KONYA-3 Trafo Merkezi Fideri ve OG Şalt Binası Tesisi

1 (BİR) ADET 154 kV TRAFO FİDERİ ve OG ŞALT BİNASI TESİSİ

Yapılacağı yer:KONYA-3 TM KONYA

İhale kayıt numarası: 2012/8801

İhale (son teklif verme) tarihi: 16.02.2012

İhale (son teklif verme) saati: 14:00

Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar

İhale Konusu iş için kullanılan mesafe koruma röleleri, bara koruma ve kesici arıza koruma röleleri, olay kaydedici, sayaçlar, aşırı akım ve toprak röleleri, diferansiyel röleler vs. için en az 5 iş günü olmak üzere TEİAŞ personeli 10 kişiye imalatçı firma tarafından Türkiyede işin uzmanlarınca eğitim verilecektir. Söz konusu eğitimler Türkçe verilmeli ya da Türkçe tercümesi yapılmalıdır.

Eğitim programı önceden hazırlanmalı ve onay için ilgili TEİAŞ 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğüne sunulmalıdır. Eğitim programları ile ilgili karar merci TEİAŞ 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü olup, merkez için eğitim alınıp alınmayacağına Grup Müdürlüğü karar verecek ve yapılacak eğitimin kontrolü yine Grup Müdürlüğünce yapılacaktır. Söz konusu eğitim programının sözleşme termini içerisinde ve 2T den önce yapılması prensip olarak kabul edilmiştir. Ancak, merkezin geçici kabulüne kadar yapılamaması durumunda, geçici kabul tutanağının noksanlar sayfasına bu husus noksan olarak yazılacak ve eğitim tamamlanana kadar geçici kabul tutanakları onaylanmayacaktır.
Eğitim organizasyonu ile ilgili bütün masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
– Sekonder malzeme eğitimlerinde aşağıdaki konulara ağırlık verilecektir.
– Sekonder malzemelerin ölçme sistemlerinin tanıtılması
– Sekonder malzemelerin ve kartların genel tanıtımı
– Sekonder malzemelerin programlanması
– Sekonder malzemelerin ayar hesaplarının yapılması
– Sekonder malzemelerin test cihazları ile testi
Trafo merkezinde kullanılacak olan sekonder malzemelerle ilgili verilecek eğitim yukarıda verilen süreler dikkate alınarak trafo merkezinin elektrik fiyat formuna yazılarak teklif değerlendirmesinde dikkate alınacak ve bu fiyat herhangi bir fiyat farkına tabi tutulmayacaktır.
Bu eğitimi alıp almamakta TEİAŞ yetkili olup, eğitimin alınmaması durumunda yüklenici herhangi bir zarar/ ziyan veya hak talep edemez ve bu hususta herhangi bir bedel ödenmez.
Malzemelerin, Genel Teknik ve Montaj Şartnamesinde belirtilen montaj, işletmeye alma, bakım-onarım katalogları gibi dokuman ile zorunlu yedek parça, aksesuar ve işletme aparatları Yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir.

Primer Malzeme Eğitimi
İhale konusu iş için kullanılacak olan Metal Clad hücreler için, orta gerilimdeki kesici, ayırıcı, akım, gerilim trafoları, parafudr, vs. için en az 5 iş günü olmak üzere TEİAŞ personeli 10 kişiye imalatçı firmalar tarafından Türkiye’ de işin uzmanlarınca eğitim verilecektir. Söz konusu eğitimler Türkçe verilmeli ya da Türkçe tercümesi yapılmalıdır.
Eğitim programı önceden hazırlanmalı ve onay için TEİAŞ 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğüne sunulmalıdır. Eğitim programları ile ilgili karar merci TEİAŞ 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü olup, hangi merkez için eğitim alınıp alınmayacağına Grup Müdürlüğü karar verecek ve yapılacak eğitimin kontrolü yine Grup Müdürlüğünce yapılacaktır. Söz konusu eğitim programının sözleşme temrini içerisinde ve 2T den önce yapılması prensip olarak kabul edilmiştir. Ancak, merkezin geçici kabulüne kadar yapılamaması durumunda, geçici kabul tutanağının noksanlar sayfasına bu husus noksan olarak yazılacak ve eğitim tamamlanana kadar geçici kabul tutanakları onaylanmayacaktır.
Eğitim organizasyonu ile ilgili bütün masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Primer malzeme eğitimlerinde aşağıdaki konulara ağırlık verilecektir.
Primer malzemelerin çalışma sistemlerinin ve çalışma mekanizmalarının tanıtılması
– Primer malzemelerin montaj, ayar ve demontaj prosedürlerinin tanıtımı
– Primer malzemelerin sekonder bağlantı şemalarının tanıtımı
– Primer malzemelerin bakım ve arıza giderme prosedürlerinin tanıtımı
– Primer malzemelerin devreye alma testleri ve bakım testlerini tanıtımı
Trafo merkezinde kullanılacak olan primer malzemelerle ilgili verilecek eğitim yukarıda verilen süreler dikkate alınarak trafo merkezinin elektrik fiyat formuna yazılarak teklif değerlendirmesinde dikkate alınacak ve bu fiyat herhangi bir fiyat farkına tabi tutulmayacaktır.
Bu eğitimi alıp almamakta TEİAŞ yetkili olup, eğitimin alınmaması durumunda yüklenici herhangi bir zarar/ ziyan veya hak talep edemez ve bu hususta herhangi bir bedel ödenmez.
Malzemelerin, Genel Teknik ve Montaj Şartnamesinde belirtilen montaj, işletmeye alma, bakım-onarım katalogları gibi dokuman ile zorunlu yedek parça, aksesuar ve işletme aparatları Yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir.

