154/33 kV Alara Trafo Merkezi

Ana ihalesi Teiaş 380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri (ITM.71)

İş kapsamları, yapım süreleri ve 2011 yılı ödenekleri

İli: Antalya
Proje No: 08.D03.0570
Yapım Süresi: 420 takvim günü
İlgili Kontrol Teşkilatı: TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
2011 Yılı Proje Ödeneği: 2.000 -TL

İnşa edilecek binalar;
Kablo galerisi amaçlı bodrum kat, metal clad holü amaçlı zemin kat ve kontrol kumanda sistemlerinin tesisi amaçlı 1. kat’tan oluşan metal clad ve kumanda binası inşa edilecektir. Metal Clad holü 2 trafoluk olacaktır.

İki ana bara düzeninde 5 beyli 154kV şalt komple yeni yapılacak olup, tek hat şemasına göre;

 • 2 adet 154kV hat fideri (Alanya-1, Manavgat),
 • 154kV kuplaj fideri,
 • 2 adet 154kV trafo fideri yapılacaktır.
 • 1 adet 154/33.6kV 80 (100) MVA güç trafosunun temin ve montajı yapılacaktır.
 • Tüm harici primer malzemelerin krepaj mesafesi 31mm/kV olacaktır.

Komple yeni, 2 parçalı tek bara düzeninde 36kV metal clad şalt tesis edilecektir. Metal clad holünde tek hat şemasına uygun olarak 2 adet OG bara donatılacaktır. Her bir OG barada 9’ar adet çıkış fideri donatılacaktır. Bara yükseltme hücreleri çekmeceli tip olacaktır.
2 adet yardımcı servis trafosu (36-34.5-33-31.5-30/0.4kV 160kVA) temin edilecek ve metal clad binanın zemin katına yerleştirilecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

 • 154kV şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, boş olanlar dâhil toplam 10 fider işlenmek üzere 5 adet kumanda panosu komple temin ve tesis edilecektir.
 • 154kV şalt için; 2 adet röle panosu temin ve tesis edilecektir.
 • 33kV şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, toplam 23 fider işlenmek üzere 5 adet kumanda panosu komple donatılacaktır. Panolardan 1, 2, 4, ve 5 nolu kumanda panolarına beşer adet hat fideri; 3 nolu kumanda panosuna ise 2 adet trafo ile 1 adet kuplaj fideri işlenecektir.

33kV kumanda panolarına; hat fiderleri için 1 adet ampermetre ve ampermetre komütatörü ile 1 adet enerji analizörü; trafo fiderleri için ise 3 adet ampermetre ile birer adet enerji analizörü konulacaktır.

154kV (trafo fideri hariç) kumanda panolarına her fider için 1 adet enerji analizörü ve 3 adet ampermetre konulacaktır.

Merkez için; bir adet Senkron Panosu, 1 adet Bilgi Toplama Panosu (BTP) ve 5 adet SDK temin ve tesis edilecektir.
Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP’de toplanacaktır.

 

 • 1 adet sayaç panosu temin edilerek donatılan trafo fiderleri için 4 adet kombine sayaç tesis edilecektir.
 • 48 V DC sistem için 1 adet pano, 110 V DC sistem için ise 3 adet DC Dağıtım Panosu ve ayrıca bir adet AC dağıtım panosu temin ve tesis edilecektir.
 • 48 V DC için 1, 110 V DC için ise 2 adet redresör ve aküler (2 V’luk toplam 134 adet) temin ve tesis edilecektir.
 • Merkez uzaktan kumandalı sisteme uygun yapılacaktır.
 • 154kV her kumanda panosuna 3 adet en az 16 girişli, 33kV her kumanda panosuna en az 16 girişli 2 adet, AC ve 110 V DC panolar için ise en az 16 girişli 1’er adet sinyal cihazı konulacaktır.