Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği Yayımlandı

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği; 11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmış olup, 15 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe girecektir:

Madde 1 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilen yapım işleri ihalelerinde, idareler tarafından işin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlemesi yapılmasına esas olmak üzere (Ek-1)de yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi oluşturulmuştur. Bu listede altyapı işleri, üstyapı (bina) işleri, sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işleri, elektrik işleri ve elektronik ve iletişim işleri Olmak üzere beş ana başlık ve bu başlıkların altında çeşitli yapım işlerinden oluşan gruplar düzenlenmiştir. İdareler, ihale edecekleri yapım işinin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan iş gruplarından hangisine dâhil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda benzer iş belirlemesi yapacaklardır.

Read moreYapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği Yayımlandı

Özel Dağıtım Şirketlerinin yaptığı Projelerin TEDAŞ Tarafından Onaylanması ile ilgili Yönetmelik

TEDAŞ’ in özelleştirme kapsamı ve program çalışmaları sonucu işletmekte olduğu dağıtım bölgelerinin 3096 sayılı Kanuna dayalı sözleşmeler ve 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu uyarınca dağıtım faaliyetleri özel sektöre devredilmiştir.

Bu durumda; Daha önceden ilgi (a)ve ilgi (b) Makam olurları ile verilen yetkilere dayanılarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve ilgili bölge teşkilatları tarafından ifa edilen proje onayı ile geçici ve kesin kabullerine ilişkin yeni düzenlemenin yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Read moreÖzel Dağıtım Şirketlerinin yaptığı Projelerin TEDAŞ Tarafından Onaylanması ile ilgili Yönetmelik

Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinde kullanılan aksamın sahip olması gereken standartlar, test yöntemleri ve denetimi,

b) Güneş enerjisine dayalı veya güneş enerjisi ile birlikte diğer enerji kaynağı kullanan hibrit tesislerde üretilen elektrik enerjisi içerisindeki güneş enerjisine dayalı üretim miktarlarının denetimi, ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Read moreGüneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarindan Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanilan Aksamın Yurt Içinde Imalatı Hakkında Yönetmelik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan ve bütünleştirici parçaları ile birlikte yurt içinde imal edilen aksamın, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun ekinde yer alan II sayılı Cetvele göre ilave fiyatının belirlenmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir.

Read moreYenilenebilir Enerji Kaynaklarindan Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanilan Aksamın Yurt Içinde Imalatı Hakkında Yönetmelik

Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği Ve Kalitesi Yönetmeliği

Enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından elektrik piyasaları için yayınlanan bu yönetmelik  10 Kasım 2010 tarihli ve 27755 sayılı Resmi Gazetede ki değişikliği içeren son sürümüdür.  Ekler’i bu yazıda yer almamaktadır. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1– Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik iletim sisteminin güvenilir ve düşük maliyetli olarak planlanması, işletilmesi ve tüketicilere … Read more