 

Malzeme resimleri

 

Yüklenici temin ettiği malzemelerle ilgili olarak malzeme sipariş tarihinden sonraki 2 ay içinde garantili karakteristikler listelerinin onaylanmasını takiben aşağıdaki dokümanları 3 takım halinde Türkçe/İngilizce yazılı olarak TEİAŞ’ a onay için sunacaktır.

– Malzemelerin genel ölçülerini gösteren resimler,

– Nakliye boyutlarıyla ilgili resimler, ağırlık ve diğer ilgili bilgiler,

– Çeşitli donanımın yerini gösteren resimler,

– Malzemenin tesis yerine ulaşmasından önce hazırlanacak beton kaide ve inşaat işlerinin yapılmasında TEİAŞ’ ın faydalanacağı resimler ve diğer bütün bilgiler,

– Malzemelerle ilgili yedek ve tali parçalarla ilgili resimler

– Yardımcı teçhizat, röle, buşing, motor, vantilatör v.b.’ye ait malzeme listeleri ve ilgili resimleri,

– Malzemelerin elektriki şemaları, üzerlerine monte edilen kumanda, koruma, sinyalizasyon ve alarm teçhizatı için bağlantı diyagramları,

– Ölçü trafolarının; doyma karakteristik eğrileri, bütün akım kademelerindeki primer ve sekonder iletken kesitleri.

Onaya sunulan 3 kopyadan iki adedi, ‘Tasdik Edilmiştir’, ‘Tasdik Edilmemiştir’, ‘Şartlı Tasdik Edilmiştir’ şeklinde onaylanarak yükleniciye iade edilecektir. Onaylanan dökümanlar 6 takım çoğaltılarak TEİAŞ’ a verilecektir.

Onaylama işleminden sonra malzemenin imal edilmesine başlanılır. Garantili karakteristikler listeleri ile onaylanan resim dokümanları arasında farklılık olması halinde yüklenici bu farklılığı imalattan önce bildirmek zorundadır. Aksi takdirde garantili karakteristikler listeleri esas alınacaktır. Onaydan sonra imalatçı, malzemenin güvenilirliğini artıracak herhangi bir değişiklik yapmayı gerekli görürse, yeniden onay almak üzere, yeni resim, şema v.b. doküman vermek zorundadır. Ancak TEİAŞ, yapılan değişikliğin kendi aleyhine olduğunu düşünürse, yüklenicinin ilk teklifinde verdiği dizayn geçerli sayılacaktır.

 

33.7.4. Primer malzemelerle ilgili montaj, bakım, işletme ve kullanım katalogları

 

işin Geçici kabul tarihinden 2 ay önce, malzemelerin montaj, bakım, işletme ve kullanım kataloglarından ve nihai resimlerinden iki (2) nüshası merkezin 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’ne tutanakla teslim edilecektir.

Ayrıca söz konusu dokümanların bir (1) nüshası malzeme ile birlikte (malzeme ambalajları içerisinde) verilecektir. Montaj, bakım, işletme ve bakım katalogları özellikle aşağıda belirtilenleri kapsayacaktır.

– Bütün dokümanlar Türkçe (Orjinali İngilizce ise Türkçe çevirisi ile birlikte orijinal İngilizce dokümanı da verilecektir) verilecektir.

