154 kV Kayabaşı TOKİ (İstanbul) – 154 kV Kuzeytepe (Hatay) Trafo Merkezleri

Projeler aşağıdaki işleri kapsar;

* Etüd, mühendislik, uygulama projeleri ve dizayn hizmetleri,

* Gerekli olan malzemenin imalatı, testleri (rutin, özel ve tip), montajı, inşaatı ve temini,

* Tüm materyal, malzeme ve ekipmanın ilgili şantiyeye sevki,

* Malzemelerin ve ekipmanların kötü hava koşullarına ve diğer tabii afetlere (sel, zelzele ve toprak kayması gibi), hırsızlık ve yangına karşı korunması ve ambarlanması,

* Malzemelerin gümrüklenmesi ve diğer hizmetler (yükleme, boşaltma ve gümrük depolarında muhafazası gibi),

* Transformatör merkezleri için gerekli işlerin dizaynı, montajı ve inşaatı

* Transformatör merkezlerinin İdarenin mevcut sistemlerine bağlantısı dahil komple yapımı ve tesisi,

* Süpervizyon (transformatör merkezlerinin işveren’in mevcut sistemlerine bağlantıların süpervizyonu dahil),

* Transformatör merkezlerinin ara saha (2T) ve saha testleri ile işletmeye alma, testleri;

* Dizayn, montaj, inşaat ve testler (ara saha ve saha testleri dahil) için gerekli tüm enstrüman, özel aletler, cihazların geçici olarak temini,

* İdareye transformatör merkezlerinin emniyetli ve düzgün çalışması için projenin kontrolünü sağlayan tüm proje, çizim, plan, hesaplamalar, araştırma bilgileri, işletme ve bakım talimatları, diğer gerekli belgelerin hazırlanması ve verilmesi,

* Transformatör merkezlerinin dizayn, işletme ve bakım için İdarenin belirlediği personelin eğitimi.

 

 

İş Kapsamları

1. 154/33 kV KAYABAŞI TOKİ TRAFO MERKEZİ (İSTANBUL) (YENİ)

İli : İstanbul

Proje No : 10.D03.0710

Yapım Süresi : 360 takvim günü

İlgili Kontrol Teşkilatı : TEİAŞ 1. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü

2011 Yılı Proje Ödeneği : 1.000.000 TL

 

MERKEZ İÇİN İDARİ ŞARTNAMENİN 56. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE YAPIM İŞLERİ

GENEL ŞARTNAMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE KISMİ KABUL YAPILMASI

ÖNGÖRÜLMEMEKTEDİR.

İnşa edilecek binalar;

Kablo galerisi amaçlı bodrum kat, metal clad holü amaçlı zemin kat ve kontrol kumanda

sistemlerinin tesisi amaçlı 1. kat’tan oluşan metal clad ve kumanda binası inşa edilecektir.

Metal Clad holü 2 trafoluk olacaktır.

İki ana bara düzeninde 5 beyli 154kV şalt komple yeni yapılacak olup, tek hat şemasına

göre;

2 adet 154kV hat fideri (Bahçeşehir, Habibler),

154kV kuplaj fideri,

2 adet 154kV trafo fideri,

2 adet 154/33.6kV 80 (100) MVA güç trafosunun temin ve montajı yapılacaktır.

Komple yeni, 2 parçalı tek bara düzeninde 36kV metal clad şalt tesis edilecektir. Metal clad

holünde tek hat şemasına uygun olarak 2 adet OG bara, her bir OG barada 9’ar adet çıkış

fideri donatılacaktır. Bara yükseltme hücreleri çekmeceli tip olacaktır.

2 adet yardımcı servis trafosu (36-34.5-33-31.5-30/0.4kV 160kVA) temin edilecek ve

metal clad binanın zemin katına yerleştirilecektir.

 

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

154kV şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, boş olanlar dâhil

toplam 10 fider işlenmek üzere 5 adet kumanda panosu komple temin ve tesis edilecektir.

154kV şalt için; 2 adet röle panosu temin ve tesis edilecektir.

33kV şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, toplam 23 fider

işlenmek üzere 5 adet kumanda panosu komple donatılacaktır. Panolardan 1, 2, 4, ve 5

nolu kumanda panolarına beşer adet hat fideri; 3 nolu kumanda panosuna ise 2 adet trafo

ile 1 adet kuplaj fideri işlenecektir.

33kV kumanda panolarına; hat fiderleri için 1 adet ampermetre ve ampermetre

komütatörü ile 1 adet enerji analizörü; trafo fiderleri için ise 3 adet ampermetre ile birer

adet enerji analizörü konulacaktır.

154kV (trafo fideri hariç) kumanda panolarına her fider için 1 adet enerji analizörü ve 3

adet ampermetre konulacaktır.

Merkez için; bir adet Senkron Panosu, 1 adet Bilgi Toplama Panosu (BTP) ve 6 adet SDK

temin ve tesis edilecektir.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu

bilgiler BTP’de toplanacaktır.

1 adet sayaç panosu temin edilerek donatılan trafo fiderleri için 4 adet kombine sayaç

tesis edilecektir. 48 V DC sistem için 1 adet pano, 110 V DC sistem için ise 3 adet DC Dağıtım Panosu ve

ayrıca 3 adet AC dağıtım panosu temin ve tesis edilecektir.

48 V DC için bir, 110 V DC için ise 2 adet redresör ve aküler (2 V’luk toplam 134 adet)

temin ve tesis edilecektir.

Merkez uzaktan kumandalı sisteme uygun yapılacaktır.

154kV her kumanda panosuna 3 adet en az 16 girişli, 33kV her kumanda panosuna en az

16 girişli 2 adet, AC ve 110 V DC panolar için ise en az 16 girişli 1’er adet sinyal cihazı

konulacaktır.

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.

 

2. 154/33 kV KUZEYTEPE TRAFO MERKEZİ (HATAY) (YENİ)

İli : Hatay

Proje No : 11.D03.0410

Yapım Süresi : 360 takvim günü

İlgili Kontrol Teşkilatı : TEİAŞ 18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü

2011 Yılı Proje Ödeneği : 802.000 TL

MERKEZ İÇİN İDARİ ŞARTNAMENİN 56. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE YAPIM İŞLERİ

GENEL ŞARTNAMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE KISMİ KABUL YAPILMASI

ÖNGÖRÜLMEMEKTEDİR.

 

İnşa edilecek binalar;

Kablo galerisi amaçlı bodrum kat, metal clad holü amaçlı zemin kat ve kontrol kumanda

sistemlerinin tesisi amaçlı 1. kat’tan oluşan metal clad ve kumanda binası inşa edilecektir.

Metal Clad holü 2 trafoluk olacaktır.

İki ana bara düzeninde 5 beyli 154kV şalt komple yeni yapılacak olup, tek hat şemasına

göre;

2 adet 154kV hat fideri (Antakya-2 ve Antakya-3),

154kV kuplaj fideri,

2 adet 154kV trafo fideri,

2 adet 154/33.6kV 80 (100) MVA güç trafosunun temin ve montajı yapılacaktır.

