıda tespit edilen şartlara uygun evsaf ve kalitede yapılacaktır.

Diğer taraftan bu maddede yer alan bina dışındaki hususların birim fiyatları inşaat işleri birim fiyat listelerinde yer almış olup, bu kalemlerin dışında bir bedel ödenmez. Etisan Enerji herhangi bir sebep öne sürerek bu işleri yapmaktan kaçınamaz. Aksi halde bedelleri Etisan Enerjiden kesilmek üzere, TEİAŞ Etisan Enerjinin nam ve hesabına yaptırtmak hakkına sahiptir. Etisan Enerji uygulamada proje karakteristiklerini, imalat cinslerini iş ve iş kalemlerinin tariflerini ve uygulama projelerini TEİAŞ ın yazılı izni olmadan değiştiremeyecektir. İnşaatların ve tesislerin bünyesine girecek her türlü malzeme ve cihazlar TSE kalite belgesine ve/veya ISO belgesine sahip olacaktır. TSE standardı veya kalite belgesi olmayan malzemeler, piyasadan mevcut en iyi malzemelerden seçilecek, tüm malzemeler kontrol teşkilatının onayından sonra kullanılacaktır.

Etisan Enerji şantiyeye getirdiği malzemeleri her türlü olumsuz hava şartlarından koruyacaktır. İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı vb eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. Etisan Enerji inşaatlarda kullanacağı malzemelerde işçiliklerin yapılmasında aşağıda belirtilen işlerin yapılmasını sağlayacaktır.

Temeller :

Etisan Enerji teklifini vermeden önce Trafo Merkezi sahalarını görmüş, gerekli incelemeleri yapmış kabul edecektir. Teklif dosyası ekinde verilmiş olan, tesviye kotları işlenmiş plankoteler ve kurum tarafından yapılmış zemin etüdüne göre zemin yönünden yeterli görülmeyen kısımlarda Etisan Enerji tarafından özel temeller yapılacaktır. Etisan Enerji tarafından özel temellere ait projeler hazırlanarak hesapları ile birlikte idareye verilecek ve idarenin proje ile hesapları onaylamasından sonra uygulamaya geçilecektir. Özel temel hesapları ve projeleri ile bu özel temellere ait fazla yapılan imalatlara ayrıca bir bedel ödenmeyecek olup, tüm fazla yapılan imalatlar Etisan Enerjinin teklif fiyatına dahil olacaktır. Temel kazılarına ait betonların yapımı esnasında temellere daimi olarak taban veya sel sularının gelmesi halinde suların çekilmesi için temel inşaatları çalışması sırasında yapılacak drenaj bedelleri teklif fiyatlarına dahil olduğundan ilave bir bedel ödenmez.

Trafo Temeli, Ray Yolu ve İndirme Platformu için ayrıca;

 TEİAŞ’ın tip  projelerine göre yapılacaktır.

 • En az 46,3 kg/mt tip kesitli ray demiri firma tarafından temin edilip monte edilecektir.
 • Ray demiri malzeme ve montaj fiyatı birim fiyata dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
 • Çekme kancası projesine uygun olarak yapılacaktır.
 • Temel içi boşluklar stabilize veya tüvenan malzeme ile doldurulacak ve sıkıştırılacaktır.
 • İndirme platformundaki ray yolu platform fiyatına dahildir.
 • Trafo temelinin boyu 10,00 mt olup adet olarak ödemesi yapılacaktır.
 • Mevcut Trafo temeli tamamen sökülecektir. Çıkan hafriyat Belediyenin uygun gördüğü yere dökülecektir.
 • 8,00 x 5,00 mt ebatlarında İndirme platformu yapılacak.
 • Yaklaşık 40,00 mt Ray yolu yapılacak.
 • 3 raylı 3 adet Trafo temeli yapılacak.
 • Çalışmalar Enerjili ortamda yapılacağından iş programı Samsun İşletme ve Bakım Müdürlüğü ile irtibata geçilerek yapılacaktır.
 • Hakediş ödemeleri pursantaj listesine göre yapılacaktır.
 • Anlaşılmayan konular İdare ile görüşülecektir.