– Montaj sırasında alınacak tedbirler,

– Malzemenin sahada yapılacak işlemlerine ait metod ve bilgiler,

– Uygulama resimleri,

– Montaj ve bakım için gerekli görülen diğer bilgiler,

– Kesicilerle ilgili olarak; kesici parçalarının bakım periyodu (açma sayısı olarak), kontakların yıpranması ile kontak direnci arasındaki bağlantı resimleri, ark söndürme ortamının kesiciye doldurma prosedürü, ark söndürme ortamının boşaltılması ve kontak değiştirme işlemleri ile ilgili kriterler, bakım sırasında SF6 gazı yan ürünlerine uygulanması gereken işlemler, ark söndürme ortamının değişik yoğunluk değerleri için basınç sıcaklık değişiklikleri eğrileri ile bunların yanında IEC-62271-100 ya da TS 2691’de yer alan bilgiler ve arıza arama kılavuzları,.

 

33.7.5. Röle ve ölçü aletlerine ait işletme, ayar, bakım CD-ROMları

 

– Sekonder cihazların ve rölelerin kataloglarının kullanım, bakım ve ayarlarına ilişkin tüm dokümanlar CD-ROM içerisinde ve Türkçe (Orjinali İngilizce ise Türkçe çevirisi ile birlikte orijinal İngilizce dokümanı da verilecektir) olarak verilecektir. Aynı zamanda CD-ROM içeriğindeki dokümanların basılı hali de İdareye teslim edilecektir. Söz konusu CD-ROM’lardan iki takım 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’ne verilecektir.

– CD-ROM içine yüklenmiş olan dokümanlar İngilizce ve Türkçe hazırlanacak olup, aşağıdaki hususları içerecektir:

. kullanım kılavuzu,

. bakım ve ayar kılavuzu,

. devre şemaları,

. cihazların, cihaz üzerindeki tuşları, terminal ve el kontrol ünitesi vb. aracılığı ile kullanımı ve ayarlarına ilişkin yazılımları.

 

33.7.6. Rölelerle ilgili yazılımlar

 

Dijital veya nümerik teknolojiye haiz tüm cihazların(mesafe koruma röleleri, aşırı akım toprak rölesi (yönlü/yönsüz), diferansiyel röle, olay kaydedici, arıza kaydedici, bara koruma cihazı, kesici arıza koruma cihazı, sayaçlar) uzaktan ve yakından erişim(iletişim) sağlanarak parametrelenmeleri, cihaz ayarlarının hazırlanması, cihaza yüklenmesi, arıza ve sinyal bilgilerinin cihazdan alınması, test edilmeleri ve cihazlardan alınan bilgilerin analizi vb. amacıyla PC’ ye yüklenerek kullanılan yazılımlar söz konusu cihazların alt yapısına (hardware) uygun olarak verilecektir.

PC yazılımların ne işe yaradığı, hangi amaçla kullanıldığı (iletişim, arıza/sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, parametreleme, devreye alma, arıza yeri tespit vb.) yazılımın adı ve sürüm numarası da verilecektir.

Söz konusu yazılım bütün özellikleri kullanılabilir durumda olan orijinal (full ve en güncel sürüm- demo sürümü olmayacak-), İngilizce olarak CD-ROM’ lar içerisinde bir takım merkezin 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’ne verilecektir. CD-ROMlar çoğaltılabilir olacaktır.

Yazılımlar nümerik/dijital cihaza uzak ve yakın noktalardan erişim sağlamalıdır. Cihazın donanımı da bu iletişime uygun olmalıdır. Ayrıca PC ile bağlantıları için gerekli bağlantı elemanları (optik prob vs.) ile birlikte kablolar merkez başına 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğüne 1 adet olmak üzere tutanakla set olarak verilecektir.

Tüm yazılımlar Windows XP ve üstü Türkçe/İngilizce sürümlerinde uyumlu olarak çalışabilmelidir.