Komple yeni, 2 parçalı tek bara düzeninde 36kV metal clad şalt tesis edilecektir. Metal clad

holünde tek hat şemasına uygun olarak 2 adet OG bara, her bir OG barada 9’ar adet çıkış

fideri donatılacaktır. Bara yükseltme hücreleri çekmeceli tip olacaktır.

2 adet yardımcı servis trafosu (36-34.5-33-31.5-30/0.4kV 160kVA) temin edilecek ve

metal clad binanın zemin katına yerleştirilecektir.

Bina dışı (harici) primer malzemeler için yüzeysel kaçak yolu uzunluğu 31 mm/kV olacaktır.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

154kV şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, boş olanlar dâhil

toplam 10 fider işlenmek üzere 5 adet kumanda panosu komple temin ve tesis edilecektir.

154kV şalt için; 2 adet röle panosu temin ve tesis edilecektir.

33kV şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, toplam 23 fider

işlenmek üzere 5 adet kumanda panosu komple donatılacaktır. Panolardan 1, 2, 4, ve 5

nolu kumanda panolarına beşer adet hat fideri; 3 nolu kumanda panosuna ise 2 adet trafo

ile 1 adet kuplaj fideri işlenecektir.

 

33kV kumanda panolarına; hat fiderleri için 1 adet ampermetre ve ampermetre

komütatörü ile 1 adet enerji analizörü; trafo fiderleri için ise 3 adet ampermetre ile birer

adet enerji analizörü konulacaktır.

154kV (trafo fideri hariç) kumanda panolarına her fider için 1 adet enerji analizörü ve 3

adet ampermetre konulacaktır.

 

Merkez için; 1 adet Senkron Panosu, 1 adet Bilgi Toplama Panosu (BTP) ve 5 adet SDK

temin ve tesis edilecektir.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu

bilgiler BTP’de toplanacaktır.

1 adet sayaç panosu temin edilerek donatılan trafo fiderleri için 4 adet kombine sayaç

tesis edilecektir.

48 V DC sistem için 1 adet pano, 110 V DC sistem için ise 3 adet DC Dağıtım Panosu ve

ayrıca 3 adet AC dağıtım panosu temin ve tesis edilecektir.

48 V DC için 1, 110 V DC için ise 2 adet redresör ve aküler (2 V’luk toplam 134 adet)

temin ve tesis edilecektir.

Merkez uzaktan kumandalı sisteme uygun yapılacaktır.

154kV her kumanda panosuna 3 adet en az 16 girişli, 33kV her kumanda panosuna en az

16 girişli 2 adet, AC ve 110 V DC panolar için ise en az 16 girişli 1’er adet sinyal cihazı

konulacaktır.

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.

 

Bu şartname içerisinde açıkça belirtilmeyen ancak temin edilen malzemenin ve trafo merkezlerinin emniyetli ve düzgün çalışması için gerekli bulunan tüm iş, malzeme ve servis hizmetleri İşin kapsamına dahil olarak kabul edilir.

İhale konusu yapım işleri özgün nitelikte ve teknik özellikleri, gerekli olan netlikte belirlenememekte olup; işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi, fiili olarak kullanılacak primer ve sekonder malzeme ve teçhizatın marka, tip, karakteristiğinin tam olarak belirlenemeden ve saha hafriyatı sonrasında toprak özgül direnci ölçülmeden ihale öncesinde uygulama projesi yapılamayacağı için kesin proje ile ve teklif birim fiyatlı ihaleye çıkılmıştır. Bu sebeplerle işin yapımı sırasında iş kalemlerinin miktar ve türlerinde değişiklik olmasının muhtemel olduğu dikkate alınmalıdır.

 

Transformatör merkezinin güç trafosu temini ve montajı hariç tüm elektrik işlerinin yapılması ve tamamlanması için gereken bilumum malzemelerin ve donanımın temini, iş yerine nakledilmesi, montajlarının, kablajlarının, test ve kontrollerinin yapılarak devreye alınması işlerinin gerekli her türlü mühendislik, teknik hizmet, işçilik, tesis, araç-gereç, teçhizat, malzeme, nakliye imkânları kullanılarak ihale dokümanının kapsamındaki belgelere ve diğer ekli ön/kesin proje, tüm resim ve dokümanlara ve uygulama projelerine uygun olarak, fiyat formlarındaki hususlar ve ihale dokümanlarında belirtilen esaslar ve kapsam dâhilinde yapılması

Transformatör merkezinde kullanılacak güç trafolarının temini ve montajı işlerinin yapılması ve tamamlanması için gereken bilumum malzemelerin ve donanımın temini, iş yerine nakledilmesi, montajlarının, kablajlarının, test ve kontrollerinin yapılarak devreye alınması işlerinin gerekli her türlü mühendislik, teknik hizmet, işçilik, tesis, araç-gereç, teçhizat, malzeme, nakliye imkânları kullanılarak ihale dokümanının kapsamındaki belgelere ve diğer ekli ön/kesin proje, tüm resim ve dokümanlara ve uygulama projelerine uygun olarak, fiyat formlarındaki hususlar ve ihale dokümanlarında belirtilen esaslar ve kapsam dâhilinde yapılması,

Transformatör merkezinin tüm inşaat işlerinin her türlü mühendislik, teknik hizmet, işçilik, tesis, araç-gereç, teçhizat, malzeme, nakliye imkânları kullanılarak ihale dokümanının kapsamındaki belgelere ve diğer ekli ön/kesin proje, tüm resim ve dokümanlara ve uygulama projelerine uygun olarak, fiyat formlarındaki hususlar ve ihale dokümanlarında belirtilen esaslar ve kapsam dâhilinde yapılmasıdır.

İhale kayıt numarası: 2012/16194
İhale (son teklif verme) tarihi: 07.03.2012
İhale (son teklif verme) saati: 14:00

Açıklama
1. KISIM (154 kV KAYABAŞI TOKİ TM)
Güç Trafosu Temini (154/33.6 kV, 80(100) MVA)
Güç Trafosu Montajı (154/33.6 kV, 80(100) MVA)
Yardımcı Servis Trafosu Temini (36 kV, 160 kVA)
Yardımcı Servis Trafosu Montajı (36 kV, 160 kVA)
Kesici Temini (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, tek faz tekrar kapamalı )
Kesici Montajı (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, tek faz tekrar kapamalı )
Kesici Temini (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, tekrar kapamasız)
Kesici Montajı (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, tekrar kapamasız)
Normal Ayırıcı Temini (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı)
Normal Ayırıcı Montajı (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı)
Normal Ayırıcı Temini (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, motor kumandalı)
Normal Ayırıcı Montajı (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, motor kumandalı)
Toprak Bıçaklı Ayırıcı Temini (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı)
Toprak Bıçaklı Ayırıcı Montajı (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı)
Akım Trafosu Temini (170 kV, 1000-2000/1-1-1 A, 31.5 kA)
Akım Trafosu Montajı (170 kV, 1000-2000/1-1-1 A, 31.5 kA)
Akım Trafosu Temini (170 kV, 400-800-1200-1600/ 1-1-1 A 31.5 kA)
Akım Trafosu Montajı (170 kV, 400-800-1200-1600/ 1-1-1 A 31.5 kA)
Akım Trafosu Temini (170 kV, 100-200-400/1-1 A, 31.5 kA)
Akım Trafosu Montajı (170 kV, 100-200-400/1-1 A, 31.5 kA)
Gerilim Trafosu Temini (170kV, 154/V3 : 0.1/V3 : 0.1/3 kV, 4500pF)
Gerilim Trafosu Montajı (170kV, 154/V3 : 0.1/V3 : 0.1/3 kV, 4500pF)
Hat Tıkacı Montajı (170 kV, 0.5 mH, 1250 A, 31.5kA)
Parafudr Temini (144 kV, 10 kA, ZnO, Sn: 3)
Parafudr Montajı (144 kV, 10 kA, ZnO, Sn: 3)
Metal-clad Trafo Giriş Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Metal-clad Trafo Giriş Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Metal-clad Hat Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Metal-clad Hat Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Metal-clad Kublaj Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Metal-clad Kublaj Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Metal-clad Gerilim Trafosu ve Toprak Bıçağı Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Metal-clad Gerilim Trafosu ve Toprak Bıçağı Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Metal-clad Yardımcı Servis Trafosu Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Metal-clad Yardımcı Servis Trafosu Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Metal-clad Bara Adaptasyon (Bara Yükseltme) Hücresi Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple (çekmeceli tip))
Metal-clad Bara Adaptasyon (Bara Yükseltme) Hücresi Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple (çekmeceli tip))
Parafudr Temini (36 kV, 10 kA, ZnO, Sn:2)
Parafudr Montajı (36 kV, 10 kA, ZnO, Sn:2)
Nötr Direnci Temini (36/V3 kV, 1000 A, 20 OHM)
Nötr Direnci Montajı (36/V3 kV, 1000 A, 20 OHM)
Bara ve Cihazlar Arası Bağlantı Temini (954 MCM)
Bara ve Cihazlar Arası Bağlantı Montajı (954 MCM)
Yeraltı Kablosu Temini (36 kV, 1×240 mm²/faz XLPE)
Yeraltı Kablosu Montajı (36 kV, 1×240 mm²/faz XLPE)
Topraklama İletkeni Temini (120 mm² örgülü bakır iletken)
Topraklama İletkeni Montajı (120 mm² örgülü bakır iletken)
Topraklama İletkeni (Fens Topraklaması) Temini (50 mm² örgülü bakır iletken)
Topraklama İletkeni (Fens Topraklaması) Montajı (50 mm² örgülü bakır iletken)
Topraklama İletkeni (Aydınlatma Topraklaması) Temini (35 mm² örgülü bakır iletken)
Topraklama İletkeni (Aydınlatma Topraklaması) Montajı (35 mm² örgülü bakır iletken)
Topraklama İletkeni Temini (30×5 mm bakır lama)
Topraklama İletkeni Montajı (30×5 mm bakır lama)
Topraklama Kazığı Temini (2.5 m boyunda, 22 mm çaplı, 3 mm bakır kaplı)
Topraklama Kazığı Montajı (2.5 m boyunda, 22 mm çaplı, 3 mm bakır kaplı)
Çelik Şerit Temini (30*3 mm² galvanizli, faraday kafesi için)
Çelik Şerit Montajı (30*3 mm² galvanizli, faraday kafesi için)
Koruma İletkeni Temini (96 mm² çelik)
Koruma İletkeni Montajı (96 mm² çelik)
Yıldırım Koruma Sistemi Temini (Genel Teknik ve Montaj Şartnamesinin 10.8 maddesine uygun olarak yapılacaktır)
Yıldırım Koruma Sistemi Montajı (Genel Teknik ve Montaj Şartnamesinin 10.8 maddesine uygun olarak yapılacaktır)
Kumanda ve Koruma Kabloları (*) Temini
Kumanda ve Koruma Kabloları (*) Montajı
Mesnet İzolatörü Temini (170 kV, C4-750, harici)
Mesnet İzolatörü Montajı (170 kV, C4-750, harici)
Mesnet İzolatörü Temini (170 kV, C6-750, harici)
Mesnet İzolatörü Montajı (170 kV, C6-750, harici)
Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Temini (170 kV’lik takım)
Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Montajı (170 kV’lik takım)
Zincir İzolatör Grubu Temini (170 kV’lik takım (sis tipi))
Zincir İzolatör Grubu Montajı (170 kV’lik takım (sis tipi))
Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Temini (36 kV’lik takım)
Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Montajı (36 kV’lik takım)
Zincir İzolatör Grubu Temini (36 kV’lik takım (sis tipi))
Zincir İzolatör Grubu Montajı (36 kV’lik takım (sis tipi))
Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Temini (170 kV’lik akım bölücü takım)
Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Montajı (170 kV’lik akım bölücü takım)
Gergi Takımı Hırdavatı Temini (Koruma Teli Gergi Takımı)
Gergi Takımı Hırdavatı Montajı (Koruma Teli Gergi Takımı)
Kumanda Panosu Temini (154 kV, Donanımlı)
Kumanda Panosu Montajı (154 kV, Donanımlı)
Röle Panosu Temini (154 kV, Donanımlı (kapalı tip))