 Trafo Merkezi Malzeme ve Montaj Keşif Listesi

Açıklama
GUC TRAFOSU MONTAJI, 154/33.6 kV, 80(100) MVA (154 kV ve 31,5 kV kısımlara irtibat sağlanması ve Sekonder kablaj yapımı)
KESİCİ MONTAJI, 170 kV, 3150 A, 31.5 kA, TEKRAR KAPAMASIZ
NORMAL AYIRICI MONTAJI, 170 kV, 1250 A, 31.5 kA, MOTOR KUMANDALI
AKIM TRAFOSU MONTAJI, 170 kV, 200-400-800/5-5-5 A, 31.5 kA Sn:0,5+5P20+5P20 15+60+60 VA
PARAFUDR MONTAJI, 144 kV, 10 kA, ZnO, Sn: 3
NÖTR DİRENCİ MONTAJI, 36/V3 kV, 1000 A, 20 OHM
BARA VE CİHAZLAR ARASI BAĞLANTI TEMİNİ (954 MCM)
BARA VE CİHAZLAR ARASI BAĞLANTI MONTAJI (954 MCM İLE)
TOPRAKLAMA İLETKENİ TEMİNİ (120 mm² ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN)
TOPRAKLAMA İLETKENİ MONTAJI (120 mm² ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN İLE)
TOPRAKLAMA İLETKENİ (FENS TOPRAKLAMASI) TEMİNİ (50 mm² ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN)
TOPRAKLAMA İLETKENİ (FENS TOPRAKLAMASI) MONTAJI (50 mm² ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN İLE)
TOPRAKLAMA İLETKENİ (AYDINLATMA TOPRAKLAMASI) TEMİNİ (35 mm² ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN)
TOPRAKLAMA İLETKENİ (AYDINLATMA TOPRAKLAMASI) MONTAJI (35 mm² ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN İLE)
KORUMA İLETKENİ TEMİNİ (96 mm² CELIK)
KORUMA İLETKENİ MONTAJI (96 mm² CELIK İLE)
GERGİ ve ASKI TAKIMI HIRDAVATI TEMİNİ (170 kV’LUK TAKIM)
GERGİ ve ASKI TAKIMI HIRDAVATI MONTAJI (170 kV’LUK TAKIM İLE)
ZİNCİR İZOLATÖR GRUBU TEMİNİ, 170 kV’LUK TAKIM (SİS TİPİ)
ZİNCİR İZOLATÖR GRUBU MONTAJI, 170 kV’LUK TAKIM İLE (SİS TİPİ)
GERGİ TAKIMI HIRDAVATI TEMİNİ (KORUMA TELİ GERGİ TAKIMI)
GERGİ TAKIMI HIRDAVATI MONTAJI (KORUMA TELİ GERGİ TAKIMI İLE)
YERALTI KABLOSU TEMİNİ, 36 kV, 1×240 mm²/FAZ XLPE
YERALTI KABLOSU MONTAJI, 36 kV, 1×240 mm²/FAZ XLPE İLE
TOPRAKLAMA İLETKENİ TEMİNİ, 30×5 mm BAKIR LAMA
TOPRAKLAMA İLETKENİ MONTAJI, 30×5 mm BAKIR LAMA İLE
TOPRAKLAMA KAZIĞI TEMİNİ, 2.5 m BOYUNDA, 22 mm ÇAPLI, 3 mm BAKIR KAPLI
TOPRAKLAMA KAZIĞI MONTAJI, 2.5 m BOYUNDA, 22 mm ÇAPLI, 3 mm BAKIR KAPLI İLE
PARAFUDR TEMİNİ, 36 kV, 10 kA, ZnO, Sn:2
PARAFUDR MONTAJI, 36 kV, 10 kA, ZnO, Sn:2 İLE
KUMANDA VE KORUMA KABLOLARI (*) TEMİNİ
KUMANDA VE KORUMA KABLOLARI (*) MONTAJI
KUMANDA PANOSU TEMİNİ (154 kV, MEVCUT PANOYA İŞLENECEK)
KUMANDA PANOSU MONTAJI (154 kV, MEVCUT PANOYA İŞLENECEK)
RÖLE PANOSU TEMİNİ, 154 kV, DONANIMLI (ÇERÇEVELİ TİP)
RÖLE PANOSU MONTAJI, 154 kV, DONANIMLI (ÇERÇEVELİ TİP)
36 kV, DONANIMLI (MEVCUT PANOLARA UYUMLU BİÇİMDE YAPILACAK)
36 kV, DONANIMLI (MEVCUT PANOLARA UYUMLU BİÇİMDE YAPILACAK)
SAYAÇ PANOSU MONTAJI, 36 kV, DONANIMLI (MEVCUT PANOYA MONTAJI YAPILACAK)
SAHA DAĞITIM KUTUSU TEMİNİ (60x80x120 cm ÖLÇÜLERİNDE)
SAHA DAĞITIM KUTUSU MONTAJI (60x80x120 cm ÖLÇÜLERİNDE)
HARİCİ ŞALT AYDINLATMA TEMİNİ, PROJEKTÖR, (250, 125 W AC civa buharlı armatür ile komple )
HARİCİ ŞALT AYDINLATMA MONTAJI, PROJEKTÖR, (250, 125 W AC civa buharlı armatür ile komple )
METAL CLAD TRAFO GİRİŞ HÜCRESİ TEMİNİ, Metal-clad Trafo Giriş Fideri (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
METAL CLAD TRAFO GİRİŞ HÜCRESİ MONTAJI, Metal-clad Trafo Giriş Fideri (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
METAL CLAD HAT ÇIKIŞ HÜCRESİ TEMİNİ, Metal-clad Hat Fideri (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
METAL CLAD HAT ÇIKIŞ HÜCRESİ MONTAJI, Metal-clad Hat Fideri (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