Röle Panosu Montajı (154 kV, Donanımlı (kapalı tip))
Kumanda Panosu Temini (36 kV, Donanımlı)
Kumanda Panosu Montajı (36 kV, Donanımlı)
Kompanzasyon Sistemi Temini (160 kVA Yardımcı Servis Trafosu İçin, Hesabı Genel Teknik ve Montaj Şartnamesi 18.2.5. Maddesine Göre Göre Yüklenici Tarafından Yapılacaktır)
Kompanzasyon Sistemi Montajı (160 kVA Yardımcı Servis Trafosu İçin, Hesabı Genel Teknik ve Montaj Şartnamesi 18.2.5. Maddesine Göre Göre Yüklenici Tarafından Yapılacaktır)
Senkron Panosu Temini (Donanımlı)
Senkron Panosu Montajı (Donanımlı)
Bilgi Toplama Panosu Temini (Kumanda Panosu Ölçülerinde)
Bilgi Toplama Panosu Montajı (Kumanda Panosu Ölçülerinde)
Sayaç Panosu Temini (36 kV, Donanımlı, röle panosu ölçülerinde)
Sayaç Panosu Montajı (36 kV, Donanımlı, röle panosu ölçülerinde)
Saha Dağıtım Kutusu Temini (60x80x120 cm ölçülerinde)
Saha Dağıtım Kutusu Montajı (60x80x120 cm ölçülerinde)
Redresör Temini (110 V DC)
Redresör Montajı (110 V DC)
Redresör Temini (48 V DC)
Redresör Montajı (48 V DC)
Akü Temini (2 V)
Akü Montajı (2 V)
48 V DC Pano Temini (100x80x40 cm)
48 V DC Pano Montajı (100x80x40 cm)
DC Pano Temini (DONANIMLI (110V DC))
DC Pano Montajı (DONANIMLI (110V DC))
AC Pano Temini (DONANIMLI)
AC Pano Montajı (DONANIMLI)
Aydınlatma Direği Temini (Harici çevre aydınlatma için, 250 W AC civa buharlı armatür ile komple )
Aydınlatma Direği Montajı (Harici çevre aydınlatma için, 250 W AC civa buharlı armatür ile komple )
Harici Şalt Aydınlatma Temini (100 W DC akkor flamanlı armatür ile komple )
Harici Şalt Aydınlatma Montajı (100 W DC akkor flamanlı armatür ile komple )
Harici Şalt Aydınlatma Temini (250, 125 W AC civa buharlı armatür ile komple )
Harici Şalt Aydınlatma Montajı (250, 125 W AC civa buharlı armatür ile komple )
Harici Şalt Aydınlatma Temini (Projektör, 400 W)
Harici Şalt Aydınlatma Montajı (Projektör, 400 W)
Autodome Kamera (TM Güvenlik Sistemi) Temini
Autodome Kamera (TM Güvenlik Sistemi) Montajı
Metal Galvanizli Direk (TM Güvenlik Sistemi) Temini (6 metre boyunda, Ø 300 mm, poligonal (autodome kameralar için) )
Metal Galvanizli Direk (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (6 metre boyunda, Ø 300 mm, poligonal (autodome kameralar için) )
Sabit Kamera (TM Güvenlik Sistemi) Temini (Lens, kamera muhafazası, kamera muhafazası ayağı dahil)
Sabit Kamera (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (Lens, kamera muhafazası, kamera muhafazası ayağı dahil)
Harici Pır Sensör (TM Güvenlik Sistemi) Temini (60-150 metre aralığında değişen kapasitelerde, montaj ayağı dahil)
Harici Pır Sensör (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (60-150 metre aralığında değişen kapasitelerde, montaj ayağı dahil)
Metal Galvanizli Direk (TM Güvenlik Sistemi) Temini (4 metre boyunda, Ø 125 mm, poligonal (sabit kameralar ve harici pır sensörler için) )
Metal Galvanizli Direk (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (4 metre boyunda, Ø 125 mm, poligonal (sabit kameralar ve harici pır sensörler için) )
Alarm Kontrol Paneli (TM Güvenlik Sistemi) Temini (En az 24 zone kapasiteli)
Alarm Kontrol Paneli (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (En az 24 zone kapasiteli)
Dijital Kayıt Cihazı (TM Güvenlik Sistemi) Temini (16 kanallı)
Dijital Kayıt Cihazı (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (16 kanallı)
Renkli Monitör (TM Güvenlik Sistemi) Temini (sistem monitörü, 19 inch, renkli)
Renkli Monitör (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (sistem monitörü, 19 inch, renkli)
Joystıckli Kontrol Klavyesi (TM Güvenlik Sistemi) Temini
Joystıckli Kontrol Klavyesi (TM Güvenlik Sistemi) Montajı
Kesintisiz Güç Kaynağı (TM Güvenlik Sistemi) Temini
Kesintisiz Güç Kaynağı (TM Güvenlik Sistemi) Montajı
Primer Malzeme Eğitimi Temini
Sekonder Malzeme Eğitimi Temini
Fiziki Proje Yapımı (Tek Hat Dahil) Temini (as built projelerin verilmesi ile ödenecektir)
Sekonder Proje Yapımı Temini (as built projelerin verilmesi ile ödenecektir)
Kesici (OG Trafo Fiderleri İçin Arabalı, Komple) Temini ((Yedek Malzeme) tek hat şemasında belirtilmiştir )
Kesici (OG Hat Fiderleri İçin, Arabalı, Komple) Temini ((Yedek Malzeme) tek hat şemasında belirtilmiştir )
Kesici Kurma Motoru (OG Trafo Fiderleri İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Kesici Kurma Motoru (OG Hat Fiderleri İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Kesici Anahtarı Temini (Yedek Malzeme)
Ayırıcı Anahtarı Temini (Yedek Malzeme)
Topraklama Ayırıcısı Anahtarı Temini (Yedek Malzeme)
Senkron Anahtarı Temini (Yedek Malzeme)
İstimlak sınırı ve şalt sahası etrafında çelik jiletli tel çekilmesi (3 kat) (imalat ve montaj bedeli)
İstimlak sınırı etrafında duvar üzeri kutu profil direk ve panel çit imalatı ve dikilmesi (imalat ve montaj bedeli)
Şalt sahası etrafında zemine kutu profil direk ve panel çit imalatı ve dikilmesi (imalat ve montaj bedeli)
154 kV 3 raylı Trafo temeli yapılması
154 kV Trafo ray yolu yapılması
154 kV Trafo indirme platformu yapılması
154 kV Trafo temellerine çıkış için rampa yapılması
154 kV trafolar için yağ çukuru yapılması (en az 35 m³ iç hacimli)
154 kV trafolar için yangın duvarı yapılması
154 kV ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, parafudr, hat tıkacı ve mesnet izolatörü temelleri yapılması
154 kV kesici mesnet temelleri yapılması
Çelik konstrüksiyon pilon temelleri yapılması
Şalt sahası içi ve giriş beton yollarının yapılması (hasır çelikli ?188/188)
Topraklama kanalları
K4 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması
K5 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması
K6 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması
K7 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması
K8 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması
Orta gerilim kablo galerilerinin yapılması (iç açıklık 1,30×1,80)
3/4 mm kalınlığında galvanizli baklavalı sac ile L40x40x4 mm köşebent destekli kablo kanal kapaklarının imalatı ve yerine konulması
1 m’lik sabit servis kapısı dahil trafo giriş kapısı imalatı ve yerine monte edilmesi (1 + 7 m’lik)
1 m’lik sabit servis kapısı dahil umumi giriş kapısı imalatı ve yerine monte edilmesi (1 + 7 m’lik panel çitli, raylı ve butonla açılabilir şekilde motorlu)
5 m’lik sabit servis kapısı imalatı ve yerine monte edilmesi
Güvenlik binası yapılması (B Tipi)
“Sızdırmaz fosseptik yapılması (Güvenlik binası için
B bölümü)”
“Metal clad ve kumanda binası yapılması,
(Metal Clad ve kumanda binası; bodrum katı döşemeden döşemeye net yükseklik 3,00 m kablo galeri katı şeklinde olacaktır, zemin katta Metal Clad odası, giriş holü ve yardımcı servis trafosu; 1. katta Kumanda Odası, Röle odası, Telekom Odası, Ofis, Akü Odası, Mutfak, WC, Duş bulunacaktır. Bodrum kat bina m²sine dahil edilecektir. Bina drenajı ve izolasyonu fiyatlara dahil olacaktır.)
3×370,56=1111,68 m²”
“Sızdırmaz fosseptik yapılması (Kumanda binası için
A bölümü)”
Kesici Açma Bobini (OG Trafo Fiderleri İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Kesici Kapama Bobini (OG Trafo Fiderleri İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Kesici Açma Bobini (OG Hat Fiderleri İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Kesici Kapama Bobini (OG Hat Fiderleri İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Sigorta Buşonu ( OG Gerilim Trafoları İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Sigorta Buşonu (OG Servis Trafoları İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Akım Trafosu (OG Trafo Fiderleri İçin) Temini ((Yedek Malzeme) tek hat şemasında belirtilmiştir )
Akım Trafosu (OG Hat Fiderleri İçin) Temini ((Yedek Malzeme) tek hat şemasında belirtilmiştir )
O.G. Gerilim Trafosu Temini ((Yedek Malzeme) tek hat şemasında belirtilmiştir )
OG Topraklama Ayırıcısı Temini (Yedek Malzeme)
OG Topraklama Ayırıcısı Dişi ve Erkek Kontağı Temini (Yedek Malzeme)
OG Mesnet İzolatörü Temini (Yedek Malzeme)
Metal Clad Hücre Kapasitif Gerilim Bölücüsü Temini (Yedek Malzeme)
Ampermetre (Transduserli) Temini (Yedek Malzeme)
Voltmetre Temini (Yedek Malzeme)
Voltmetre Anahtarı Temini (Yedek Malzeme)
Wattmetre (Transduserli) Temini (Yedek Malzeme)
Varmetre (Transduserli) Temini (Yedek Malzeme)
Fosseptikler arası veya bina ile fosseptikler arası pissu bağlantı hattının yapılması veya kanalizasyon şebekesine bağlanması (?200 lük PVC ile)
Trafo temeli ve yağ çukuru arası yağ tahliyesi için bağlantı hattının yapılması (?200 Çelik boru, ?200 koruge boru ve yangın sifonu dahil)
İhata, kademe ve çevre istinat duvarlarının yapılması
Drenaj sistemi yapılması
V / Trapez tipi açık kanal yapılması
Betonarme menfez yapılması
Nötr direnci temeli yapılması
Çelik konstrüksiyon imalatı (Şalt sahası çelik konstrüksiyon işleri, metal clad galeri katındaki kablo rafları ve tavaları, kablo kanallarındaki topraklama için boyuna konulacak L profiller)
Çelik konstrüksiyon montajı (Şalt sahası çelik konstrüksiyon işleri, metal clad galeri katındaki kablo rafları ve tavaları, kablo kanallarındaki topraklama için boyuna konulacak L profiller)
Açık hava şalt sahalarına kireç, naylon ve 15 cm kalınlığında mıcır serilmesi
Ağaç dikilmesi (en az 1 m boyunda, kavak ve meyve ağaçları hariç)
Trafo merkezi isim panosu
İnşaat Projeleri Yapılması (Bedeli As Build Projelerin Verilmesi İle Ödenecektir)
Trafo merkezi tanıtım panosu
Bayrak Direkleri ve Türk Bayrağı (*)
Masa, 190x90x75 cm (*)
Masa, 104x60x67 cm (*)
Masa, Toplantı masası, 180x90x75 cm (*)
Masa, İş tezgah masası (*)
Masa, 120x64x75 cm (Güvenlik binası için) (*)
Dosya dolabı ve kütüphane (*)
Soyunma dolabı (*)
Duvara monteli takım dolabı (*)
Vantilatör (*)
Buzdolabı (*)
Masaüstü Bilgisayar (*)
Yazıcı (*)
Hesap makinesi (*)
Elektrik sobası (3 m bağlantı kablosu ve montajlı) (*)
Çöp kutusu (*)
Tekerlekli temizlik kovası (*)
Perde (*)
Atatürk portresi (*)
Zaman saati (*)
AVO-metre (*)
Barometre (*)
Higrometre (*)
Termometre (*)
Akü AVO-metresi (*)
Bomometre (*)
Takım avadanlık (*)
Elektrikli el breyzi (*)
Elektrikli zımpara taşı (*)
Yangın söndürme gereçleri, Kova (*)
Yangın söndürme gereçleri, Balta (*)
Döner koltuk (*)
Sandalye (*)
Portmanto (*)
Yangın söndürme gereçleri, Kazma (*)
Yangın söndürme gereçleri, Kürek (*)
Yangın söndürme gereçleri, Kanca (*)
Yangın söndürme cihazı 6 kg’ lık seyyar (*)
Yangın söndürme cihazı 10 kg’ lık arabalı (*)
Metal Clad katı veya OG Şalt Binası için klima ve tesisatı (*)
Kumanda odası, röle odası, ofisler için klima ve tesisatı (*)
Güvenlik binası için klima ve tesisatı(*)
Baret (*)
El feneri veya ışıldak (*)
Manevra stankası (*)
İzole çizme (*)
Yağmurluk (*)
Topraklama teçhizatı, 154 kV için (*)
Sigorta değiştirme pensi (*)
Topraklama teçhizatı, OG için (*)
Seyyar izole halı, 100x100x1 cm (*)
Gerilim dedektörü, OG için (*)
Gerilim dedektörü, 154 kV için (*)
OG izole eldiven (*)
Göz duşu (*)
Asit eldiveni (akü için) (*)
Asit gözlüğü (akü için) (*)
Asit önlüğü (akü için) (*)
Gaz maskesi (*)
SF6 gaz filtresi (*)
SF6 gaz elbisesi (*)
Çalışma alanı ikaz şeridi (*)
İzole merdiven (4 m.lik) (*)
İzole merdiven (6 m.lik) (*)
İş güvenliği malzeme dolabı (*)
Ecza dolabı (*)
2. KISIM (154 kV KUZEYTEPE TM)
Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Montajı (36 kV’lik takım)
Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Montajı (170 kV’lik takım)