METAL CLAD GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRESİ TEMİNİ, Metal-clad Gerilim Trafosu ve Toprak Bıçağı Fideri (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
METAL CLAD GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRESİ MONTAJI, Metal-clad Gerilim Trafosu ve Toprak Bıçağı Fideri (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)
METAL CLAD BARA YÜKSELTME HÜCRESİ TEMİNİ, Metal-clad Bara Adaptasyon (Bara Yükseltme) Hücresi (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple (çekmeceli tip))
METAL CLAD BARA YÜKSELTME HÜCRESİ MONTAJI, Metal-clad Bara Adaptasyon (Bara Yükseltme) Hücresi (36 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple (çekmeceli tip))
Kesici (OG Trafo Fiderleri İçin Arabalı, Komple) ((Yedek Malzeme) tek hat şemasında belirtilmiştir )
Kesici (OG Hat Fiderleri İçin, Arabalı, Komple) Temini ((Yedek Malzeme) tek hat şemasında belirtilmiştir )
Kesici Kurma Motoru (OG Trafo Fiderleri İçin) (Yedek Malzeme)
Kesici Kurma Motoru (OG Hat Fiderleri İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Kesici Açma Bobini (OG Trafo Fiderleri İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Kesici Kapama Bobini (OG Trafo Fiderleri İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Kesici Açma Bobini (OG Hat Fiderleri İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Kesici Kapama Bobini (OG Hat Fiderleri İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Sigorta Buşonu ( OG Gerilim Trafoları İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Akım Trafosu (OG Trafo Fiderleri İçin) Temini (Yedek Malzeme)
Akım Trafosu (OG Hat Fiderleri İçin) Temini (Yedek Malzeme)
O.G. Gerilim Trafosu Temini (Yedek Malzeme)
OG Topraklama Ayırıcısı Temini (Yedek Malzeme)
OG Topraklama Ayırıcısı Dişi ve Erkek Kontağı Temini (Yedek Malzeme)
OG Mesnet İzolatörü (Yedek Malzeme)
Metal Clad Hücre Kapasitif Gerilim Bölücüsü Temini (Yedek Malzeme)
Ampermetre (Transduserli) Temini (Yedek Malzeme)
Voltmetre Temini (Yedek Malzeme)
Voltmetre Anahtarı Temini (Yedek Malzeme)
Wattmetre (Transduserli) Temini (Yedek Malzeme)
Varmetre (Transduserli) Temini (Yedek Malzeme)
Kesici Anahtarı Temini (Yedek Malzeme)
Ayırıcı Anahtarı Temini (Yedek Malzeme)
Topraklama Ayırıcısı Anahtarı Temini (Yedek Malzeme)
PRIMER MALZEME EĞİTİMİ TEMİNİ
SEKONDER MALZEME EĞİTİMİ TEMİNİ
Fiziki Proje Yapımı (Tek Hat Dahil) Temini (as built projelerin verilmesi ile ödenecektir)
Sekonder Proje Yapımı Temini (as built projelerin verilmesi ile ödenecektir)
154 kV ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, parafudr, hat tıkacı ve mesnet izolatörü temelleri yapılması
154 kV kesici mesnet temelleri yapılması
154 kV Trafo Temel Güçlendirilmesi
Topraklama kanalları
K4 tipi şalt sahası kanallarının yapılması
K6 tipi şalt sahası kanallarının yapılması
K7 tipi şalt sahası kanallarının yapılması
K8 tipi şalt sahası kanallarının yapılması
Çelik konstrüksiyon imalatı (Şalt sahası çelik konstrüksiyon işleri, metal clad galeri katındaki kablo rafları ve tavaları, kablo kanallarındaki topraklama için boyuna konulacak L profiller)
Çelik konstrüksiyon montajı (Şalt sahası çelik konstrüksiyon işleri, metal clad galeri katındaki kablo rafları ve tavaları, kablo kanallarındaki topraklama için boyuna konulacak L profiller)
İnşaat Projeleri Yapılması (Bedeli As Build Projelerin Verilmesi İle Ödenecektir)
130 m2 Betopan Şalt binası (çatı dahil)
Orta gerilim kablo galerilerinin yapılması (iç açıklık 2,0 x2,0 mt)