Zincir İzolatör Grubu Temini (170 kV’lik takım (sis tipi))
Zincir İzolatör Grubu Montajı (170 kV’lik takım (sis tipi))
Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Temini (36 kV’lik takım)
Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Temini (170 kV’lik takım)
Mesnet İzolatörü Montajı (170 kV, C6-750, harici)
Mesnet İzolatörü Temini (170 kV, C6-750, harici)
Mesnet İzolatörü Montajı (170 kV, C4-750, harici)
Mesnet İzolatörü Temini (170 kV, C4-750, harici)
Kumanda ve Koruma Kabloları (*) Montajı
Kumanda ve Koruma Kabloları (*) Temini
Yıldırım Koruma Sistemi Montajı (Genel Teknik ve Montaj Şartnamesinin 10.8 maddesine uygun olarak yapılacaktır)
Yıldırım Koruma Sistemi Temini (Genel Teknik ve Montaj Şartnamesinin 10.8 maddesine uygun olarak yapılacaktır)
Koruma İletkeni Montajı (96 mm² çelik)
Çelik Şerit Temini (30*3 mm² galvanizli, faraday kafesi için)
Çelik Şerit Montajı (30*3 mm² galvanizli, faraday kafesi için)
Koruma İletkeni Temini (96 mm² çelik)
Zincir İzolatör Grubu Temini (36 kV’lik takım (sis tipi))
Zincir İzolatör Grubu Montajı (36 kV’lik takım (sis tipi))
Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Temini (170 kV’lik akım bölücü takım)
Gergi ve Askı Takımı Hırdavatı Montajı (170 kV’lik akım bölücü takım)
Gergi Takımı Hırdavatı Temini (Koruma Teli Gergi Takımı)
Gergi Takımı Hırdavatı Montajı (Koruma Teli Gergi Takımı)
Kumanda Panosu Temini (154 kV, Donanımlı)
Kumanda Panosu Montajı (154 kV, Donanımlı)
Röle Panosu Temini (154 kV, Donanımlı (kapalı tip))
Röle Panosu Montajı (154 kV, Donanımlı (kapalı tip))
Kumanda Panosu Temini (36 kV, Donanımlı)
Kumanda Panosu Montajı (36 kV, Donanımlı)
Kompanzasyon Sistemi Temini (160 kVA Yardımcı Servis Trafosu İçin, Hesabı Genel Teknik ve Montaj Şartnamesi 18.2.5. Maddesine Göre Göre Yüklenici Tarafından Yapılacaktır)
Kompanzasyon Sistemi Montajı (160 kVA Yardımcı Servis Trafosu İçin, Hesabı Genel Teknik ve Montaj Şartnamesi 18.2.5. Maddesine Göre Göre Yüklenici Tarafından Yapılacaktır)
Senkron Panosu Temini (Donanımlı)
Senkron Panosu Montajı (Donanımlı)
Bilgi Toplama Panosu Temini (Kumanda Panosu Ölçülerinde)
Bilgi Toplama Panosu Montajı (Kumanda Panosu Ölçülerinde)
Sayaç Panosu Temini (36 kV, Donanımlı, röle panosu ölçülerinde)
Sayaç Panosu Montajı (36 kV, Donanımlı, röle panosu ölçülerinde)
Saha Dağıtım Kutusu Temini (60x80x120 cm ölçülerinde)
Saha Dağıtım Kutusu Montajı (60x80x120 cm ölçülerinde)
Redresör Temini (110 V DC)
Redresör Montajı (110 V DC)
Redresör Temini (48 V DC)
Redresör Montajı (48 V DC)
Akü Temini (2 V)
Akü Montajı (2 V)
48 V DC Pano Temini (100x80x40 cm)
48 V DC Pano Montajı (100x80x40 cm)
DC Pano Temini (DONANIMLI (110V DC))
DC Pano Montajı (DONANIMLI (110V DC))
AC Pano Temini (DONANIMLI)
AC Pano Montajı (DONANIMLI)
Aydınlatma Direği Temini (Harici çevre aydınlatma için, 250 W AC civa buharlı armatür ile komple )
Aydınlatma Direği Montajı (Harici çevre aydınlatma için, 250 W AC civa buharlı armatür ile komple )
Harici Şalt Aydınlatma Temini (100 W DC akkor flamanlı armatür ile komple )
Harici Şalt Aydınlatma Montajı (100 W DC akkor flamanlı armatür ile komple )
Harici Şalt Aydınlatma Temini (250, 125 W AC civa buharlı armatür ile komple )
Harici Şalt Aydınlatma Montajı (250, 125 W AC civa buharlı armatür ile komple )
Harici Şalt Aydınlatma Temini (Projektör, 400 W)
Harici Şalt Aydınlatma Montajı (Projektör, 400 W)
Autodome Kamera (TM Güvenlik Sistemi) Temini
Autodome Kamera (TM Güvenlik Sistemi) Montajı
Metal Galvanizli Direk (TM Güvenlik Sistemi) Temini (6 metre boyunda, Ø 300 mm, poligonal (autodome kameralar için) )
Metal Galvanizli Direk (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (6 metre boyunda, Ø 300 mm, poligonal (autodome kameralar için) )
Sabit Kamera (TM Güvenlik Sistemi) Temini (Lens, kamera muhafazası, kamera muhafazası ayağı dahil)
Sabit Kamera (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (Lens, kamera muhafazası, kamera muhafazası ayağı dahil)
Harici Pır Sensör (TM Güvenlik Sistemi) Temini (60-150 metre aralığında değişen kapasitelerde, montaj ayağı dahil)
Harici Pır Sensör (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (60-150 metre aralığında değişen kapasitelerde, montaj ayağı dahil)
Metal Galvanizli Direk (TM Güvenlik Sistemi) Temini (4 metre boyunda, Ø 125 mm, poligonal (sabit kameralar ve harici pır sensörler için) )
Metal Galvanizli Direk (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (4 metre boyunda, Ø 125 mm, poligonal (sabit kameralar ve harici pır sensörler için) )
Alarm Kontrol Paneli (TM Güvenlik Sistemi) Temini (En az 24 zone kapasiteli)
Alarm Kontrol Paneli (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (En az 24 zone kapasiteli)
Dijital Kayıt Cihazı (TM Güvenlik Sistemi) Temini (16 kanallı)
Dijital Kayıt Cihazı (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (16 kanallı)
Renkli Monitör (TM Güvenlik Sistemi) Temini (sistem monitörü, 19 inch, renkli)
Renkli Monitör (TM Güvenlik Sistemi) Montajı (sistem monitörü, 19 inch, renkli)
Joystıckli Kontrol Klavyesi (TM Güvenlik Sistemi) Temini
Joystıckli Kontrol Klavyesi (TM Güvenlik Sistemi) Montajı
Kesintisiz Güç Kaynağı (TM Güvenlik Sistemi) Temini
Kesintisiz Güç Kaynağı (TM Güvenlik Sistemi) Montajı
Primer Malzeme Eğitimi Temini
Sekonder Malzeme Eğitimi Temini
Fiziki Proje Yapımı (Tek Hat Dahil) Temini (as built projelerin verilmesi ile ödenecektir)
Sekonder Proje Yapımı Temini (as built projelerin verilmesi ile ödenecektir)
Kesici (OG Trafo Fiderleri İçin Arabalı, Komple) Temini ((Yedek Malzeme) tek hat şemasında belirtilmiştir )
Kesici (OG Hat Fiderleri İçin, Arabalı, Komple) Temini ((Yedek Malzeme) tek hat şemasında belirtilmiştir )
Kesici Kurma Motoru (OG Trafo Fiderleri İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Kesici Kurma Motoru (OG Hat Fiderleri İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Kesici Açma Bobini (OG Trafo Fiderleri İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Kesici Kapama Bobini (OG Trafo Fiderleri İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Kesici Açma Bobini (OG Hat Fiderleri İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Kesici Kapama Bobini (OG Hat Fiderleri İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Sigorta Buşonu ( OG Gerilim Trafoları İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Sigorta Buşonu (OG Servis Trafoları İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Akım Trafosu (OG Trafo Fiderleri İçin) Temini ((Yedek Malzeme) tek hat şemasında belirtilmiştir )
Akım Trafosu (OG Hat Fiderleri İçin) Temini ((Yedek Malzeme) tek hat şemasında belirtilmiştir )
O.G. Gerilim Trafosu Temini ((Yedek Malzeme) tek hat şemasında belirtilmiştir )
OG Topraklama Ayırıcısı Temini (Yedek Malzeme)
OG Topraklama Ayırıcısı Dişi ve Erkek Kontağı Temini (Yedek Malzeme)
OG Mesnet İzolatörü Temini (Yedek Malzeme)
Metal Clad Hücre Kapasitif Gerilim Bölücüsü Temini (Yedek Malzeme)
Ampermetre (Transduserli) Temini (Yedek Malzeme)
Voltmetre Temini (Yedek Malzeme)
Voltmetre Anahtarı Temini (Yedek Malzeme)
Wattmetre (Transduserli) Temini (Yedek Malzeme)
Varmetre (Transduserli) Temini (Yedek Malzeme)
Kesici Anahtarı Temini (Yedek Malzeme)
Ayırıcı Anahtarı Temini (Yedek Malzeme)
Topraklama Ayırıcısı Anahtarı Temini (Yedek Malzeme)
Senkron Anahtarı Temini (Yedek Malzeme)
Trafo sahası tesviyesinin yapılması (kazı)
Trafo sahalarında dolgu yapılacak sahaların tuvenan veya stabilize cinsindeki dolgu maddeleri ile saha tesviyelerinin yapılması (dolgu)
İstimlak sınırı ve şalt sahası etrafında çelik jiletli tel çekilmesi (3 kat) (imalat ve montaj bedeli)
İstimlak sınırı etrafında duvar üzeri kutu profil direk ve panel çit imalatı ve dikilmesi (imalat ve montaj bedeli)
Şalt sahası etrafında zemine kutu profil direk ve panel çit imalatı ve dikilmesi (imalat ve montaj bedeli)
154 kV 3 raylı Trafo temeli yapılması
154 kV Trafo ray yolu yapılması
154 kV Trafo indirme platformu yapılması
154 kV Trafo temellerine çıkış için rampa yapılması
154 kV trafolar için yağ çukuru yapılması (en az 35 m³ iç hacimli)
154 kV trafolar için yangın duvarı yapılması
154 kV ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, parafudr, hat tıkacı ve mesnet izolatörü temelleri yapılması
154 kV kesici mesnet temelleri yapılması
Çelik konstrüksiyon pilon temelleri yapılması
Şalt sahası içi ve giriş beton yollarının yapılması (hasır çelikli ?188/188)
Topraklama kanalları
K4 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması
K5 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması
K6 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması
K7 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması
K8 tipi şalt sahası kablo kanallarının yapılması
Orta gerilim kablo galerilerinin yapılması (iç açıklık 1,30×1,80)
3/4 mm kalınlığında galvanizli baklavalı sac ile L40x40x4 mm köşebent destekli kablo kanal kapaklarının imalatı ve yerine konulması
1 m’lik sabit servis kapısı dahil trafo giriş kapısı imalatı ve yerine monte edilmesi (1 + 7 m’lik)
1 m’lik sabit servis kapısı dahil umumi giriş kapısı imalatı ve yerine monte edilmesi (1 + 7 m’lik panel çitli, raylı ve butonla açılabilir şekilde motorlu)
5 m’lik sabit servis kapısı imalatı ve yerine monte edilmesi
Güvenlik binası yapılması (B Tipi)
“Sızdırmaz fosseptik yapılması (Güvenlik binası için
B bölümü)”
“Metal clad ve kumanda binası yapılması,
(Metal Clad ve kumanda binası; bodrum katı döşemeden döşemeye net yükseklik 3,00 m kablo galeri katı şeklinde olacaktır, zemin katta Metal Clad odası, giriş holü ve yardımcı servis trafosu; 1. katta Kumanda Odası, Röle odası, Telekom Odası, Ofis, Akü Odası, Mutfak, WC, Duş bulunacaktır. Bodrum kat bina m²sine dahil edilecektir. Bina drenajı ve izolasyonu fiyatlara dahil olacaktır.)
3×370,56=1111,68 m²”
“Sızdırmaz fosseptik yapılması (Kumanda binası için
A bölümü)”
Fosseptikler arası veya bina ile fosseptikler arası pissu bağlantı hattının yapılması veya kanalizasyon şebekesine bağlanması (?200 lük PVC ile)
Trafo temeli ve yağ çukuru arası yağ tahliyesi için bağlantı hattının yapılması (?200 Çelik boru, ?200 koruge boru ve yangın sifonu dahil)
İhata, kademe ve çevre istinat duvarlarının yapılması
Drenaj sistemi yapılması
V / Trapez tipi açık kanal yapılması
Betonarme menfez yapılması
Açık hava şalt sahalarına kireç, naylon ve 15 cm kalınlığında mıcır serilmesi
Nötr direnci temeli yapılması
Çelik konstrüksiyon imalatı (Şalt sahası çelik konstrüksiyon işleri, metal clad galeri katındaki kablo rafları ve tavaları, kablo kanallarındaki topraklama için boyuna konulacak L profiller)
Çelik konstrüksiyon montajı (Şalt sahası çelik konstrüksiyon işleri, metal clad galeri katındaki kablo rafları ve tavaları, kablo kanallarındaki topraklama için boyuna konulacak L profiller)
Derin su kuyusu açılması (Kazı, boru döşenmesi, derin kuyu pompası dahil)
10 tonluk hidroforlu su deposu yapılması (binalarla elektrik ve sıhhi bağlantıları ve hidrofor muhafazası dahil)
Ağaç dikilmesi (en az 1 m boyunda, kavak ve meyve ağaçları hariç)
Trafo merkezi tanıtım panosu
Trafo merkezi isim panosu
İnşaat Projeleri Yapılması (Bedeli As Build Projelerin Verilmesi İle Ödenecektir)
Bayrak Direkleri ve Türk Bayrağı (*)
Masa, 190x90x75 cm (*)
Masa, 104x60x67 cm (*)
Masa, Toplantı masası, 180x90x75 cm (*)
Masa, İş tezgah masası (*)
Masa, 120x64x75 cm (Güvenlik binası için) (*)
Döner koltuk (*)
Sandalye (*)
Portmanto (*)
Dosya dolabı ve kütüphane (*)
Soyunma dolabı (*)
Duvara monteli takım dolabı (*)
Vantilatör (*)
Buzdolabı (*)
Masaüstü Bilgisayar (*)
Yazıcı (*)
Hesap makinesi (*)
Elektrik sobası (3 m bağlantı kablosu ve montajlı) (*)
Çöp kutusu (*)
Tekerlekli temizlik kovası (*)
Perde (*)
Atatürk portresi (*)
Zaman saati (*)
AVO-metre (*)
Barometre (*)
Higrometre (*)
Termometre (*)
Akü AVO-metresi (*)
Bomometre (*)
Takım avadanlık (*)
Elektrikli el breyzi (*)
Elektrikli zımpara taşı (*)
Yangın söndürme gereçleri, Kova (*)
Yangın söndürme gereçleri, Balta (*)
Yangın söndürme gereçleri, Kazma (*)
Yangın söndürme gereçleri, Kürek (*)
Yangın söndürme gereçleri, Kanca (*)
Yangın söndürme cihazı 6 kg’ lık seyyar (*)
Yangın söndürme cihazı 10 kg’ lık arabalı (*)
Metal Clad katı veya OG Şalt Binası için klima ve tesisatı (*)
Kumanda odası, röle odası, ofisler için klima ve tesisatı (*)
Güvenlik binası için klima ve tesisatı(*)
Baret (*)
El feneri veya ışıldak (*)
Manevra stankası (*)
Topraklama teçhizatı, OG için (*)
Topraklama teçhizatı, 154 kV için (*)
Sigorta değiştirme pensi (*)
Seyyar izole halı, 100x100x1 cm (*)
Gerilim dedektörü, OG için (*)
Gerilim dedektörü, 154 kV için (*)
OG izole eldiven (*)
Göz duşu (*)
Asit eldiveni (akü için) (*)
Asit gözlüğü (akü için) (*)
Asit önlüğü (akü için) (*)
Gaz maskesi (*)
SF6 gaz filtresi (*)
SF6 gaz elbisesi (*)
Çalışma alanı ikaz şeridi (*)
İzole merdiven (4 m.lik) (*)
İzole merdiven (6 m.lik) (*)
İş güvenliği malzeme dolabı (*)
Ecza dolabı (*)
İzole çizme (*)
Yağmurluk (*)
Topraklama Kazığı Montajı (2.5 m boyunda, 22 mm çaplı, 3 mm bakır kaplı)
Topraklama Kazığı Temini (2.5 m boyunda, 22 mm çaplı, 3 mm bakır kaplı)
Topraklama İletkeni Montajı (30×5 mm bakır lama)
Topraklama İletkeni Temini (30×5 mm bakır lama)
Topraklama İletkeni (Aydınlatma Topraklaması) Montajı (35 mm² örgülü bakır iletken)
Topraklama İletkeni (Aydınlatma Topraklaması) Temini (35 mm² örgülü bakır iletken)
Topraklama İletkeni Montajı (120 mm² örgülü bakır iletken)
Topraklama İletkeni (Fens Topraklaması) Temini (50 mm² örgülü bakır iletken)
Topraklama İletkeni Temini (120 mm² örgülü bakır iletken)
Topraklama İletkeni (Fens Topraklaması) Montajı (50 mm² örgülü bakır iletken)
Bara ve Cihazlar Arası Bağlantı Montajı (954 MCM)
Yeraltı Kablosu Temini (36 kV, 1×240 mm²/faz XLPE)
Yeraltı Kablosu Montajı (36 kV, 1×240 mm²/faz XLPE)
Bara ve Cihazlar Arası Bağlantı Temini (954 MCM)
Nötr Direnci Montajı (36/V3 kV, 1000 A, 20 OHM)
Nötr Direnci Temini (36/V3 kV, 1000 A, 20 OHM)
Metal-clad Bara Adaptasyon (Bara Yükseltme) Hücresi Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple (çekmeceli tip))
Metal-clad Bara Adaptasyon (Bara Yükseltme) Hücresi Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple (çekmeceli tip))
Parafudr Temini (36 kV, 10 kA, ZnO, Sn:2)
Parafudr Montajı (36 kV, 10 kA, ZnO, Sn:2)
Metal-clad Yardımcı Servis Trafosu Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Metal-clad Hat Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Metal-clad Hat Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Metal-clad Gerilim Trafosu ve Toprak Bıçağı Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Metal-clad Gerilim Trafosu ve Toprak Bıçağı Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Metal-clad Yardımcı Servis Trafosu Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Metal-clad Kublaj Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Metal-clad Kublaj Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Metal-clad Trafo Giriş Fideri Montajı (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Metal-clad Trafo Giriş Fideri Temini (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
Parafudr Temini (144 kV, 10 kA, ZnO, Sn: 3)
Parafudr Montajı (144 kV, 10 kA, ZnO, Sn: 3)
Hat Tıkacı Montajı (170 kV, 0.5 mH, 1250 A, 31.5kA)
Hat Tıkacı Temini (170 kV, 0.5 mH, 1250 A, 31.5kA)
Toprak Bıçaklı Ayırıcı Montajı (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı)
Akım Trafosu Temini (170 kV, 1000-2000/1-1-1 A, 31.5 kA)
Toprak Bıçaklı Ayırıcı Temini (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı)
Normal Ayırıcı Temini (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, motor kumandalı)
Normal Ayırıcı Montajı (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, motor kumandalı)
Normal Ayırıcı Montajı (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı)
Normal Ayırıcı Temini (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı)
Kesici Montajı (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, tekrar kapamasız)
Kesici Montajı (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, tek faz tekrar kapamalı )
Kesici Temini (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, tekrar kapamasız)
Kesici Temini (170 kV, 2000 A, 31.5 kA, tek faz tekrar kapamalı )
Yardımcı Servis Trafosu Montajı (36 kV, 160 kVA)
Yardımcı Servis Trafosu Temini (36 kV, 160 kVA)
Güç Trafosu Montajı (154/33.6 kV, 80(100) MVA)
Akım Trafosu Montajı (170 kV, 1000-2000/1-1-1 A, 31.5 kA)
Akım Trafosu Temini (170 kV, 400-800-1200-1600/ 1-1-1 A 31.5 kA)
Akım Trafosu Montajı (170 kV, 400-800-1200-1600/ 1-1-1 A 31.5 kA)
Akım Trafosu Temini (170 kV, 100-200-400/1-1 A, 31.5 kA)
Akım Trafosu Montajı (170 kV, 100-200-400/1-1 A, 31.5 kA)
Gerilim Trafosu Temini (170kV, 154/V3 : 0.1/V3 : 0.1/3 kV, 4500pF)
Gerilim Trafosu Montajı (170kV, 154/V3 : 0.1/V3 : 0.1/3 kV, 4500pF)
Güç Trafosu Temini (154/33.6 kV, 80(100) MVA)